Sivas Zara SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Zara SYDV Personel Alım İlanı 2012
20 Eylül 2012 - 19:26

ZARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2012

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile belirlenen “ SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri. Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar “ kapsamında Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyetinin 17.09.2012 tarih ve 33 sayılı kararı Vakfımızda istihdam edilmek üzere, 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi alınacaktır.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. (Mozilla Firefox kullanılarak daha kolay erişim sağlanabilir)

Müracaat süresi 19.09.2012 tarihinde başlayacak olup 28.09.2012 tarihi saat 17:00 da sona erecektir. Evrak teslim adresi Kızılırmak Mahallesi Hükümet Konağı Kat 2 ZARA adresinden bulunan vakıf bürosudur.

Evrak teslim tarihi 01.10.2012 tarihinde başlayıp 04.10.2012 tarihi saat 17:00 a kadardır.

İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi                              : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı           : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 (iki) Kişi

   Büro Görevlisi 1 (bir) Kişi

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

8) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde ve Büro Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011-2012)  Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

11)  Adaylar başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar sadece bir ilan için başvuruda bulunabilecektir.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-)Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

a) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi mezunlarının başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

c) Alanı ile ilgili bilgisayar vb. sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebidir.

d) 19/08/2012 tarihinden itibaren (son bir ay) Zara İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve sınavlarda başarılı olunması halinde Zara İlçesinde oturmayı kabul ve taahhüt etmek.

e) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak, şartları aranır.

2-) Büro Görevlisi:

a) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

c)  Alanı ile ilgili bilgisayar vb. sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebidir.

d) 19/08/2012 tarihinden itibaren (son bir ay) Zara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak ve sınavlarda başarılı olunması halinde Zara İlçesinde oturmayı kabul ve taahhüt etmek.

C) BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1) Sözleşmeli personel İş Talep Formu ve dilekçe (Ektedir)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) KPSS P3 (2011 veya 2012) Sonuç Belgesi,

4) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge,

6)Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Yerleşim Yerini gösterir belge (İkametgâh Belgesi)

7) Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş (Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir)

Başvuruda bulunan adaylar yukarıda sıralı belgeleri evrak teslim tarihlerinde vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin Vakfımıza süresi içerisinde teslim edilmesi durumunda başvuru sonuçlanmış olacak olup, bu evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)  Mülakat ve sözlü sınavda adaylar

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

b)  Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

2) Başvuruda bulunan ve belgeleri süresi içerisinde eksiksiz olarak teslim eden adaylar arasından KPSS P3 puan türüne göre sıralama yapılarak her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.zara.gov.tr adresinden 05.10.2012 tarihinde öğrenebilecektir.

3) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

5) Sınav sonuçları aşağıda belirtilen mülakat tarihinden sonra Zara Kaymakamlığı (www.zara.gov.tr) web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E-SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Sağlık Kurulu Raporu

2-4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

F- DİĞER HUSUSLAR

1-İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları eki EK- (I) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

2- Sözleşmeli  personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 

Mülakat Tarihi                     : 08/10/2012

Mülakat Başlangıç Saati      : 10:00

Mülakat Yeri                        : Zara Kaymakamlığı Toplantı Salonu (2.kat )

BAŞVURU ADRES VE İRTİBATLAR

S.Y.D.Vakfı Adresi: Kızılırmak Mahallesi Hükümet Konağı 2. Kat ZARA

Vakıf Müdürü: Şaziye PUĞAÇA

TLF: 0346 816 10 01  FAKS: 0346 816 11 42

  • sivas personel alımı 2012 ekim
  • sivas sosyal hizmetler personel alimi
  • zara kaymakamligi memur alimi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker