Sivas Zara SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Zara SYDV Personel Alım İlanı 2012
20 Eylül 2012 - 19:26

ZARA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2012

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile belirlenen “ SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri. Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar “ kapsamında Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyetinin 17.09.2012 tarih ve 33 sayılı kararı Vakfımızda istihdam edilmek üzere, 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi alınacaktır.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. (Mozilla Firefox kullanılarak daha kolay erişim sağlanabilir)

Müracaat süresi 19.09.2012 tarihinde başlayacak olup 28.09.2012 tarihi saat 17:00 da sona erecektir. Evrak teslim adresi Kızılırmak Mahallesi Hükümet Konağı Kat 2 ZARA adresinden bulunan vakıf bürosudur.

Evrak teslim tarihi 01.10.2012 tarihinde başlayıp 04.10.2012 tarihi saat 17:00 a kadardır.

İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi                              : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı           : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 (iki) Kişi

   Büro Görevlisi 1 (bir) Kişi

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

8) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde ve Büro Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011-2012)  Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

11)  Adaylar başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar sadece bir ilan için başvuruda bulunabilecektir.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-)Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

a) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi mezunlarının başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

c) Alanı ile ilgili bilgisayar vb. sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebidir.

d) 19/08/2012 tarihinden itibaren (son bir ay) Zara İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve sınavlarda başarılı olunması halinde Zara İlçesinde oturmayı kabul ve taahhüt etmek.

e) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak, şartları aranır.

2-) Büro Görevlisi:

a) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

c)  Alanı ile ilgili bilgisayar vb. sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebidir.

d) 19/08/2012 tarihinden itibaren (son bir ay) Zara İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak ve sınavlarda başarılı olunması halinde Zara İlçesinde oturmayı kabul ve taahhüt etmek.

C) BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1) Sözleşmeli personel İş Talep Formu ve dilekçe (Ektedir)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) KPSS P3 (2011 veya 2012) Sonuç Belgesi,

4) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge,

6)Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Yerleşim Yerini gösterir belge (İkametgâh Belgesi)

7) Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş (Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, özel yetenekler, bilgisayar ve yabancı dil bilgi seviyeleri, neden bu işe müracaat ettiği, gelecekteki hedefleri, hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir)

Başvuruda bulunan adaylar yukarıda sıralı belgeleri evrak teslim tarihlerinde vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin Vakfımıza süresi içerisinde teslim edilmesi durumunda başvuru sonuçlanmış olacak olup, bu evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1)  Mülakat ve sözlü sınavda adaylar

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

b)  Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

2) Başvuruda bulunan ve belgeleri süresi içerisinde eksiksiz olarak teslim eden adaylar arasından KPSS P3 puan türüne göre sıralama yapılarak her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.zara.gov.tr adresinden 05.10.2012 tarihinde öğrenebilecektir.

3) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

5) Sınav sonuçları aşağıda belirtilen mülakat tarihinden sonra Zara Kaymakamlığı (www.zara.gov.tr) web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E-SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Sağlık Kurulu Raporu

2-4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

F- DİĞER HUSUSLAR

1-İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları eki EK- (I) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

2- Sözleşmeli  personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 

Mülakat Tarihi                     : 08/10/2012

Mülakat Başlangıç Saati      : 10:00

Mülakat Yeri                        : Zara Kaymakamlığı Toplantı Salonu (2.kat )

BAŞVURU ADRES VE İRTİBATLAR

S.Y.D.Vakfı Adresi: Kızılırmak Mahallesi Hükümet Konağı 2. Kat ZARA

Vakıf Müdürü: Şaziye PUĞAÇA

TLF: 0346 816 10 01  FAKS: 0346 816 11 42

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym