Yozgat Yerköy SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Yozgat Yerköy SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 21:15

YERKÖY  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

YERKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararına istinaden Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında belirsiz süreli sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere ( 4 ) dört adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

I. GÖREV YERİ, UNVAN VE SAYISI

1. Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü YERKÖY

2. İstihdam edilecek personel unvanı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olup İş Kanununun hükümlerine tabi olarak belirsiz süreli sözleşmeli (daimi personel) statüsünde görev yapacaklardı.

3. Alınacak personel sayısı 4 kişi’dir.

4. Personele 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

II. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. İstihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için, 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Sosyoloji, Tarım Ekonomisi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak. Ayrıca YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olanlarda kabul edilecektir.

9. Seyahate mani hali olmamak.

10. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

11. Yerköy İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

12. Adaylarda en az ( B ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları tercih sebebidir.

13. İşe alım sürecinde 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

II) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuru tarihi itibariyle en az 3 aydır Yerköy sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ile kanıtlanacaktır.)

2. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile ilgili özür bulunmamak,

3. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop v.b.) kullanabiliyor olmak

5. İşin Süresi : Daimi Süreli ( İlk İki Ay Deneme Süresi)

6. İstihdam edilecek pozisyon ve İstihdam edilecek Kişi Sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 (dört) Kişi

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İş Tanımı: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere ‘Sosyal İnceleme Raporunu’ hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek,vakfımızca yürütülecek projeleri hazırlamak, Genel Müdürlük ve diğer kurum ve kuruluşlara sunmak, proje faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek, ayrıca mütevelli heyeti tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

III. İSTENİLECEK BELGELER:

1. Üzerinde T.C Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

3. KPSS sonuç Belgesi Fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı

5. Diploma Fotokopisi

6. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi, (herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya transkript üzerinde bilgisayar dersi okuduğuna gösteren belge)

7. Özgeçmiş, (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum yeri, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8. Sağlık Kurul Raporu (Yapılacak Mülakat Sınavında Başarılı olan aday için geçerli)

9. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olduğuna (terhis belgesi), muaf olduğuna veya askerlikle ilişkisi bulunmadığına (tecil Belgesi) dair belge,

IV. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Ana Sayfasındakiwww.sosyalyardimlar.gov.tr ve http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx’ Adresinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları  Sekmesinden on-line olarak adayların kendileri tarafından yapılacaktır.Posta yolu ile müracaatlar kabul edilmeyecektir

2. Başvuran adaylar içerisinden uygun şartları taşıyan ve KPSS P3 türünden en yüksekten başlamak üzere ( 12 ) on iki aday mülakata çağrılacaktır.(Son sıradaki adayla bir sonraki / sonrakilerin puanları aynı olması durumundaki adaylarda mülakata çağrılacaktır.)

3. Mülakata çağrılan adaylar istenen belgelerin asılları ve fotokopilerinden oluşan 2 adet başvuru dosyası hazır edecekler, Asıllarını ibraz ederek fotokopilerini Vakfa teslim edeceklerdir. Belge teslim tahinde istenen belgeleri eksik teslime eden veya hiç etmeyen adaylar değerlendirilmeyecektir.

4. Mülakat esnasında ve sonrasında eksik evrak teslim eden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacaktır.

5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile uygun görülecek diğer belgeler istenecektir.

6. . Mülakat sınavı sonucunda, Sınav Komisyonu tarafından başarılı bulunan 4 aday Mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayının müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen adaylar 02 Ekim 2012 Tarihinde Yerköy Kaymakamlığı resmi internet sitesinde (http://www.yerkoy.gov.tr) yayınlanacaktır.

7. Sözleşme yapılmasına karar verilen adaylar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalanarak göreve başlatılacaktır

8. Mülakat sonucu hak kazanan adaylar iş tanımı formunda belirlenmiş görevleri yapmak üzere istihdam edilecektir.

 V.MÜLAKAT TAKVİMİ

1. Başvuru Tarihi: 19-Eylül 2012/ 26-Eylül 2012 Mesai saati sonuna kadar yapılacaktır.

2. Mülakata girecek adayların  Başvuru belgeleri teslim Tarihi: 27 Eylül 2012 Mesai saati sonuna kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına adayların kendileri tarafından şahsen yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 28 Eylül 2012 Günü www.yerkoy.gov.tr adresinden ve Vakıf ilan panosundan ilan edilecektir.

4. Mülakat Tarihi: 1 Ekim 2012 Pazartesi Günü Saat: 15:00 olup adaylar mülakat saatinden önce hazır bulunacaktır.Kaymakamlık Makamında Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulan komisyonca mülakatlar yapılaracaktır.

5. Mülakat Yeri: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Hükümet Konağı Toplantı Salonu Sözleşme yapılmasına karar verilen adaylar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalanarak göreve başlatılacaktır.

6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tasarrufları doğrultusunda, Vakıf Mütevelli Heyeti, İşe alım süreci ve sonuçlandırılması ile ilgili değişiklik yapmak veya uygun görülmesi halinde fesih etme hakkına sahiptir.

VAKIF İLETİŞİM : 0 354 516 3988

Vakıf Müdürü Nursema İNAN

  • yozgat kamu personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

  1. fadime aydi
    16 Ocak 2017 - 13:00

    Başvuru formunu nerden doldurcaz ise ihtiyacım issizim yardımcı olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba