Sivas Koyulhisar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Koyulhisar SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 5:06

T.C. AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOYULHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge ve 06/09/2012 tarih ve 23 nolu Mütevelli Heyet Kararı doğrultusunda; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır. Buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (İki Ay Denemeli)

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (İki)

I SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ( 2 Adet)

A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1-     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-     Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-     18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-     Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

B- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1-Üniversitelerin en az 4 yıllık Lisans Eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak,

2-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

3-    Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

4-    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

5-    En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, aktif araç kullanıyor olmak, seyahat engeli bulunmamak.

6-    İyi derecede Bilgisayar Programları Kullanıyor olmak.(Windows, Word, Excel, Povverpoint vb gibi bilgisayar programlarını kullandığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak)

7-Koyulhisar İlçesinde 6 aydır ikamet ediyor olmak.(İlandan sonra yapılan adres değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.)

8- Koyulhisar İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.(Sınavda başarılı olan adaylar için geçerlidir.)

9 – Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak.

II- MÜLAKATTAN ÖNCE İSTENİLECEK BELGELER

1-     İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.)

2-     Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası Üzerinde yazan)

3-     Vukuatlı Nüfus Kağıt Örneği ve ikametgah belgesi

4-  Diploma (Aslı veya onaylı sureti)

5-     KPSS P 3 Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya onaylı sureti.)

6-     Özgeçmiş. (A 4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.) ve 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Üç ay içerisinde çekilmiş)

7-     Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

8-     Sürücü belgesi fotokopisi.

9-     Bilgisayar Sertifikası.

 

10-    Varsa İş Deneyim Belgesi.

11-    Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.)

12-    Adli Sicil Durum Beyanı. (Mülakatı kazanan kişinin adli sicil kaydı istenecektir,)

III. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 1. Başvurular 13/09/2012 tarihinde başlayıp 20/09/2012 tarihi saat 17.00’de sona erecektir.
 2. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (www.sosyalyardimlar.gov.tr’) web Sitesindeki “SYDV Personel Alım ilanları” link’inden (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/llanListesi.aspx) internet üzerinden yapılacaktır. Posta yoluyla veya Vakfa bizzat başvuru kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır. Eşit KPSS puanı almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısını birden fazla olması halinde bu adaylar tamamı sözlü mülakata çağrılacaktır.
 4. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 24.09.2012 tarihinde Koyulhisar Kaymakamlığının www.kovulhisar.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakat şekli, yeri, tarihi ve saati Koyulhisar Kaymakamlığının www.koyulhisar.gov.tr İnternet adresinden duyurulacaktır.
 6. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.
 7. Mülakata çağrılacak adaylar mülakata çağrılacak adaylardan istenecek belgeler bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Koyulhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 8. 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi için başvuruda bulunan adaylardan sistem tarafından belirlenen KPSS P3 puan türüne göre yüksek puandan başlamak üzere 3 (üç)er aday mülakata kabul edilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımızca kurulan komisyon tarafından mülakat şekli yeri tarihi ve saati Koyulhisar Kaymakamlığının   internet adresinden duyurulduktan sonra mülakat yapılacaktır.
 9. Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı için Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi olarak 2 asil 6 yedek aday tespit edilecektir. Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.
 10. İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
 11. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

12.   Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İletişim Bilgileri:

SYDV ADRESİ                        : Koyulhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Hükümet Konağı

SYDV İLETİŞİM ADRESİ Tel: 0-346-3413999   Fax: 0-346 3412270
İrtibat Kurulacak Kişi              :       Sema BEKTAŞ Vakıf Müdürü

İlanen Duyurulur

Koyulhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba