Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (33 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (33 kişi)
25 Eylül 2012 - 12:05

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Röntgen Teknisyeni 2 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak. -En az yedi (7) yıl Üniversite Hastanelerinde Radyoloji Anabilim Dalında arz eden (Skopi,v.p., Mamografi ünitelerinin çekimlerinde en az iki (2) yıl deneyimli olmak.)
Röntgen Teknisyeni 1 -Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Radyoloji Bölümü Mezunu olmak. -CO 60 Tele Terapi cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası ve Lineer Akselaratör kullanıcı eğitim sertifikası sahibi olmak.
Röntgen Teknisyeni 3 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümünden mezun olmak.
Röntgen Teknisyeni 2 -Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümünden mezun olmak. -Anyjio ve girişimsel radyolojide tecrübeli olmak. -İ.V.P., Mamografi deneyimi olmak. – En az iki (2) yıl Üniversite Hastanelerinde çalışmış olmak.
Ebe 4 -Sağlık Yüksek Okullarının Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olmak.
Ebe 1 -Sağlık Yüksek Okullarının Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olmak. -Yeni Doğan Ünitesinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak.
Ebe 5 -Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak.
Acil Tıp Teknisyeni 1 -Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak. -Çocuk Anabilim Dallarında en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
Acil Tıp teknisyeni 1 -Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak. -Beyin Cerrahi Kliniğinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
Acil Tıp teknisyeni 3 – Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak.
‘ Anestezi Teknikeri 1 -Meslek Yüksek Okulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun olmak. -En az bir(l) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış olmak. -En az yedi (7) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.
Anestezi Teknikeri 1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun

olmak. -En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış olmak -En az yedi (7) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

Anestezi Teknikeri 1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun olmak. En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış ve en az on (10) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.
Anestezi Teknikeri 1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun olmak.

-En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış olmak. -En az dört (4) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

Anestezi Teknisyeni I -Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümü mezunu olmak.

-En az bir (1) yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak.

-En az beş (5) yıl Kalp Damar Cerrahi Anestezi Teknisyeni tecrübesi olmak.

Büro Personeli 1 -Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak.

-Bilgisayarlı Blok Kesici ( Compocotier) ve CO.60 -Tele Terapi kullanıcı eğitimi sertifikasına sahip olmak ve beş (5) yıl deneyimli olmak.

Büro Personeli 1 -On Lisans mezunu olmak.

-Milli Eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikası olmak. -Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yabancı dil sertifikası olmak. -İletişim becerileri ve diksiyon eğitimi katılım belgesi olmak.

Büro Personeli 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak.

-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı beş 5 programlı bilgisayar sertifikasına sahip olmak. -Hastane bilgi yönetim sistemi kullanıcıları ve yönetim destek hizmetleri sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli 1 -Ön Lisans mezunu olmak.

-Milli Eğitin Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

-Fiziko terapi sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli 1 -Ön Lisans mezunu olmak.                                                                          -Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak. 

BİRİMİ: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÜNVANI        ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli     -Lisans Mezunu olmak. -Hastane bilgi yönetim sistemi kullanıcıları ve yönetim destek hizmetleri sertifikasına sahip olmak.   -Dental amaçlı cihazların kullanım ve bakım eğitimi sertifikasına sahip olmak

I-GENEL ŞARTLAR:

a)           Türk vatandaşı olmak,

b)          Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)           Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d)          Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)   657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

0 Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B), Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için ise 2010 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine sahip

olmak. g) Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

HI-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARİ:

1)      Lisans mezunları için 2012 KPSS (B), Ortaöğretim mezunları için ise 2010 yılı KPSS (B) sınavı puanına göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.vvu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)      Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

IV-İSTENEN BELGELER:

1-                Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2-       Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3-                Ortaöğretim ve Ön Lisans mezunları için   2010 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

4-       Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5-                Başvurulan pozisyon için aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

6-                Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.                                                                                                                                            

7-                2 adet vesikalık fotoğraf.                                                                                                                                                            

NOT:   1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir)-ay içerisinde  fesh edilecektir.                                                                                                                                                                                              

2)  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.                  

3)  Sonuçlar Üniversitemiz Web Sitesinde yayımlanacak olup, ayrıca tebliğ mahiyetindedir.                                               

ADRES : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Zeve Kampüsü-VAN                                                 

 

 

TEL      : 0432 486 54 22                                                           

 

  • yyü personel alımı 2013
  • ebe alım ilanları
  • ebe alımı 2013
  • lisans mezunu ebe atamaları
  • anestezi teknikeri atamaları
  • 4b ebe alım ilanları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker