Sakarya Hendek SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sakarya Hendek SYDV Personel Alım İlanı 2012
18 Eylül 2012 - 20:15

HENDEK İLÇESİ – SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve “4857 sayılı İş Yasası” uyarınca Vakıf bünyesinde çalıştırılmak üzere, aşağıda nitelik ve şartları belirtilen kadrolara, ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan KPSS sınavına giren ve geçerli bir KPSS3 puanı en az 60 olan adaylar arasından mülakat yapılmak suretiyle 4 (dört) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (bir) adet Büro Görevlisi ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – 18 yaşını bitirmiş olmak

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, ertelenmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

5 – Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.

9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. (Mülakat sonrası rapor istenecektir.)

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI (2 Kişi):

  • 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler veya bu bölümlere denk olan bölümlerden mezun olmak.
  • Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

 

b) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI (1 Kişi):

  • 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri (İşletme, İktisat, İnsan Kaynakları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler), Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya bu bölümlere denk olan bölümlerden mezun olmak.
  • Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

 

c) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI (1 Kişi):

  • 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden veya bu bölümlere denk olan bölümlerden mezun olmak.
  • Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

 

d) BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI (1 Kişi):

  • 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümleri, Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya bu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmak.
  • Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

 

C) DİĞER HUSUSLAR

a) Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb) nakil talebinde bulunamazlar. Bunun yanında, Diğer vakıfların norm ve kadro durumlarının ve kişinin şartlarının, diğer vakfın ilanına uygun olması durumunda Kurumlar arası geçiş yapılabilmektedir.

b) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) İşe yerleştirilen adaydan, sözleşme imzalandıktan sonra, İlçemizde ikamet etmesi ile ilgili taahhüt alınacaktır.

 

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE İŞİN SÜRESİ:

 

ÜCRET: İşe alınacak personele Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğü, Fon Kurulunun karar tarihi: 16.01.2012 tarihli ve Karar No: 2012 / 1 sayılı kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarıyla belirlenecek tutar üzerinden ödenecektir.

İŞİN SÜRESİ: Daimi (6 ay deneme süreli)

3- BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin aşağıda belirtilen tarihler arasında Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.

a) Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu (Başvuru formu) ve Dilekçe, (www.hendek.gov.tr adresinden temin edilebilir)

b) Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

c) TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi.

d) 2011 veya 2012 yılı KPSS Sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

e) Son 6 ay içinde çekilmiş, 2 Adet vesikalık fotoğraf

f) Adli sicil kayıt belgesi

g) Özgeçmiş – CV (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

h) Bilgisayar Bilgisini gösterir gösterir sertifika veya konu ile ilgili Transkript.

ı) Mezuniyet Transkript Örneği

i) Varsa, Ehliyet Fotokopisi, Sertifika gibi nitelik belirten diğer belgeler.

j) Askerlikten muaf olduğuna veya askerlik hizmetini yaptığına yada ertelenmiş olduğuna  ilişkin belge. (erkek adaylar için)

4 – BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANINA İLİŞKİN BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını:

appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden 17.09.2012 – 27.09.2012 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm başvuru sahipleri, başvuru yaptığı andan itibaren 28.09.2012 tarihine kadar, yukarıda istenen başvuru belgelerini, Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hizmet bürosuna teslim edeceklerdir. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeyenlerin başvuru evrakları daha sonra kabul edilmeyecektir.

Vakfımızca genel ve özle şartlar çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda, mülakata girmeye hak kazanan adayların (3 katı kadar aday) listesi 01/10/2012 Pazartesi günü www.hendek.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca telefon yoluyla adaylara bilgi verilecektir.

02.10.2012 Salı günü Saat – 10:00 ila 17:00 saatleri arasında, Mülakat Komisyonumuzca sözlü mülakat yapılacaktır. Duyurulan tarih ve saatte Mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. Alım işine ait genel sonuçlar, Mütevelli Heyeti kararından sonra,www.hendek.gov.tr adresinden ilan edilecek ve telefon yoluyla adaylara bildirilecektir. Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.

 

5– BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 a) Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinde işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.

b) KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

c) Mülakat, Vakıf Başkanı ve Mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri, dış görünüş ve kendini ifade edebilme konularında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir.

d) Mülakat neticesinde yeterli görünen aday için “personel işe giriş formu” doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir.

g) Belirlenen adaydan, Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık (heyet) raporu istenir ve işe başlatılır.

e) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili Genel Müdürlük tarafından oluşturulan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

f) Belirsiz ve belirli süreli sözleşme yapılan personele ilişkin işlemler vakıf insan kaynakları modülü üzerinden Vakıfça yapılır. Girilen bilgiler vakıf hizmetleri daire başkanlığınca kontrol ve takip edilir.

NOT: Türkiye geneli ile İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alım işlemlerine yapılacak olan müracaatlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü www.sydgm.gov.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLANEN DUYURULUR.

Başvuru Formları ve Dilekçe Örneklerine Ulaşmak İçin Tıklayınız…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym