Sivas Koyulhisar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Koyulhisar SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 5:06

T.C. AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOYULHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge ve 06/09/2012 tarih ve 23 nolu Mütevelli Heyet Kararı doğrultusunda; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır. Buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (İki Ay Denemeli)

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (İki)

I SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ( 2 Adet)

A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1-     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-     Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-     18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-     Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

B- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1-Üniversitelerin en az 4 yıllık Lisans Eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak,

2-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

3-    Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

4-    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

5-    En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, aktif araç kullanıyor olmak, seyahat engeli bulunmamak.

6-    İyi derecede Bilgisayar Programları Kullanıyor olmak.(Windows, Word, Excel, Povverpoint vb gibi bilgisayar programlarını kullandığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak)

7-Koyulhisar İlçesinde 6 aydır ikamet ediyor olmak.(İlandan sonra yapılan adres değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.)

8- Koyulhisar İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.(Sınavda başarılı olan adaylar için geçerlidir.)

9 – Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak.

II- MÜLAKATTAN ÖNCE İSTENİLECEK BELGELER

1-     İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.)

2-     Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası Üzerinde yazan)

3-     Vukuatlı Nüfus Kağıt Örneği ve ikametgah belgesi

4-  Diploma (Aslı veya onaylı sureti)

5-     KPSS P 3 Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya onaylı sureti.)

6-     Özgeçmiş. (A 4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.) ve 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Üç ay içerisinde çekilmiş)

7-     Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

8-     Sürücü belgesi fotokopisi.

9-     Bilgisayar Sertifikası.

 

10-    Varsa İş Deneyim Belgesi.

11-    Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.)

12-    Adli Sicil Durum Beyanı. (Mülakatı kazanan kişinin adli sicil kaydı istenecektir,)

III. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 1. Başvurular 13/09/2012 tarihinde başlayıp 20/09/2012 tarihi saat 17.00’de sona erecektir.
 2. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (www.sosyalyardimlar.gov.tr’) web Sitesindeki “SYDV Personel Alım ilanları” link’inden (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/llanListesi.aspx) internet üzerinden yapılacaktır. Posta yoluyla veya Vakfa bizzat başvuru kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır. Eşit KPSS puanı almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısını birden fazla olması halinde bu adaylar tamamı sözlü mülakata çağrılacaktır.
 4. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 24.09.2012 tarihinde Koyulhisar Kaymakamlığının www.kovulhisar.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakat şekli, yeri, tarihi ve saati Koyulhisar Kaymakamlığının www.koyulhisar.gov.tr İnternet adresinden duyurulacaktır.
 6. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
 7. Mülakata çağrılacak adaylar mülakata çağrılacak adaylardan istenecek belgeler bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Koyulhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 8. 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi için başvuruda bulunan adaylardan sistem tarafından belirlenen KPSS P3 puan türüne göre yüksek puandan başlamak üzere 3 (üç)er aday mülakata kabul edilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımızca kurulan komisyon tarafından mülakat şekli yeri tarihi ve saati Koyulhisar Kaymakamlığının   internet adresinden duyurulduktan sonra mülakat yapılacaktır.
 9. Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı için Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi olarak 2 asil 6 yedek aday tespit edilecektir. Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.
 10. İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
 11. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

12.   Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İletişim Bilgileri:

SYDV ADRESİ                        : Koyulhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Hükümet Konağı

SYDV İLETİŞİM ADRESİ Tel: 0-346-3413999   Fax: 0-346 3412270
İrtibat Kurulacak Kişi              :       Sema BEKTAŞ Vakıf Müdürü

İlanen Duyurulur

Koyulhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym