Yozgat Yerköy SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Yozgat Yerköy SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 21:15

YERKÖY  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

YERKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararına istinaden Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında belirsiz süreli sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere ( 4 ) dört adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

I. GÖREV YERİ, UNVAN VE SAYISI

1. Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü YERKÖY

2. İstihdam edilecek personel unvanı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olup İş Kanununun hükümlerine tabi olarak belirsiz süreli sözleşmeli (daimi personel) statüsünde görev yapacaklardı.

3. Alınacak personel sayısı 4 kişi’dir.

4. Personele 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

II. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. İstihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için, 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Sosyoloji, Tarım Ekonomisi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak. Ayrıca YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olanlarda kabul edilecektir.

9. Seyahate mani hali olmamak.

10. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

11. Yerköy İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

12. Adaylarda en az ( B ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları tercih sebebidir.

13. İşe alım sürecinde 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

II) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuru tarihi itibariyle en az 3 aydır Yerköy sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ile kanıtlanacaktır.)

2. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile ilgili özür bulunmamak,

3. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop v.b.) kullanabiliyor olmak

5. İşin Süresi : Daimi Süreli ( İlk İki Ay Deneme Süresi)

6. İstihdam edilecek pozisyon ve İstihdam edilecek Kişi Sayısı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 (dört) Kişi

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İş Tanımı: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere ‘Sosyal İnceleme Raporunu’ hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek,vakfımızca yürütülecek projeleri hazırlamak, Genel Müdürlük ve diğer kurum ve kuruluşlara sunmak, proje faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek, ayrıca mütevelli heyeti tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

III. İSTENİLECEK BELGELER:

1. Üzerinde T.C Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

3. KPSS sonuç Belgesi Fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı

5. Diploma Fotokopisi

6. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi, (herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya transkript üzerinde bilgisayar dersi okuduğuna gösteren belge)

7. Özgeçmiş, (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum yeri, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8. Sağlık Kurul Raporu (Yapılacak Mülakat Sınavında Başarılı olan aday için geçerli)

9. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olduğuna (terhis belgesi), muaf olduğuna veya askerlikle ilişkisi bulunmadığına (tecil Belgesi) dair belge,

IV. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Ana Sayfasındakiwww.sosyalyardimlar.gov.tr ve http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx’ Adresinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları  Sekmesinden on-line olarak adayların kendileri tarafından yapılacaktır.Posta yolu ile müracaatlar kabul edilmeyecektir

2. Başvuran adaylar içerisinden uygun şartları taşıyan ve KPSS P3 türünden en yüksekten başlamak üzere ( 12 ) on iki aday mülakata çağrılacaktır.(Son sıradaki adayla bir sonraki / sonrakilerin puanları aynı olması durumundaki adaylarda mülakata çağrılacaktır.)

3. Mülakata çağrılan adaylar istenen belgelerin asılları ve fotokopilerinden oluşan 2 adet başvuru dosyası hazır edecekler, Asıllarını ibraz ederek fotokopilerini Vakfa teslim edeceklerdir. Belge teslim tahinde istenen belgeleri eksik teslime eden veya hiç etmeyen adaylar değerlendirilmeyecektir.

4. Mülakat esnasında ve sonrasında eksik evrak teslim eden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacaktır.

5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile uygun görülecek diğer belgeler istenecektir.

6. . Mülakat sınavı sonucunda, Sınav Komisyonu tarafından başarılı bulunan 4 aday Mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayının müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen adaylar 02 Ekim 2012 Tarihinde Yerköy Kaymakamlığı resmi internet sitesinde (http://www.yerkoy.gov.tr) yayınlanacaktır.

7. Sözleşme yapılmasına karar verilen adaylar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalanarak göreve başlatılacaktır

8. Mülakat sonucu hak kazanan adaylar iş tanımı formunda belirlenmiş görevleri yapmak üzere istihdam edilecektir.

 V.MÜLAKAT TAKVİMİ

1. Başvuru Tarihi: 19-Eylül 2012/ 26-Eylül 2012 Mesai saati sonuna kadar yapılacaktır.

2. Mülakata girecek adayların  Başvuru belgeleri teslim Tarihi: 27 Eylül 2012 Mesai saati sonuna kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına adayların kendileri tarafından şahsen yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 28 Eylül 2012 Günü www.yerkoy.gov.tr adresinden ve Vakıf ilan panosundan ilan edilecektir.

4. Mülakat Tarihi: 1 Ekim 2012 Pazartesi Günü Saat: 15:00 olup adaylar mülakat saatinden önce hazır bulunacaktır.Kaymakamlık Makamında Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulan komisyonca mülakatlar yapılaracaktır.

5. Mülakat Yeri: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Hükümet Konağı Toplantı Salonu Sözleşme yapılmasına karar verilen adaylar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalanarak göreve başlatılacaktır.

6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tasarrufları doğrultusunda, Vakıf Mütevelli Heyeti, İşe alım süreci ve sonuçlandırılması ile ilgili değişiklik yapmak veya uygun görülmesi halinde fesih etme hakkına sahiptir.

VAKIF İLETİŞİM : 0 354 516 3988

Vakıf Müdürü Nursema İNAN

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

  1. fadime aydi
    16 Ocak 2017 - 13:00

    Başvuru formunu nerden doldurcaz ise ihtiyacım issizim yardımcı olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa