Tekirdağ Malkara SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Tekirdağ Malkara SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:15

I

MALKARA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

   Tekirdağ İli Malkara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 04/09/2012 tarih ve 2012 / 30 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi                   : Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Meslek                                    : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Eğitim Durumu          : Üniversitelerin Dört yıllık Lisans Programlarının;

1-      Kamu Yönetimi,

2-      Uluslar arası İlişkiler,

3-      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

4-      İşletme ve İktisat Fakültesi,

5-      İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi,

6-      Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

7-      Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler,

8-      Hukuk Fakültesi

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (erkek adaylar için)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, yedimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

9)  657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

10) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

11) Adli Sicil kaydı bulunmamak,

A) ÖZEL ŞARTLAR

1) B sınıf sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilir olmak,

2)  Başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıldır Malkara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

4) İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb. kullanabiliyor olmak, grafik ve slayt hazırlamak) kullanabiliyor olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içersinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6) Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS, KPSS, TOEFL, IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

3- MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

   Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretiyle, Yüksek Lisans belgesi,

(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,

2-      2011-2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi,

3-      2 adet vesikalık fotoğraf,

4-      Sabıka kaydı,

5-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

6-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,

7-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

8-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi ve seviyesi, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4-        SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)       Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden online olarak başvurularını yapabilecektir.

2)       Sıralamaya girerek mülakata davet edilmeye hak kazanan 3 adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 20-24 Eylül 2012 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3)       25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.

4)       Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edilebileceğinden mülakat aşamasına kadar Vakıflar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapmayacaktır.

5)       Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6)      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5-   DİĞER HUSUSLAR

1)       Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2)      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)       Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)       Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu kabul edilen aday ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3)       Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4)       Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5)       Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek.

6)      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Başvuruların http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx  adresine online olarak yapılması gerekmektedir.

……………………………………………………………………………………………

II

MALKARA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 BÜRO GÖREVLİSİ ALIM İLANI

   Tekirdağ İli Malkara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 04/09/2012 tarih ve 2012 / 30 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi                   : Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Meslek                                    : Büro Görevlisi

Eğitim Durumu          : Üniversitelerin Dört yıllık Lisans Programlarının;

1-      Kamu Yönetimi,

2-      Uluslar arası İlişkiler,

3-      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

4-      İşletme ve İktisat Fakültesi,

5-      İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi,

6-      Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

7-      Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler,

8-      Hukuk Fakültesi

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (erkek adaylar için)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, yedimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

9)  657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

10) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

11) Adli Sicil kaydı bulunmamak,

A) ÖZEL ŞARTLAR

1) B sınıf sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilir olmak,

2)  Başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıldır Malkara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

4) İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb. kullanabiliyor olmak, grafik ve slayt hazırlamak) kullanabiliyor olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içersinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6) Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS, KPSS, TOEFL, IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

3- MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

   Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretiyle, Yüksek Lisans belgesi, (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,

2-      2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi,

3-      2 adet vesikalık fotoğraf,

4-      Sabıka kaydı,

5-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

6-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,

7-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

8-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi ve seviyesi, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4      – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden online olarak başvurularını yapabilecektir.

2-      Sıralamaya girerek mülakata davet edilmeye hak kazanan 3 adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 20-24 Eylül 2012 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3-      25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.

4-      Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edilebileceğinden mülakat aşamasına kadar Vakıflar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapmayacaktır.

5-      Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6-      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5      – DİĞER HUSUSLAR

1-      Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2-      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6      – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-      Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-      Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu kabul edilen aday ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3-       Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4-      Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-      Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek.

6-      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Başvuruların http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresine online olarak yapılması gerekmektedir.

………………………………………………………………………………………………

III

MALKARA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ ALIM İLANI

     Tekirdağ İli Malkara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 04/09/2012 tarih ve 2012 / 30 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Yardımcı Hizmetli Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi                   : Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Meslek                                    : Yardımcı Hizmetli Görevlisi

Eğitim Durumu          : Lise Mezunu

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (erkek adaylar için)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, yedimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010-2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS/2 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

9)  657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

10) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

11) Adli Sicil kaydı bulunmamak,

 

A) ÖZEL ŞARTLAR

1) B sınıf sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilir olmak,

2)  Başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıldır Malkara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

3) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içersinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

3- MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

   Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2-      (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,

3-      2010-2011 KPSS sınav sonuç belgesi,

4-      2 adet vesikalık fotoğraf,

5-      Sabıka kaydı,

6-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,

8-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

9-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4          – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)      Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte  Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2)      Başvuranlar KPSS/2 puanına göre ey yüksek puandan en düşük puana gore sıralanarak en yüksek ilk 3 sıradaki 3 aday 25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.

3)      Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4)      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5-      DİĞER HUSUSLAR

1)        Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2)        Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)        Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)        Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen 1 asıl, 1 yedek aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3)        Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4)        Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5)        Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek, yedek aday ile sözleşme imzalanıp, işe başlatılacaktır.

6)        Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

ple-cx �@re @��� Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
2-      (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,
3-      2010-2011 KPSS sınav sonuç belgesi,
4-      2 adet vesikalık fotoğraf,
5-      Sabıka kaydı,
6-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)
7-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,
8-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,
9-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4          – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
1)      Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte  Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2)      Başvuranlar KPSS/2 puanına göre ey yüksek puandan en düşük puana gore sıralanarak en yüksek ilk 3 sıradaki 3 aday 25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.
3)      Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4)      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5-      DİĞER HUSUSLAR
1)        Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,
2)        Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1)        Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2)        Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen 1 asıl, 1 yedek aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
3)        Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
4)        Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.
5)        Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek, yedek aday ile sözleşme imzalanıp, işe başlatılacaktır.
6)        Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

  • malkara belediyesi iş ilanları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker