Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:52

VAN İLİ GÜRPINAR İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞPERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Gürpınar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 4 ( Dört ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 (İki) adet Büro Görevlisi” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.      ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)   GENEL ŞARTLAR

 1. 1.       T.C. Vatandaşı olmak
 2. 2.       Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. 3.       Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak
 4. 4.       Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak
 5. 5.       Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
  1. 6.       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  2. 7.       Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak
  3. 8.       Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  4. 9.       Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 6. 10.         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
  1. 11.         Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak
  2. 12.         Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECA BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.
  3. 13.         Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

1

B)    ÖZEL ŞARTLAR

1.     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü
bulunmamak.

2.     SYD Vakfına alınacak olan personellerden Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için; 4 adet
(SBF , İİBF, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birinden mezun olmak) ve Büro Görevlisi başvuruları için, 2 adet
(Büro Yönetimi Öğretmenliği, SBF , İİBF, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Bölümlerinden
Mezun Olmak), toplam 6 kişi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 3
katı kadar kişi 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir.
Mülakata girmeye hak kazananlar vakfımızın www.gurpinar.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

II.    İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

 

SIRA NO ALINACAK PERSONEL SAYISI MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI ARANAN NİTELİKLER
1 Sosyal Yardım ve İnceleme

Görevlisi

(SBF, İİBF,Hİ,İF,EF,

Sosyoloji,Psikoloji,PDR,SHB)

4 12

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

Halkla İlişkiler, İletişim

Fakültesi , Eğitim Fakültesi,

Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik ve

Sosyal Hizmetler

Bölümlerinden birinden

mezun olmak

2 Büro Görevlisi (BYÖ, SBF, İİBF,Hİ,İF,EF) 2 6

Büro Yönetimi Öğretmenliği,

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

Halkla İlişkiler, İletişim

Fakültesi ve  Eğitim Fakültesi

Bölümlerinden birinden mezun

olmak

III.    MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1.  Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel
meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri
gibi konulardan bahsedilecektir.)

 1. 2.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
 2. 3.         KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi
 3. 4.         Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

2

5.   5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5
âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)

 1. 6.    Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)
 2. 7.    Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

9.  Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

IV. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)     Başvurular 13 Eylül – 27 Eylül tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr
internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir. Adaylar tarafından
yapılacak online başvuru ‘ön başvuru niteliği taşıyacak olup; Özel şartlarda istenen kanıtlayıcı evraklar aday
tarafından vakfımıza teslim edilmesiyle birlikte’ Evrak Teslim Edildi ‘ işaretlenecek ilgili adaya ‘Evrak Alındı
Belgesi verilmesinden sonra başvurusu sonuçlanmış olacaktır.Başvurusu sonuçlanan adaylar içerisinde Mülakata
girmeye hak kazananların listesi www.gurpinar.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden
adaylar, istenen belgeler ile birlikte Van İli Gürpınar İlçesi Eski Belediye Hizmet Binası No:1-2-3 adresindeki
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat
veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla başvuracaklardır.

2)      KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 18 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3)      Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

 

a)      Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)      Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)              Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d)      Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e)      Genel yetenek ve genel kültürü,

f)        Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir.

4)       Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)       Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

3

V.   DİĞER HUSUSLAR

a)  Vakfımızın  görev alanında,  kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden,  ihtiyaca cevap  verecek kadar,  kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

b)  Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c)  Mülakat tarihi; sonradan vakfımızın www.gurpinar.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

d)  Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

e)  İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler vakfımız sitesinde yayınlanacaktır

VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri    : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Adresi              : Eski Belediye Hizmet Binası No:1-2-3 Gürpınar/VAN

Telefonu           : 0 432 551 20 31

Vakıf Müdürü  : Memet ATAN

VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.gurpinar.gov.tr   adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Van Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR

4

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa