Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 21:04

AİLE VE SOSYALPOLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON İLİ ÇAYKARA İLÇESİ SOSYALYARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Trabzon İli Çaykara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıftan Personelinin Norm Kadro Standartları.İş Tanımları. Niteliklcri.Ozlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca ÖSYM tarafından yapılan geçerli KPSS sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 2 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

İSİN NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ :

İşin Süresi                   : Belirsiz Süreli/Sözleşmeli(2 Ay Deneme Süreli)

İstenen İşgücü Sayısı : 2

Kadro Unvanı             : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

1- PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunıfnun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.
 6. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 7. 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji.Psikoloji.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.I lalkla İlişkiler. Sosyal I lizmetler Bölümlerinden. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden. İletişim Fakültelerinden mezun olmak.
 8. İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 ve 2012 Yılları Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak.
 9. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

10.İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak. 11 .Adli sicil kaydı bulunmamak.

II-ÖZEL ŞARTLAR

 1.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
 2. İyi derecede Bilgisayar (Windo\vs.\Vord.F.xcel.PovverpoinLphotoshop v.b.) kullanabiliyor olmak.
 3. Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli bir vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutum sahibi olmak.
 4. Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak.

III- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 1. Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
 2. KPSS P3 Sonuç Belgesi.
 3. Diploma.
 4. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösterir belge.
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.
 6. 6.2 adet fotoğraf.
 7. Belgelerin aslı getirilip Vakıf Görevlilerince fotokopileri alınacaktır.
 8. Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılacak adaylar için istenecektir.

IV-      SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sayfasından (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/llanListesi.aspx)(http://app.ailc.aov.tr/vakifılaa”IlanListesi.aspx) 17/09/2012 tarihinden 25/09/2012 tarihine kadar online olarak yapılacak olup: bu başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olacaktır.Başvuru aşamasında istenen belgeler 27/09/2012 günü saat 09:00’a kadar Çaykara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:2 ÇAYKARA adresine şahsen teslim edilecektir.
 2. İş Başvurusunda bulunan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 6 aday (alınacak personel sayısının 3 katı aday) 27/09/2012 günü saat 10:00’da en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde Kaymakamlık Makamında mülakata çağrılarak mülakat komisyonunca mülakata tabi tutulacaklardır.
 3. Mülakata çağrılacak kişilerin listesi 25/09/2012 günü Çaykara Kaymakamlığı sitesinde yayımlanacaktır.
 4. Mülakata İlişkin Konular : Genel Kültür. Genel Yetenek, T.C. Anayasası.2022. 3294. 5510 ve 657 Sayılı Kanunlar, Atatürk İlke ve İnkılapları. Türkiye’nin İdari Yapısı ile adayın iletişim becerisi, tavır ve davranışları gibi kişisel becerileri de Mülakat Komisyonunca değerlendirmeye alınır.
 5. Personel alımına ilişkin tüm duyurular aşağıdaki adresten yapılacaktır.Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

www.caykara.gov.tr

V-  BAŞVURULARIN PEĞERLENDİRİLMESİ.YERLESTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 1. Çaykara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Komisyonunca yapılan mülakatta sınavı kazanan aday’ın Vakıf Mütevelli Heyetince işe alınmasında karar verilmesinden sonra işe alınacak kişi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne online olarak bildirilir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yetkililerince işe alım talebi değerlendirilerek işe alınacak personel vakfımıza bildirilerek sözleşme imzalatılır.
 2. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde islenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
 3. Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine mülakat sınavındaki puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılıp o kişi ile sözleşme imzalanacaktır.
 4. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI-DİĞER HUSUSLAR
 

 1. Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Tayin hakkı yoktur.Ancak; eş durumu, kendisinin veya aile fertlerinden birinin sağlık sorunu ve eğitim gibi zorunlu nedenlerle başka bir yerdeki vakıfta görev almak isteyen personel, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre görev almak istediği Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.
 2. Ataması yapılmayan adaylar evraklarını yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde alabileceklerdir. Sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

VII-IŞ ŞARTLARI VE ÜCRET DURUMU

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri; Sosyal Yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek., Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. Bu unvan için hazırlanan İş Tanım Formunda yer alan görevleri yapacaklardır.

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri ile Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine haiz bir kurum olması sebebiyle 4857 sayılı İş Kanununa göre İşçi Statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerine Vakıfların derecelendirilmelerine göre hazırlanan ve Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Çalışma saatleri hafta içi 08:00 – 17:00 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir. İlgililere ilanen duyurulur.

SYD Vakfı Başkanı

VUl- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BAŞVURU ADRESİ        : Başvurular; http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresine online

yapılacaktır.
DUYURU ADRESİ            : www.caykara.gov.tr

SYDV ADRESİ                  : Hükümet Konağı.Kat:2 ÇAYKARA

İRTİBAT KİŞİLERİ           : Vakıf Müdürü Salih Zeki ÇELİK

Büro Görevlisi Zeynep YILDIRIM ÇİL

TELEFON

: 0.462.6161609

 • çaykara sydv
 • Trabzon çaykara sydv
 • çaykara ilçesi sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker