Sivas Ulaş SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Ulaş SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:17

ULAŞ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde ve Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetinin 03.09.2012 tarih ve 17 sayılı kararı ile; 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi olmak üzere 2 adet personel alınacaktır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile işe alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli sözleşme ile personel alımı

Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve 2011 ve 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) istenen puan türünde ( KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.

9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen diğer özel şartları taşımak.

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

a- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.

2- 2011 ve 2012 yılında OSYM tarafından yapılan geçerli  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak.

3- Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6-İyi derecede bilgisayar programları (Word, Excel vb. Microsoft Office programları) kullanıyor olmak. Mülakat aşamasında test edilecektir.

7- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Kadın adaylar için ehliyet şartı aranmaz).

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

9- 04.09.2012 tarihi itibari ile Ulaş İlçesinde ikamet ediyor olmak.

10- Çalışma süresi boyunca İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek.

b- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.

 2- 2011 ve 2012 yılında OSYM tarafından yapılan geçerli  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak.

3- Ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6-İyi derecede bilgisayar programları (Word, Excel vb. Microsoft Office programları) kullanıyor olmak. (Mülakat aşamasında test edilecektir.)

7- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Kadın adaylar için ehliyet şartı aranmaz).

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

9- 04.09.2012 tarihi itibari ile Ulaş İlçesinde ikamet ediyor olmak.

10-Çalışma süresi boyunca  İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek.

2-İSTENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu.

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Nüfus Müdürlüklerinden alınacak adresli nüfus kayıt örneği.

5- KPSS Sınav Sonuç Belgesinin Aslı

6- 4 adet vesikalık fotoğraf

7- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

9- Adli Sicil Belgesi

10- Sürücü Belgesi fotokopisi

11- Sağlık Raporu, (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir.)

Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylısuretlerinin ibrazı zorunludur.

3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar, 05/09/2012 de 12/09/2012 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak başvuru yapacaklardır.  

2- İlan sonucunda alınacak her bir pozisyona ait personel sayısının 3 (Üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Ulaş Kaymakamlığı’ nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinde ve Kaymakamlık İlan Panosunda 14/09/2012 tarihinde ilan edilecektir.

3-KPSS puanına göre sıralamaya girerek mülakata davet edilmeye hak kazanan her pozisyon için 3’er adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 17/09/2012 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Ulaş SYD Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- 19.09.2012 Çarşamba günü saat 14:00’ de Ulaş İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır.

4-MÜLAKAT KONULARI:

1.T.C.Anayasası

2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5. 4857 sayılı İş Kanunu

6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

9.3071 dilekçe kanunu

10-Güncel ekonomik ve sosyal  olaylar.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

2- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1.19/09/2012 Çarşamba günü saat 14:00’ da Ulaş Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Toplantı Salonun (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda işe alınmayı hak eden aday dışında, diğer adaylarda aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde belirtilen 2 aylık deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine başarı sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

2- İşe alınmaya hak kazananlar Ulaş Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinden ve Kaymakamlığın İlan Panosundan ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği durumlarda işe başlamadan önce anlaşılırsa sözleşme imzalanmayacaktır. İşe başladıktan sonra anlaşılırsa idare tarafından sözleşme tek taraflı feshedilir.

3- Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Ulaş / Sivas

Telefon : (346) 781 24 44

İLAN OLUNUR. 05.09.2012

Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirleneceğinden adayların www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV personel alım ilanları” linkini kullanarak başvuru yapması zorunludur.

ULAŞ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANI
Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde ve Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetinin 03.09.2012 tarih 17 ve 9 sayılı kararı ile; 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi alınacaktır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile işe alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli sözleşme ile personel alımı
Deneme Süresi : 2 Ay
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen diğer özel şartları taşımak,
B) ÖZEL ŞARTLAR
Yardımcı Hizmet Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1-Yardımcı Hizmet Görevlisi istihdamında en az ilkokul en fazla ön lisans mezunu olma şartı aranır.
2-Yardımcı Hizmet Görevlisi işe alımında KPSS şartı bulunmamaktadır.
3- Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.
4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,
6- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.
9-04.09.2012 tarihi itibari ile Ulaş İlçesinde ikamet ediyor olmak.
10-Çalışma süresi boyunca İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek.
2-İSTENECEK BELGELER
1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu.
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Nüfus Müdürlüklerinden alınacak adresli nüfus kayıt örneği.
5- 4 adet vesikalık fotoğraf
7- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
9- Adli Sicil Belgesi
10- Sürücü Belgesi fotokopisi
11- Sağlık Raporu, (Mülakatı kazanan adaylardan mülakat sonrası istenecektir.)
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- -SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1-Başvuruda bulunacak adaylar, 06/09/2012 de 12/09/2012 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar, Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte Ulaş SYD Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı adresinde bulunan Vakıf Bürosuna şahsen 12.09.2012 Çarşamba günü Saat: 17.00’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2-İlan sonucunda alınacak yardımcı hizmet görevlisi personel alımıyla ilgili yapılan başvurularla ilgili mülakata hak kazananlar  Ulaş Kaymakamlığı’ nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinde ve Kaymakamlık İlan Panosunda 14/09/2012 tarihinde ilan edilecektir.
3-17.09.2012 Pazartesi günü saat 10:00’ de Ulaş İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır.
4-MÜLAKAT KONULARI:
1.T.C.Anayasası
2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5. 4857 sayılı İş Kanunu
6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
9.3071 dilekçe kanunu
10-Güncel ekonomik ve sosyal  olaylar.
5-DİĞER HUSUSLAR
1- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.
6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1.18/09/2012 Salıvgünü saat 14:00’ da Ulaş Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Toplantı Salonun (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda işe alınmayı hak eden aday dışında, diğer adaylarda aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde belirtilen 2 aylık deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine başarı sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
2- İşe alınmaya hak kazananlar Ulaş Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olanwww.ulas.gov.tr adresinden ve Kaymakamlığın İlan Panosundan ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği durumlarda işe başlamadan önce anlaşılırsa sözleşme imzalanmayacaktır. İşe başladıktan sonra anlaşılırsa idare tarafından sözleşme tek taraflı feshedilir.
3- Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
7- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Ulaş / Sivas
Telefon : (346) 781 24 44
İLAN OLUNUR. 05.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro Memuru Alım İlanı

İş İlan No (00004651019) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651055) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Manisa Polisevi 8 Personel Alacak

Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Polisevi 7 adet Garson (Servis...

DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü Alacak

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet...

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanı

S.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Mersin Gülnar Belediyesi Yazılı Basın Muhabiri Alım İlanıİş İlan No (00004632616) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ GÜLNAR BELEDİYESİ Yayınlanma...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba