Samsun Havza SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Samsun Havza SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 7:18

T.C

SAMSUN İLİ

HAVZA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslarını düzenleyen genelgesi doğrultusunda 2 (İki) Ay Deneme Süreli 3 (Üç) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanına sahip Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

A-    ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-      En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

8-      İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak,

9-      Başvuru tarihi itibariyle Son 6 (Altı) aydır Samsun İli Havza İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Havza İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

10-  Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

11-  Öğrenim süresi en az 4 (Dört) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümleri ile Muhasebe, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Aktüerya, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümlerinden birinden mezun olmak,

12-  ÖSYM tarafından yapılan 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

B-    BAŞVURU İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, İSTENEN BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ, MÜLAKAT YERİ VE ZAMANI;

1-BAŞVURU İLANI:

10 Eylül 2012 – 20 Eylül 2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesi, Havza Kaymakamlığının (www.havza.gov.tr)  web sitesi, Havza Hükümet Konağı İlan Panosu, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan Panosunda ilan edilecek ve ilan metni Havza Belediye Başkanlığı ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ilan edilmek üzere gönderilecektir.

 

 

2- BAŞVURU:

Başvurular 10 Eylül tarihinden başlayarak, 20 Eylül 2012 günü Saat: 17,00’ye kadar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ait (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesinden online olarak yapılacak, şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ:

Mülakata çağrılması uygun görülen adaylar 25/09/2012 günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeleri dosya halinde vakıf müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İstenen şartlara uygun müracaat sahiplerine teslim ettikleri belgeler karşılığında ‘’Evrak Alındı Belgesi’’ verilecektir. Mülakata çağrılması uygun görülen ancak istenen belgeleri verilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaklardır.

1-         Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-         Diploma aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

3-         Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 (Dört) adet vesikalık fotoğraf,

4-         KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

5-         Adli Sicil Kaydı Belgesinin aslı,

6-         Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesinin aslı,

7-         Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

8-         Askerlik Terhis Belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

9-         A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş,

10-       Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi,

11-       Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi, (varsa)

4- MÜLAKAT YERİ VE ŞEKLİ;

Belgelerini   evrak  alındı  belgesi karşılığında eksiksiz olarak teslim eden adayların listesi 26 Eylül 2012 günü Havza Kaymakamlığı web sitesinde (www.havza.gov.tr) mülakata hak kazananlar listesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanan adaylar 27 Eylül 2012 günü saat: 14,00’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- SINAV SONUÇLARI;

Mülakata alınan adaylar mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat puanı yüksek olan ilk 3 (Üç) aday Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Modülü üzerinden bildirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda göreve başlatılması uygun görülen personeller Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilecek, vakıf görevlileri tarafından sözleşme imzalamak üzere davet edilen adaylar (Beş) gün içerisinde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaklardır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan personellerden süresinde sözleşme imzalamayanlar işe başlatılmayacaktır.

 

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur            .

 

T.C

SAMSUN İLİ

HAVZA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslarını düzenleyen genelgesi doğrultusunda 2 (İki) Ay Deneme Süreli 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanına sahip Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

A-    ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-      En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

8-      İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak,

9-      Genel muhasebe işlemleri hakkında (Tek Düzen Muhasebe) bilgi sahibi olmak, (Lisans eğitiminde muhasebe dersi gördüğüne dair “onaylı not dökümü” veya varsa daha önceki çalışma hayatında muhasebe bilgisi edindiğini kanıtlamak, bu yönde referans ileri sürebilmek tercihte önceliklidir)

10-  Başvuru tarihi itibariyle Son 6 (Altı) aydır Samsun İli Havza İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Havza İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

11-  Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

12-  Öğrenim süresi en az 4 (Dört) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Muhasebe, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye Bölümlerinden birinden mezun olmak,

13-  ÖSYM tarafından yapılan 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

B-    BAŞVURU İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, İSTENEN BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ, MÜLAKAT YERİ VE ZAMANI;

1-BAŞVURU İLANI:

10 Eylül 2012 – 20 Eylül 2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesi, Havza Kaymakamlığının (www.havza.gov.tr)  web sitesi, Havza Hükümet Konağı İlan Panosu, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan Panosunda ilan edilecek ve ilan metni Havza Belediye Başkanlığı ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ilan edilmek üzere gönderilecektir.

 

 

 

2- BAŞVURU:

Başvurular 10 Eylül tarihinden başlayarak, 20 Eylül 2012 günü Saat: 17,00’ye kadar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ait (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesinden online olarak yapılacak, şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ:

Mülakata çağrılması uygun görülen adaylar 25/09/2012 günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeleri dosya halinde vakıf müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İstenen şartlara uygun müracaat sahiplerine teslim ettikleri belgeler karşılığında ‘’Evrak Alındı Belgesi’’ verilecektir. Mülakata çağrılması uygun görülen ancak istenen belgeleri verilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaklardır.

1-                 Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-                 Diploma aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

3-                 Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 (Dört) adet vesikalık fotoğraf,

4-                 KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

5-                 Adli Sicil Kaydı Belgesinin aslı,

6-                 Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesinin aslı,

7-                 Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

8-                 Askerlik Terhis Belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

9-                 A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş,

10-             Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi,

11-             Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi, (varsa)

12-             Lisans eğitiminde muhasebe dersi gördüğüne dair “onaylı not dökümü” veya daha önceki çalışma hayatında muhasebe bilgisi edindiğini kanıtlayan belge, (varsa)     

4- MÜLAKAT YERİ VE ŞEKLİ;

Belgelerini evrak alındı belgesi karşılığında eksiksiz olarak teslim eden adayların listesi 26 Eylül 2012 günü Havza Kaymakamlığı web sitesinde (www.havza.gov.tr) mülakata hak kazananlar listesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanan adaylar 27 Eylül 2012 günü saat: 14,00’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- SINAV SONUÇLARI;

Mülakata alınan adaylar mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat puanı yüksek olan 1 (Bir) aday Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Modülü üzerinden bildirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda göreve başlatılması uygun görülen personel Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilecek, vakıf görevlileri tarafından sözleşme imzalamak üzere davet edilen aday (Beş) gün içerisinde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan personel süresinde sözleşme imzalamaya gelmezse işe başlatılmayacaktır.

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur            . 

  • samsun memur alımları 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba