Sivas Ulaş SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Ulaş SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:17

ULAŞ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde ve Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetinin 03.09.2012 tarih ve 17 sayılı kararı ile; 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi olmak üzere 2 adet personel alınacaktır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile işe alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli sözleşme ile personel alımı

Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve 2011 ve 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) istenen puan türünde ( KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.

9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen diğer özel şartları taşımak.

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

a- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.

2- 2011 ve 2012 yılında OSYM tarafından yapılan geçerli  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak.

3- Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6-İyi derecede bilgisayar programları (Word, Excel vb. Microsoft Office programları) kullanıyor olmak. Mülakat aşamasında test edilecektir.

7- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Kadın adaylar için ehliyet şartı aranmaz).

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

9- 04.09.2012 tarihi itibari ile Ulaş İlçesinde ikamet ediyor olmak.

10- Çalışma süresi boyunca İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek.

b- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.

 2- 2011 ve 2012 yılında OSYM tarafından yapılan geçerli  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak.

3- Ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6-İyi derecede bilgisayar programları (Word, Excel vb. Microsoft Office programları) kullanıyor olmak. (Mülakat aşamasında test edilecektir.)

7- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Kadın adaylar için ehliyet şartı aranmaz).

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

9- 04.09.2012 tarihi itibari ile Ulaş İlçesinde ikamet ediyor olmak.

10-Çalışma süresi boyunca  İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek.

2-İSTENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu.

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Nüfus Müdürlüklerinden alınacak adresli nüfus kayıt örneği.

5- KPSS Sınav Sonuç Belgesinin Aslı

6- 4 adet vesikalık fotoğraf

7- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

9- Adli Sicil Belgesi

10- Sürücü Belgesi fotokopisi

11- Sağlık Raporu, (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir.)

Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylısuretlerinin ibrazı zorunludur.

3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar, 05/09/2012 de 12/09/2012 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak başvuru yapacaklardır.  

2- İlan sonucunda alınacak her bir pozisyona ait personel sayısının 3 (Üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Ulaş Kaymakamlığı’ nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinde ve Kaymakamlık İlan Panosunda 14/09/2012 tarihinde ilan edilecektir.

3-KPSS puanına göre sıralamaya girerek mülakata davet edilmeye hak kazanan her pozisyon için 3’er adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 17/09/2012 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Ulaş SYD Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- 19.09.2012 Çarşamba günü saat 14:00’ de Ulaş İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır.

4-MÜLAKAT KONULARI:

1.T.C.Anayasası

2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5. 4857 sayılı İş Kanunu

6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

9.3071 dilekçe kanunu

10-Güncel ekonomik ve sosyal  olaylar.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

2- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1.19/09/2012 Çarşamba günü saat 14:00’ da Ulaş Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Toplantı Salonun (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda işe alınmayı hak eden aday dışında, diğer adaylarda aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde belirtilen 2 aylık deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine başarı sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

2- İşe alınmaya hak kazananlar Ulaş Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinden ve Kaymakamlığın İlan Panosundan ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği durumlarda işe başlamadan önce anlaşılırsa sözleşme imzalanmayacaktır. İşe başladıktan sonra anlaşılırsa idare tarafından sözleşme tek taraflı feshedilir.

3- Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Ulaş / Sivas

Telefon : (346) 781 24 44

İLAN OLUNUR. 05.09.2012

Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirleneceğinden adayların www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV personel alım ilanları” linkini kullanarak başvuru yapması zorunludur.

ULAŞ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANI
Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde ve Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetinin 03.09.2012 tarih 17 ve 9 sayılı kararı ile; 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi alınacaktır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile işe alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli sözleşme ile personel alımı
Deneme Süresi : 2 Ay
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen diğer özel şartları taşımak,
B) ÖZEL ŞARTLAR
Yardımcı Hizmet Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1-Yardımcı Hizmet Görevlisi istihdamında en az ilkokul en fazla ön lisans mezunu olma şartı aranır.
2-Yardımcı Hizmet Görevlisi işe alımında KPSS şartı bulunmamaktadır.
3- Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.
4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,
6- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.
9-04.09.2012 tarihi itibari ile Ulaş İlçesinde ikamet ediyor olmak.
10-Çalışma süresi boyunca İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek.
2-İSTENECEK BELGELER
1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu.
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Nüfus Müdürlüklerinden alınacak adresli nüfus kayıt örneği.
5- 4 adet vesikalık fotoğraf
7- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
9- Adli Sicil Belgesi
10- Sürücü Belgesi fotokopisi
11- Sağlık Raporu, (Mülakatı kazanan adaylardan mülakat sonrası istenecektir.)
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- -SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1-Başvuruda bulunacak adaylar, 06/09/2012 de 12/09/2012 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar, Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte Ulaş SYD Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı adresinde bulunan Vakıf Bürosuna şahsen 12.09.2012 Çarşamba günü Saat: 17.00’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2-İlan sonucunda alınacak yardımcı hizmet görevlisi personel alımıyla ilgili yapılan başvurularla ilgili mülakata hak kazananlar  Ulaş Kaymakamlığı’ nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinde ve Kaymakamlık İlan Panosunda 14/09/2012 tarihinde ilan edilecektir.
3-17.09.2012 Pazartesi günü saat 10:00’ de Ulaş İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır.
4-MÜLAKAT KONULARI:
1.T.C.Anayasası
2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5. 4857 sayılı İş Kanunu
6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
9.3071 dilekçe kanunu
10-Güncel ekonomik ve sosyal  olaylar.
5-DİĞER HUSUSLAR
1- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.
6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1.18/09/2012 Salıvgünü saat 14:00’ da Ulaş Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Toplantı Salonun (Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 5 )’da mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda işe alınmayı hak eden aday dışında, diğer adaylarda aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde belirtilen 2 aylık deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine başarı sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
2- İşe alınmaya hak kazananlar Ulaş Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olanwww.ulas.gov.tr adresinden ve Kaymakamlığın İlan Panosundan ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği durumlarda işe başlamadan önce anlaşılırsa sözleşme imzalanmayacaktır. İşe başladıktan sonra anlaşılırsa idare tarafından sözleşme tek taraflı feshedilir.
3- Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
7- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Ulaş / Sivas
Telefon : (346) 781 24 44
İLAN OLUNUR. 05.09.2012

  • sivas belediyesi zabıta alımı 2012
  • sivas belediyesi işçi alımı 2013
  • sivas belediyesi eleman alımı
  • sivas belediyesi memur alımı 2013

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker