Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:52

VAN İLİ GÜRPINAR İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞPERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Gürpınar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 4 ( Dört ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 (İki) adet Büro Görevlisi” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.      ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)   GENEL ŞARTLAR

 1. 1.       T.C. Vatandaşı olmak
 2. 2.       Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. 3.       Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak
 4. 4.       Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak
 5. 5.       Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
  1. 6.       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  2. 7.       Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak
  3. 8.       Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  4. 9.       Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 6. 10.         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
  1. 11.         Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak
  2. 12.         Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECA BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.
  3. 13.         Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

1

B)    ÖZEL ŞARTLAR

1.     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü
bulunmamak.

2.     SYD Vakfına alınacak olan personellerden Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için; 4 adet
(SBF , İİBF, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birinden mezun olmak) ve Büro Görevlisi başvuruları için, 2 adet
(Büro Yönetimi Öğretmenliği, SBF , İİBF, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Bölümlerinden
Mezun Olmak), toplam 6 kişi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 3
katı kadar kişi 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir.
Mülakata girmeye hak kazananlar vakfımızın www.gurpinar.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

II.    İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

 

SIRA NO ALINACAK PERSONEL SAYISI MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI ARANAN NİTELİKLER
1 Sosyal Yardım ve İnceleme

Görevlisi

(SBF, İİBF,Hİ,İF,EF,

Sosyoloji,Psikoloji,PDR,SHB)

4 12

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

Halkla İlişkiler, İletişim

Fakültesi , Eğitim Fakültesi,

Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik ve

Sosyal Hizmetler

Bölümlerinden birinden

mezun olmak

2 Büro Görevlisi (BYÖ, SBF, İİBF,Hİ,İF,EF) 2 6

Büro Yönetimi Öğretmenliği,

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

Halkla İlişkiler, İletişim

Fakültesi ve  Eğitim Fakültesi

Bölümlerinden birinden mezun

olmak

III.    MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1.  Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel
meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri
gibi konulardan bahsedilecektir.)

 1. 2.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
 2. 3.         KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi
 3. 4.         Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

2

5.   5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5
âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)

 1. 6.    Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)
 2. 7.    Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

9.  Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

IV. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)     Başvurular 13 Eylül – 27 Eylül tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr
internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir. Adaylar tarafından
yapılacak online başvuru ‘ön başvuru niteliği taşıyacak olup; Özel şartlarda istenen kanıtlayıcı evraklar aday
tarafından vakfımıza teslim edilmesiyle birlikte’ Evrak Teslim Edildi ‘ işaretlenecek ilgili adaya ‘Evrak Alındı
Belgesi verilmesinden sonra başvurusu sonuçlanmış olacaktır.Başvurusu sonuçlanan adaylar içerisinde Mülakata
girmeye hak kazananların listesi www.gurpinar.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden
adaylar, istenen belgeler ile birlikte Van İli Gürpınar İlçesi Eski Belediye Hizmet Binası No:1-2-3 adresindeki
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat
veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla başvuracaklardır.

2)      KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 18 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3)      Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

 

a)      Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)      Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)              Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d)      Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e)      Genel yetenek ve genel kültürü,

f)        Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir.

4)       Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)       Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

3

V.   DİĞER HUSUSLAR

a)  Vakfımızın  görev alanında,  kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden,  ihtiyaca cevap  verecek kadar,  kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

b)  Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c)  Mülakat tarihi; sonradan vakfımızın www.gurpinar.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

d)  Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

e)  İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler vakfımız sitesinde yayınlanacaktır

VI.  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri    : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Adresi              : Eski Belediye Hizmet Binası No:1-2-3 Gürpınar/VAN

Telefonu           : 0 432 551 20 31

Vakıf Müdürü  : Memet ATAN

VII.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.gurpinar.gov.tr   adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Van Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR

4

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım