Samsun Terme SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Samsun Terme SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:16

T.C.

TERME KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI

 

PERSONEL ALIM İLANI

               Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”  uyarınca 4 adet personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

    İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ :

İŞİN SÜRESİ :  Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay deneme süreli )

 

İSTENİLEN İŞ GÜCÜ SAYISI : 4 ( Dört )

 

PERSONELİN NİTELİĞİ / ÜNVANI :  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 ( Üç ) adet,

                                                            Büro Görevlisi 1 ( Bir )  adet.

      BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1-     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-     Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-     18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-     Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-     Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-     Adli sicil kaydı bulunmamak

7-     Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak.

8-     Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülteleri ve dengi okullarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

9-     Son 2 yıl geçerliliği olan  Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 2011-2012) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10-  Görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden  alınacak olan Sağlık Kurul Raporu ( Mülakattan sonra işe alınması kesinleşen adaylardan alınacaktır.)

      BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR :

1-     Vakfa alınacak olan personellerden  1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek personel Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve  Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek personel Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim  Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir

Büro Görevlisi ünvanı ile istihdam edilecek olan 1 ( bir ) adet personelin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

        2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

3-İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak ve Bilgisayar sertifikasına sahip olmak ( tercih nedenidir )

        4- Terme sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

        5- Aktif olarak araç kullanacağından altı ay içerisinde en az B sınıfı sürücü belgesi            alınacaktır.

         İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU :

SIRA ALINACAK SAYISI MÜLAKATA  
NO PERSONEL   GİRECEK KİŞİ ARANAN NİTELİKLER
      SAYISI  
1 BÜRO GÖREVLİSİ  1  3  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

 

2  SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ  1  3  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir.

 

3  SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ 2  6  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim  Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları arasından seçilecektir

 

         

 

  MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER :

1-     Nüfus kayıt örneği

2-     Başvuru dilekçesi, (özgeçmiş, varsa  iş deneyimleri, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacak).

3-     İşe alım sürecindeki KPSS P3 sınav sonuç belgesi

4-     Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5-     Varsa sürücü belgesi fotokopisi

6-     Diploma veya Mezuniyet  Belgesi

7-     Adli sicil kaydı belgesi

8-     Askerlik görevini yapmış veya muaf olmuş  ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge

9-     Varsa daha önce çalıştığı yerden almış olduğu referans mektubu

10- Varsa Bilgisayar yeterlilik belgesi ( diploma, sertifika veya kurs belgesi )

11- Sadece mülakata girecek olan adayların 5 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler veya eksik teslim edenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

12- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER :

1-     Başvuruda bulunacak adaylar 17/09/2012 – 30/09/2012 tarihleri arasında Aile ve   Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr  internet  adresinden online olarak başvurabileceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-     KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 12 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3-     Mülakat sınavında adayların Bilgisayar, Proje, yabancı dil bilgisi, Sürücü belgesi ile kendini ifade yeteneği, Muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, genel yetenek ve genel kültür, sosyal diyalog ve iletişim becerisi gibi kriterler dikkate alınacaktır.

4-     Başvuran adaylar, her bir pozisyon için KPSS  P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 3 katı aday Mülakata çağrılacaktır.

5-     Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi Terme Kaymakamlığı internet sitesinden (www.terme.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Terme Hükümet Konağı ve Vakıf Başkanlığının ilan panosunda yayınlanacaktır.

6-     Vakıf Başkanlığınca oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından her bir unvan için   belirlenen sayı kadar asil personel ve  alınacak personel kadar da yedek aday seçimi yapılacak olup, Mütevelli Heyetinin onayından sonra sözleşme imzalanacaktır.

 9-  Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.

10- Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup süresi içerisinde görevine başlamayan    ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılabilecektir.

       DİĞER HUSUSLAR :

1-     Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda  16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar nolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,  İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları doğrultusunda hareket edilecektir.

2-     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3-       Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi     durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI

 SINAV İLANI :

17/09/2012 -30/09/2012 tarihleri arasında Hükümet Konağı Panosu, Terme Kaymakamlığı Web sitesi (www.terme.gov.tr) ve işkur’a gönderilerek ilan edilecektir.

 BAŞVURU :

    17/09./2012-30/09/2012  tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr,  http://appext.aile.gov.tr/vakiilan /Giris.aspx  Web adreslerinden online olarak başvuracaklardır.

 

SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ :

Başvurular arasından 04/10/2012 tarihi mesai saati bitimi saat 16:00’ya kadar özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı evrakları vakfa teslim edenlerden, alınacak personel sayısının 3 katı personel 2011-2012 KPSS P3 puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. 05/10/2012 tarih ve saat: 10:00’da Kaymakamlık Makamında mülakat (sözlü) yapılacaktır.

 MÜRACAAT TARİHİ, YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

 

Müracaat Tarihi : 17/09/2012-30.09.2012

 

Müracaat Yeri : Terme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Terme SYDV  : 0362.876.33.46

                            0362.876.28.27

 

Online başvuru adresi : http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr, http://appext.aile.gov.tr/vakiilan /Giris.aspx

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba