Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı
05 Ekim 2012 - 23:23

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ BASIN-ENFORMASYON PERSONELİ ALINACAKTIR

1- GENEL AÇIKLAMA
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına;
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” 12/09/2011 tarihli ve 2011/2249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik hükümleri çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;
-Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Kürtçe, İbranice, Ermenice, Farsça, Arapça, Rusça, İngilizce, Fransızca dillerinden olmak üzere sekiz (8) adet,
– Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere dört (4) adet,
olmak üzere toplam on iki (12) adet Basın-Enformasyon Personeli alınacaktır.
 
2-BAŞVURU ŞARTLARI
 
a) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli için aranılan şartlar:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
– En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak,
– İlana çıkılan dillerde ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,
-Belgelerin KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir,
-KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yabancı dil sınavında en az seksen (80) puan almak,
-En az 2 yabancı dili iyi derecede bilmek tercih sebebidir,
-Belirtilen dillerde daha önce simültane tercüman olarak çalışanların bu sürelerini belgelendirmeleri gerekmektedir.
 b) Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli için aranılan şartlar:
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
-Tanıtma, iletişim, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az yüksek lisans yapmış olmak,
– ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,
-Belgelerin KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir
-KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yabancı dil sınavında en az seksen (80) puan almak,
 
3- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, GEREKLİ BELGELER
(1) Adayların, 08/10/2012 tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde (22/10/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Başvuru formu (Form ilanımızın en alt kısmında yer almakta olup, adaylar gerekli bilgileri doldurduktan sonra imzalayarak fotoğraf yapıştıracaktır. Başvuru yapılan Grup bilgisini işaretlemek zorunludur.),
b) Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi,
ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı),
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
e) Kamu veya özel sektörde görev yapılmış ise buna dair belge,
f) Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf,
(2) Başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekli belgeler Genel Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla iletilebilecektir.
(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden ve postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 
4- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI
(1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personelininbaşvurdukları dilde okuma, yazma ve konuşma yeterliliğini ölçmeye yönelik,
a) Ön Eleme Sınavı: KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Genel Müdürlüğümüzce yapılacak temel dilbilgisi yeterliliğini ölçer nitelikte olacaktır (Bu sınavdan en az 80 puan alamayan adaylar bundan sonraki aşamalara alınmayacaktır).
b) Yazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi (Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile),
c) Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır (Simültane tercüme ve mülakat yapılacaktır).
 
(2)Basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli için yapılacak yazılı ve sözlü sınav
a) Ön Eleme Sınavı: KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Genel Müdürlüğümüzce yapılacak ve adayların temel dilbilgisi yeterliliğini ölçer nitelikte olacaktır (Bu sınavdan en az 80 puan alamayan adaylar bundan sonraki aşamalara alınmayacaktır),
b) Yazılı Sınav: Türk basın tarihi ile Genel Müdürlüğümüz görev alanına ilişkin yazılı sınav,
c) Sözlü Sınav: Mesleki bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.
(3) Genel Müdürlüğümüz tarafından başvuran adaylar için yapılacak yazılı sınav neticesinde yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(4) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
(5) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
5- ATAMA VE GÖREVE BAŞLATMA
(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip onbeş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.
(3) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.
(4) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(5) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
(6) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.
6- BİLGİ ALMA
 
(1) Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları, Genel Müdürlük internet sayfası veya Genel Müdürlük web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numaraları: (0 312) 583 63 82
İnternet Sayfası: http://www.byegm.gov.tr
Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba