Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (33 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (33 kişi)
25 Eylül 2012 - 12:05

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Röntgen Teknisyeni 2 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak. -En az yedi (7) yıl Üniversite Hastanelerinde Radyoloji Anabilim Dalında arz eden (Skopi,v.p., Mamografi ünitelerinin çekimlerinde en az iki (2) yıl deneyimli olmak.)
Röntgen Teknisyeni 1 -Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Radyoloji Bölümü Mezunu olmak. -CO 60 Tele Terapi cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası ve Lineer Akselaratör kullanıcı eğitim sertifikası sahibi olmak.
Röntgen Teknisyeni 3 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümünden mezun olmak.
Röntgen Teknisyeni 2 -Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümünden mezun olmak. -Anyjio ve girişimsel radyolojide tecrübeli olmak. -İ.V.P., Mamografi deneyimi olmak. – En az iki (2) yıl Üniversite Hastanelerinde çalışmış olmak.
Ebe 4 -Sağlık Yüksek Okullarının Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olmak.
Ebe 1 -Sağlık Yüksek Okullarının Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olmak. -Yeni Doğan Ünitesinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak.
Ebe 5 -Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak.
Acil Tıp Teknisyeni 1 -Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak. -Çocuk Anabilim Dallarında en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
Acil Tıp teknisyeni 1 -Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak. -Beyin Cerrahi Kliniğinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
Acil Tıp teknisyeni 3 – Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Mezun Olmak.
‘ Anestezi Teknikeri 1 -Meslek Yüksek Okulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun olmak. -En az bir(l) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış olmak. -En az yedi (7) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.
Anestezi Teknikeri 1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun

olmak. -En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış olmak -En az yedi (7) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

Anestezi Teknikeri 1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun olmak. En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış ve en az on (10) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.
Anestezi Teknikeri 1 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun olmak.

-En az iki (2) yıl üniversite hastanelerinde çalışmış olmak. -En az dört (4) yıllık Anestezi Teknikeri olmak.

Anestezi Teknisyeni I -Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümü mezunu olmak.

-En az bir (1) yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak.

-En az beş (5) yıl Kalp Damar Cerrahi Anestezi Teknisyeni tecrübesi olmak.

Büro Personeli 1 -Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak.

-Bilgisayarlı Blok Kesici ( Compocotier) ve CO.60 -Tele Terapi kullanıcı eğitimi sertifikasına sahip olmak ve beş (5) yıl deneyimli olmak.

Büro Personeli 1 -On Lisans mezunu olmak.

-Milli Eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikası olmak. -Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yabancı dil sertifikası olmak. -İletişim becerileri ve diksiyon eğitimi katılım belgesi olmak.

Büro Personeli 1 -Lise ve dengi okul mezunu olmak.

-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı beş 5 programlı bilgisayar sertifikasına sahip olmak. -Hastane bilgi yönetim sistemi kullanıcıları ve yönetim destek hizmetleri sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli 1 -Ön Lisans mezunu olmak.

-Milli Eğitin Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

-Fiziko terapi sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli 1 -Ön Lisans mezunu olmak.                                                                          -Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak. 

BİRİMİ: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÜNVANI        ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli     -Lisans Mezunu olmak. -Hastane bilgi yönetim sistemi kullanıcıları ve yönetim destek hizmetleri sertifikasına sahip olmak.   -Dental amaçlı cihazların kullanım ve bakım eğitimi sertifikasına sahip olmak

I-GENEL ŞARTLAR:

a)           Türk vatandaşı olmak,

b)          Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)           Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d)          Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)   657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

0 Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B), Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için ise 2010 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine sahip

olmak. g) Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

HI-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARİ:

1)      Lisans mezunları için 2012 KPSS (B), Ortaöğretim mezunları için ise 2010 yılı KPSS (B) sınavı puanına göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.vvu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)      Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

IV-İSTENEN BELGELER:

1-                Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2-       Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3-                Ortaöğretim ve Ön Lisans mezunları için   2010 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

4-       Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5-                Başvurulan pozisyon için aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

6-                Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.                                                                                                                                            

7-                2 adet vesikalık fotoğraf.                                                                                                                                                            

NOT:   1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir)-ay içerisinde  fesh edilecektir.                                                                                                                                                                                              

2)  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.                  

3)  Sonuçlar Üniversitemiz Web Sitesinde yayımlanacak olup, ayrıca tebliğ mahiyetindedir.                                               

ADRES : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Zeve Kampüsü-VAN                                                 

 

 

TEL      : 0432 486 54 22                                                           

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym