Samsun Havza SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Samsun Havza SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 7:18

T.C

SAMSUN İLİ

HAVZA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslarını düzenleyen genelgesi doğrultusunda 2 (İki) Ay Deneme Süreli 3 (Üç) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanına sahip Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

A-    ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-      En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

8-      İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak,

9-      Başvuru tarihi itibariyle Son 6 (Altı) aydır Samsun İli Havza İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Havza İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

10-  Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

11-  Öğrenim süresi en az 4 (Dört) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve İletişim Bölümleri ile Muhasebe, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Aktüerya, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümlerinden birinden mezun olmak,

12-  ÖSYM tarafından yapılan 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

B-    BAŞVURU İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, İSTENEN BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ, MÜLAKAT YERİ VE ZAMANI;

1-BAŞVURU İLANI:

10 Eylül 2012 – 20 Eylül 2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesi, Havza Kaymakamlığının (www.havza.gov.tr)  web sitesi, Havza Hükümet Konağı İlan Panosu, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan Panosunda ilan edilecek ve ilan metni Havza Belediye Başkanlığı ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ilan edilmek üzere gönderilecektir.

 

 

2- BAŞVURU:

Başvurular 10 Eylül tarihinden başlayarak, 20 Eylül 2012 günü Saat: 17,00’ye kadar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ait (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesinden online olarak yapılacak, şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ:

Mülakata çağrılması uygun görülen adaylar 25/09/2012 günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeleri dosya halinde vakıf müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İstenen şartlara uygun müracaat sahiplerine teslim ettikleri belgeler karşılığında ‘’Evrak Alındı Belgesi’’ verilecektir. Mülakata çağrılması uygun görülen ancak istenen belgeleri verilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaklardır.

1-         Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-         Diploma aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

3-         Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 (Dört) adet vesikalık fotoğraf,

4-         KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

5-         Adli Sicil Kaydı Belgesinin aslı,

6-         Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesinin aslı,

7-         Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

8-         Askerlik Terhis Belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

9-         A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş,

10-       Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi,

11-       Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi, (varsa)

4- MÜLAKAT YERİ VE ŞEKLİ;

Belgelerini   evrak  alındı  belgesi karşılığında eksiksiz olarak teslim eden adayların listesi 26 Eylül 2012 günü Havza Kaymakamlığı web sitesinde (www.havza.gov.tr) mülakata hak kazananlar listesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanan adaylar 27 Eylül 2012 günü saat: 14,00’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- SINAV SONUÇLARI;

Mülakata alınan adaylar mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat puanı yüksek olan ilk 3 (Üç) aday Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Modülü üzerinden bildirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda göreve başlatılması uygun görülen personeller Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilecek, vakıf görevlileri tarafından sözleşme imzalamak üzere davet edilen adaylar (Beş) gün içerisinde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaklardır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan personellerden süresinde sözleşme imzalamayanlar işe başlatılmayacaktır.

 

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur            .

 

T.C

SAMSUN İLİ

HAVZA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslarını düzenleyen genelgesi doğrultusunda 2 (İki) Ay Deneme Süreli 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanına sahip Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

A-    ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-      En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

8-      İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak,

9-      Genel muhasebe işlemleri hakkında (Tek Düzen Muhasebe) bilgi sahibi olmak, (Lisans eğitiminde muhasebe dersi gördüğüne dair “onaylı not dökümü” veya varsa daha önceki çalışma hayatında muhasebe bilgisi edindiğini kanıtlamak, bu yönde referans ileri sürebilmek tercihte önceliklidir)

10-  Başvuru tarihi itibariyle Son 6 (Altı) aydır Samsun İli Havza İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Havza İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

11-  Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

12-  Öğrenim süresi en az 4 (Dört) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Muhasebe, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye Bölümlerinden birinden mezun olmak,

13-  ÖSYM tarafından yapılan 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

B-    BAŞVURU İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, İSTENEN BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ, MÜLAKAT YERİ VE ZAMANI;

1-BAŞVURU İLANI:

10 Eylül 2012 – 20 Eylül 2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesi, Havza Kaymakamlığının (www.havza.gov.tr)  web sitesi, Havza Hükümet Konağı İlan Panosu, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan Panosunda ilan edilecek ve ilan metni Havza Belediye Başkanlığı ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ilan edilmek üzere gönderilecektir.

 

 

 

2- BAŞVURU:

Başvurular 10 Eylül tarihinden başlayarak, 20 Eylül 2012 günü Saat: 17,00’ye kadar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ait (http://www.sosyalyardimlar.gov.tr) web sitesinden online olarak yapılacak, şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ:

Mülakata çağrılması uygun görülen adaylar 25/09/2012 günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeleri dosya halinde vakıf müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İstenen şartlara uygun müracaat sahiplerine teslim ettikleri belgeler karşılığında ‘’Evrak Alındı Belgesi’’ verilecektir. Mülakata çağrılması uygun görülen ancak istenen belgeleri verilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaklardır.

1-                 Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-                 Diploma aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

3-                 Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 (Dört) adet vesikalık fotoğraf,

4-                 KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

5-                 Adli Sicil Kaydı Belgesinin aslı,

6-                 Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesinin aslı,

7-                 Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

8-                 Askerlik Terhis Belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

9-                 A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş,

10-             Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi,

11-             Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi, (varsa)

12-             Lisans eğitiminde muhasebe dersi gördüğüne dair “onaylı not dökümü” veya daha önceki çalışma hayatında muhasebe bilgisi edindiğini kanıtlayan belge, (varsa)     

4- MÜLAKAT YERİ VE ŞEKLİ;

Belgelerini evrak alındı belgesi karşılığında eksiksiz olarak teslim eden adayların listesi 26 Eylül 2012 günü Havza Kaymakamlığı web sitesinde (www.havza.gov.tr) mülakata hak kazananlar listesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanan adaylar 27 Eylül 2012 günü saat: 14,00’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- SINAV SONUÇLARI;

Mülakata alınan adaylar mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat puanı yüksek olan 1 (Bir) aday Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Modülü üzerinden bildirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda göreve başlatılması uygun görülen personel Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilecek, vakıf görevlileri tarafından sözleşme imzalamak üzere davet edilen aday (Beş) gün içerisinde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan personel süresinde sözleşme imzalamaya gelmezse işe başlatılmayacaktır.

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur            . 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa