Samsun Terme SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Samsun Terme SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:16

T.C.

TERME KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIM İLANI

               Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”  uyarınca 4 adet personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

    İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ :

İŞİN SÜRESİ :  Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay deneme süreli )

 

İSTENİLEN İŞ GÜCÜ SAYISI : 4 ( Dört )

 

PERSONELİN NİTELİĞİ / ÜNVANI :  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 ( Üç ) adet,

                                                            Büro Görevlisi 1 ( Bir )  adet.

      BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1-     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-     Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-     18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-     Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-     Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-     Adli sicil kaydı bulunmamak

7-     Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

8-     Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülteleri ve dengi okullarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

9-     Son 2 yıl geçerliliği olan  Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 2011-2012) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10-  Görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden  alınacak olan Sağlık Kurul Raporu ( Mülakattan sonra işe alınması kesinleşen adaylardan alınacaktır.)

      BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR :

1-     Vakfa alınacak olan personellerden  1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek personel Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve  Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek personel Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim  Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir

Büro Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek olan 1 ( bir ) adet personelin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

        2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

3-İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak ve Bilgisayar sertifikasına sahip olmak ( tercih nedenidir )

        4- Terme sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

        5- Aktif olarak araç kullanacağından altı ay içerisinde en az B sınıfı sürücü belgesi            alınacaktır.

         İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU :

SIRA ALINACAK SAYISI MÜLAKATA  
NO PERSONEL   GİRECEK KİŞİ ARANAN NİTELİKLER
      SAYISI  
1 BÜRO GÖREVLİSİ  1  3  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

 

2  SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ  1  3  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

 

3  SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ 2  6  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim  Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir

 

         

 

  MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER :

1-     Nüfus kayıt örneği

2-     Başvuru dilekçesi, (özgeçmiş, varsa  iş deneyimleri, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacak).

3-     İşe alım sürecindeki KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4-     Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5-     Varsa sürücü belgesi fotokopisi

6-     Diploma veya Mezuniyet  Belgesi

7-     Adli sicil kaydı belgesi

8-     Askerlik görevini yapmış veya muaf olmuş  ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge

9-     Varsa daha önce çalıştığı yerden almış olduğu referans mektubu

10- Varsa Bilgisayar yeterlilik belgesi ( diploma, sertifika veya kurs belgesi )

11- Sadece mülakata girecek olan adayların 5 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler veya eksik teslim edenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

12- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER :

1-     Başvuruda bulunacak adaylar 17/09/2012 – 30/09/2012 tarihleri arasında Aile ve   Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr  internet  adresinden online olarak başvurabileceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-     KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 12 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3-     Mülakat sınavında adayların Bilgisayar, Proje, yabancı dil bilgisi, Sürücü belgesi ile kendini ifade yeteneği, Muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, genel yetenek ve genel kültür, sosyal diyalog ve iletişim becerisi gibi kriterler dikkate alınacaktır.

4-     Başvuran adaylar, her bir pozisyon için KPSS  P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 3 katı aday Mülakata çağrılacaktır.

5-     Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi Terme Kaymakamlığı internet sitesinden (www.terme.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Terme Hükümet Konağı ve Vakıf Başkanlığının ilan panosunda yayınlanacaktır.

6-     Vakıf Başkanlığınca oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından her bir unvan için   belirlenen sayı kadar asil personel ve  alınacak personel kadar da yedek aday seçimi yapılacak olup, Mütevelli Heyetinin onayından sonra sözleşme imzalanacaktır.

 9-  Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.

10- Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup süresi içerisinde görevine başlamayan    ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılabilecektir.

       DİĞER HUSUSLAR :

1-     Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda  16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar nolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,  İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları doğrultusunda hareket edilecektir.

2-     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3-       Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi     durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI

 SINAV İLANI :

17/09/2012 -30/09/2012 tarihleri arasında Hükümet Konağı Panosu, Terme Kaymakamlığı Web sitesi (www.terme.gov.tr) ve işkur’a gönderilerek ilan edilecektir.

 BAŞVURU :

    17/09./2012-30/09/2012  tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr,  http://appext.aile.gov.tr/vakiilan /Giris.aspx  Web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.

 

SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ :

Başvurular arasından 04/10/2012 tarihi mesai saati bitimi saat 16:00’ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011-2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 05/10/2012 tarih ve saat: 10:00’da Kaymakamlık Makamında mülakat (sözlü) yapılacaktır.

 MÜRACAAT TARİHİ, YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

 

Müracaat Tarihi : 17/09/2012-30.09.2012

 

Müracaat Yeri : Terme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Terme SYDV  : 0362.876.33.46

                            0362.876.28.27

 

Online başvuru adresi : http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr, http://appext.aile.gov.tr/vakiilan /Giris.aspx

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym