Osmaniye Düziçi SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Osmaniye Düziçi SYDV Personel Alım İlanı
10 Eylül 2012 - 21:30

OSMANİYE VALİLİĞİ DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÖNEMLİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi              : 11/09/2012

Başvuru Bitiş Tarihi                        : 18/09/2012

En Son Evrak Teslim Tarihi          : 21/09/2012

Mülakat Tarihi                                 : 26/09/2012

Sözleşme İmzalama Tarihi          : 01/10/2012

Düziçi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 04/09/2012 tarih ve 36 sayılı Mütevelli Heyeti toplantısı sonucunda aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak.

9) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 2011 veya 2012 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı: 4 (Dört)

B) ÖZEL ŞARTLAR

Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda;

1-

a-Sosyoloji,

b-Psikoloji,

c-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,

d-Halkla İlişkiler,

e-İletişim ve Sosyal Hizmetler,

                      Bölümlerinden mezunlarına yukarıdaki öncelik sırasına göre değerlendirme yapılacaktır.

2- Başvuru tarihi itibariyle Düziçi İlçesi sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak. (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)

3- En az B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, aktif araç kullanıyor olmak(Kadın adaylar için bu şart geçerli değildir)

4-Ofis programlarını (Word, excel, Power Point vs.) ve internet uygulamalarını etkin olarak kullanabilmek.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığını belirtir hastane raporu.(İşe alınan kişilerden istenecektir)

2- BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1-      Özgeçmiş

2-      Sözleşmeli Personel İş Talep Formu(Düziçi S.Y.D.V. Müdürlüğünden temin edilecektir.)

3-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

4-      (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

5-      2011 veya 2012 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi veya ÖSYM Çıktısı

6-      2 adet vesikalık fotoğraf

7-      Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

8-      Sabıka Kaydı

9-      Ehliyet Fotokopisi

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adresindeki ön başvuru formunu 18/09/2012 saat 17:00’a kadar doldurmaları gerekmektedir. Başka usullerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini 21/09/2012 saat 17:00’a kadar Vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Teslimat sonucunda evrak teslim alındı belgesini vakıf görevlisi tarafından adaya verilecektir.  Evraklarını vakfa teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre SİSTEM TARAFINDAN en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

 

3- Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.

 

4- Sistemin vakfa bildirmiş olduğu kişiler web adresinden(www.duzici.gov.tr) ilan edilerek, ve sistem üzerinden bildirmiş oldukları telefonlara iletişime geçilerek 26/09/2012 Çarşamba günü saat 10:00’da Düziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Toplantı Salonunda mülakat yapılmak üzere çağrılır.

5-  Mülakat sınavında;

a)      3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

b)      Genel Kültür ve güncel konular,

c)       Bilgisayar kullanım bilgisi;    gibi sorular yöneltilecek ve bir başarı puanı belirtilecektir.

 

ÖNEMLİ:

            Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olup  özel şartlarda belirtilen, mezun olduğu bölüme ait diploma (veya mezuniyet belgesi) ile ehliyetle evrak teslim süresi içerisinde asıllarıyla Vakfa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin fotokopileri Vakıfça teslim alınacaktır. Bu belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Başvurusu sistem üzerinden vakfa bildirilen adaylar(alınacak personelin 3 katı), başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Oluşturulacak 5 kişilik Sınav Komisyonu tarafından mülakat yapılacaktır.

2- Sınav komisyonunca yapılan mülakat sonucunda; Mülakat değerlendirme puanının %30’u, KPSS puanının %70’i toplanarak en yüksek puan alan 4(Dört) kişi belirlenecek ve Mütevelli Heyetinin kararına müteakiben sözleşme hazırlanmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne onay alınmak üzere iletilecek, onay alınan aday ile sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.

6- Sonuçlar ve gelişmeler www.duzici.gov.tr adresinden duyurulacak adaylara hiçbir tebligat yapılmayacaktır.

7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-İLETİŞİM BİLGİLERİ

Düziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Düziçi / Osmaniye

Düziçi SYD Vakfı Tlf: (328) 876 24 87/Fax:(328) 876 14 16

e-posta : duzici@icisleri.gov.tr

İrtibat Kurulacak Kişiler:

Vakıf Müdürü Ali Galip MART 0(328) 876 17 00 – 31 02

Sosy.Yard.Grv. Yüksel EMİRLER 0(328) 876 17 00 – 31 01

İLANEN DUYURULUR 05/09/2012

OSMANİYE VALİLİĞİ DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÖNEMLİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi              : 11/09/2012

Başvuru Bitiş Tarihi                        : 18/09/2012

En Son Evrak Teslim Tarihi          : 21/09/2012

Mülakat Tarihi                                 : 26/09/2012

Sözleşme İmzalama Tarihi          : 01/10/2012

Düziçi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 04/09/2012 tarih ve 36 Sayılı Mütevelli Heyeti toplantısı sonucunda aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 3 adet “Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak.

9) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak 2011 veya 2012 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı: 3 (Üç)

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuru tarihi itibariyle Düziçi İlçesi sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak. (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)

2- En az B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, aktif araç kullanıyor olmak(Kadın adaylar için bu şart geçerli değildir)

3-Ofis programlarını (Word, excel, Power Point vs.) ve internet uygulamalarını etkin olarak kullanabilmek.

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığını belirtir hastane raporu.(İşe alınan kişilerden istenecektir)

2- BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1-      Özgeçmiş

2-      Sözleşmeli Personel İş Talep Formu(Düziçi S.Y.D.V. Müdürlüğünden temin edilecektir.)

3-      Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

4-      (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

5-      2011 veya 2012 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi veya ÖSYM Çıktısı

6-      2 adet vesikalık fotoğraf

7-      Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

8-      Sabıka Kaydı

9-      Ehliyet Fotokopisi

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adresindeki ön başvuru formunu 18/09/2012 saat 17:00’a kadar doldurmaları gerekmektedir. Başka usullerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini 21/09/2012 saat 17:00’a kadar Vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Teslimat sonucunda evrak teslim alındı belgesini vakıf görevlisi tarafından adaya verilecektir.  Evraklarını vakfa teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre SİSTEM TARAFINDAN en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

 

3- Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.

 

4- Sistemin vakfa bildirmiş olduğu kişiler web adresinden(www.duzici.gov.tr) ilan edilerek, ve sistem üzerinden bildirmiş oldukları telefonlara iletişime geçilerek 26/09/2012 Çarşamba günü saat 10:00’da Düziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Toplantı Salonunda mülakat yapılmak üzere çağrılır.

5-  Mülakat sınavında;

a)      3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

b)      Genel Kültür ve güncel konular,

c)       Bilgisayar kullanım bilgisi;    gibi sorular yöneltilecek ve bir başarı puanı belirtilecektir.

ÖNEMLİ:

            Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olup  özel şartlarda belirtilen, mezun olduğu bölüme ait diploma (veya mezuniyet belgesi) ile ehliyetle evrak teslim süresi içerisinde asıllarıyla Vakfa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin fotokopileri Vakıfça teslim alınacaktır. Bu belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Başvurusu sistem üzerinden vakfa bildirilen adaylar(alınacak personelin 3 katı), başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Oluşturulacak 5 kişilik Sınav Komisyonu tarafından mülakat yapılacaktır.

2- Sınav komisyonunca yapılan mülakat sonucunda; Mülakat değerlendirme puanının %30’u, KPSS puanının %70’i toplanarak en yüksek puan alan 3(üç) kişi belirlenecek ve Mütevelli Heyetinin kararına müteakiben sözleşme hazırlanmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne onay alınmak üzere iletilecek, onay alınan aday ile sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.

6- Sonuçlar ve gelişmeler www.duzici.gov.tr adresinden duyurulacak adaylara hiçbir tebligat yapılmayacaktır.

7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-İLETİŞİM BİLGİLERİ

Düziçi Kaymakamlığı S.Y.D.V. Müdürlüğü Düziçi / Osmaniye

Düziçi SYD Vakfı Tlf: (328) 876 24 87/Fax:(328) 876 14 16

e-posta : duzici@icisleri.gov.tr

İrtibat Kurulacak Kişiler:

Vakıf Müdürü Ali Galip MART 0(328) 876 17 00 – 31 02

Sosy.Yard.Grv. Yüksel EMİRLER 0(328) 876 17 00 – 31 01

İLANEN DUYURULUR 05/09/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym