Tekirdağ Malkara SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Tekirdağ Malkara SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:15

I

MALKARA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

   Tekirdağ İli Malkara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 04/09/2012 tarih ve 2012 / 30 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi                   : Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Meslek                                    : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Eğitim Durumu          : Üniversitelerin Dört yıllık Lisans Programlarının;

1-      Kamu Yönetimi,

2-      Uluslar arası İlişkiler,

3-      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

4-      İşletme ve İktisat Fakültesi,

5-      İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi,

6-      Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

7-      Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler,

8-      Hukuk Fakültesi

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (erkek adaylar için)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, yedimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

9)  657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

10) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

11) Adli Sicil kaydı bulunmamak,

A) ÖZEL ŞARTLAR

1) B sınıf sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilir olmak,

2)  Başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıldır Malkara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

4) İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb. kullanabiliyor olmak, grafik ve slayt hazırlamak) kullanabiliyor olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içersinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6) Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS, KPSS, TOEFL, IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

3- MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

   Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretiyle, Yüksek Lisans belgesi,

(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,

2-      2011-2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi,

3-      2 adet vesikalık fotoğraf,

4-      Sabıka kaydı,

5-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

6-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,

7-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

8-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi ve seviyesi, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4-        SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)       Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden online olarak başvurularını yapabilecektir.

2)       Sıralamaya girerek mülakata davet edilmeye hak kazanan 3 adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 20-24 Eylül 2012 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3)       25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.

4)       Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edilebileceğinden mülakat aşamasına kadar Vakıflar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapmayacaktır.

5)       Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6)      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5-   DİĞER HUSUSLAR

1)       Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2)      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)       Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)       Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu kabul edilen aday ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3)       Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4)       Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5)       Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek.

6)      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Başvuruların http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx  adresine online olarak yapılması gerekmektedir.

……………………………………………………………………………………………

II

MALKARA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 BÜRO GÖREVLİSİ ALIM İLANI

   Tekirdağ İli Malkara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 04/09/2012 tarih ve 2012 / 30 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi                   : Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Meslek                                    : Büro Görevlisi

Eğitim Durumu          : Üniversitelerin Dört yıllık Lisans Programlarının;

1-      Kamu Yönetimi,

2-      Uluslar arası İlişkiler,

3-      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

4-      İşletme ve İktisat Fakültesi,

5-      İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi,

6-      Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

7-      Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler,

8-      Hukuk Fakültesi

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (erkek adaylar için)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, yedimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

9)  657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

10) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

11) Adli Sicil kaydı bulunmamak,

A) ÖZEL ŞARTLAR

1) B sınıf sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilir olmak,

2)  Başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıldır Malkara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

4) İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb. kullanabiliyor olmak, grafik ve slayt hazırlamak) kullanabiliyor olmak,

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içersinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6) Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS, KPSS, TOEFL, IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

3- MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

   Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretiyle, Yüksek Lisans belgesi, (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,

2-      2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi,

3-      2 adet vesikalık fotoğraf,

4-      Sabıka kaydı,

5-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

6-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,

7-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

8-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi ve seviyesi, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4      – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden online olarak başvurularını yapabilecektir.

2-      Sıralamaya girerek mülakata davet edilmeye hak kazanan 3 adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 20-24 Eylül 2012 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3-      25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.

4-      Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edilebileceğinden mülakat aşamasına kadar Vakıflar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapmayacaktır.

5-      Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6-      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5      – DİĞER HUSUSLAR

1-      Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2-      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6      – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-      Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-      Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu kabul edilen aday ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3-       Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4-      Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-      Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek.

6-      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Başvuruların http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresine online olarak yapılması gerekmektedir.

………………………………………………………………………………………………

III

MALKARA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ ALIM İLANI

     Tekirdağ İli Malkara İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 04/09/2012 tarih ve 2012 / 30 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Yardımcı Hizmetli Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi                   : Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenen İşgücü Sayısı : 1 (Bir)

Meslek                                    : Yardımcı Hizmetli Görevlisi

Eğitim Durumu          : Lise Mezunu

2- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (erkek adaylar için)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, yedimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010-2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS/2 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

9)  657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

10) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

11) Adli Sicil kaydı bulunmamak,

 

A) ÖZEL ŞARTLAR

1) B sınıf sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilir olmak,

2)  Başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıldır Malkara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

3) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içersinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

3- MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

   Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2-      (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,

3-      2010-2011 KPSS sınav sonuç belgesi,

4-      2 adet vesikalık fotoğraf,

5-      Sabıka kaydı,

6-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,

8-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

9-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4          – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)      Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte  Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2)      Başvuranlar KPSS/2 puanına göre ey yüksek puandan en düşük puana gore sıralanarak en yüksek ilk 3 sıradaki 3 aday 25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.

3)      Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4)      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5-      DİĞER HUSUSLAR

1)        Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2)        Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)        Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)        Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen 1 asıl, 1 yedek aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3)        Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4)        Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5)        Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek, yedek aday ile sözleşme imzalanıp, işe başlatılacaktır.

6)        Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

ple-cx �@re @��� Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
2-      (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı ve ehliyetinin tasdikli bir fotokopisi,
3-      2010-2011 KPSS sınav sonuç belgesi,
4-      2 adet vesikalık fotoğraf,
5-      Sabıka kaydı,
6-      Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)
7-      İş deneyim belgelerinin fotokopisi,
8-      Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,
9-      Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi (özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yenetekler, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, özet aile bilgilerinden bahsedilecektir)

4          – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
1)      Başvuruda bulunacak adaylar, 10/09/2012 Pazartesiden 19/09/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte  Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı kat 3 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2)      Başvuranlar KPSS/2 puanına göre ey yüksek puandan en düşük puana gore sıralanarak en yüksek ilk 3 sıradaki 3 aday 25/09/2012 Salı günü saat 10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamının Başkanlığında oluşturulan Mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.
3)      Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4)      Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5-      DİĞER HUSUSLAR
1)        Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet Memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar,
2)        Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1)        Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2)        Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen 1 asıl, 1 yedek aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
3)        Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
4)        Sağlık raporu sadece yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.
5)        Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek, yedek aday ile sözleşme imzalanıp, işe başlatılacaktır.
6)        Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba