Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2012
07 Eylül 2012 - 7:32

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Oka) Personel Giriş Sınavı İlanı

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

 

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 8 (Sekiz) Uzman Personel ile 3 (Üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri Ajansın görev bölgesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde verilen görevde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

Başvuru Tarihi 10/09/2012 – 01/10/2012
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi 04/10/2012
Sınav Tarihleri 09- 11 Ekim 2012
Başvuru ve Sınav Yeri Orta Karadeniz Kalkınma AjansıKale Mahallesi Şükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadım /SAMSUN

Telefon: 0 (362) 431 24 00

Faks: 0 (362) 431 24 09

 

Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının, son başvuru tarihi olan 01 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na ulaştırılmış olması gerekmektedir.

 

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

1. GENEL ŞARTLAR

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya en az bir yıl erteletmiş olduğunu belgelemek,

 

e) Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

f) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

 

2. UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 

2.1. İSTİHDAM EDİLMESİ PLANLANAN UZMAN PERSONEL YAPISI

 

Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere toplam 8 (Sekiz) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Uzman Personel istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

 

2.1.1. EKONOMİ, İSTATİSTİK, BÖLGESEL PLANLAMA VE SEKTÖREL ANALİZLER

 

Ajans personeli, bölge planlama çalışmaları kapsamında kullanılacak olan verileri iktisadi ve istatistikî yönden incelemesi, analiz ve yorumlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Ajans hedef ve stratejilerinin uygulanması sonucunda bölgede ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçların tahmininin yapılması, sektörel analiz ve yorumlamaların yapılması, Ajansın sağladığı desteklerin bölge üzerindeki orta ve uzun vadeli etkilerinin analizinin yapılması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmaların yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programların hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması, “Bölge Planının” hazırlanması sürecinde aktif rol alınması, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, haritaların üretilmesi ve planlama çalışmalarında kullanılacak hale getirilmesinin sağlanması, bölge planlama sürecinde kullanılacak coğrafi bilgi sisteminin ve veri tabanının tasarlanması ve kurulması gibi hususlar da söz konusudur.

 

Bu itibarla adayların; ekonomik gelişme amaçlı politikalar; makro ve mikro-ekonomik göstergeler; ulusal ve uluslararası ticaret ve finansman; sektör analizleri ve pazar araştırmaları; kümelenme konuları; ekonometrik modeller; istatistikî verilerin ve mali tabloların analizi; kalkınma konuları, tarım, sanayi, turizm, çalışma ekonomisi ve işletme yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması ve ekonomik/istatistikî verilerin analizinde kullanılan yazılımlara iyi derecede hâkim olması ve bunları belgelendirmesi; coğrafi veri toplama, depolama, analiz, karar verme sürecine hâkim, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili harita ve planlama yazılımlarını iyi derecede kullanabilmesi; bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma konularında bilgili olması; Yerel yönetimlerin planlama faaliyetleri ile bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı çalışmalarında yer almış olmak, coğrafi bilgi sistemleri ya da turizm alanında lisansüstü eğitim yapmış ya da profesyonel olarak çalışmış olmak, bölgesel kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında görev almış olması veya deneyim sahibi olması; ekonometrik modeller, gelişme politikaları ve kümelenme konuları ile sektör analizi, rapor ve plan hazırlama hususlarında bilgi sahibi olması; alt ve üst ölçekli planlama faaliyetleri ile taşınmaz üretimi ve yönetimi konularından bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

 

2.1.2. YATIRIM/TANITIM İŞLERİ VE TEŞVİK UYGULAMLARI

 

Ajansın görev bölgesinde çalışacak uzmanların yatırım yapacak yatırımcıları yürürlükteki yatırım ve teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek, İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin ilgili bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek, başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak, yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunması, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki iş ve yatırım imkân ve potansiyellerinin ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak gibi konularda hizmet sunması beklenmektedir. Bu nedenle adayların, yürürlükteki yatırım ve teşvik mevzuatı ve uygulamaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım uygulamaları konularında bilgi sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

 

2.1.3.  FİNANS/MALİ VE İDARİ İŞLER İLE İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

Ajansın personeli tarafından finans, mali ve idari işler, muhasebe, satın alma ve diğer mali işlemlerinin yönetiminden ve kontrolünden sorumlu olacak personel tarafından destek programları kapsamında proje ve faaliyetlerin mali denetimlerinin yapılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Ajans gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması işlemleri ile satın alma işlemlerinin kontrol edilmesi gibi hizmet ve görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuracak adayların işe alınmaları halinde Ajansın uyguladığı mali destek programları kapsamındaki proje ve faaliyetlerin mali denetimlerinin yapılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Ajans gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahiplerine hak edişlerin ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması işlemleri ile satın alma işlemlerinin kontrol edilmesi, Ajansta gerekli insan kaynakları yönetimi, bordro işlemleri, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibi, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi gibi hizmet ve görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla adayların Kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, insan kaynakları eğitim ve idaresi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, işletmelerin kurumsal kapasitelerini ölçebilecek ve projelerin risk analizlerini yapabilecek olması, mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olması; Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımların planlanması, teklif alınması ve değerlendirilmesi konularının bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

 

2.2 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) PUANI İLE BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a) İktisat, Maliye, İşletme, İstatistik, Şehir ve Bölge Planlama, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Mühendislik (yalnızca Makine, İnşaat, Endüstri, İşletme ve Gıda Mühendisliği dalları olmak üzere) dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 

b) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

 

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1’de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak. (Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinden yapılan değerlendirme sırasında verilen puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır.)

 

d) Tüm adayların mezuniyet dallarına uygun olarak yukarıda belirtilen alanlardan bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunu belgelendirmeleri tercih sebebi olacaktır.

 

Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri, Taban Puanları ve Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı

 

 

LİSANS DALI

KPSS PUAN TÜRLERİ İLE

BAŞVURANLAR İÇİN

Puan Türü

Taban Puanı

Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı

İktisat KPSS 3, 4, 5, 9, 18, 22 veya 28

80

5

Maliye KPSS 3, 4, 5, 24, 35, 41, 43 veya 49

80

İşletme KPSS 3, 4, 5, 19, 23, 29 veya 99

80

Kamu Yönetimi KPSS 3 veya 37

80

Uluslararası İlişkiler KPSS 3 veya 36

80

İstatistik KPSS 3, 4, 5, 25, 34, 75, 102 veya 111

80

1

Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3, 4, 5, 6 veya 7

80

1

Mühendislik (yalnızca Makine, İnşaat, Endüstri, İşletme ve Gıda Mühendisliği dalları) KPSS 3, 4, 5, 6 veya 7

80

1

 

 

 

2.3 KPSS ŞARTI ARANMAKSIZIN İŞ TECRÜBESİ İLE BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

 

b) İktisat, Maliye, İşletme, İstatistik, Şehir ve Bölge Planlama, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Mühendislik (yalnızca Makine, İnşaat, Endüstri, İşletme ve Gıda Mühendisliği dalları olmak üzere) dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 

Not: Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olan kişilerde Tablo-1 de belirtilen KPSS şartı aranmaz. İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo 2’ye göre hesaplanacaktır.

 

 • Planlama, Programlama,
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Tanıtım, Danışmanlık,
 • Şehircilik ve Çevre,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret

 

İş Tecrübesi ile başvuracak adayların işe alınmaları halinde Ajansın uyguladığı mali destek programları kapsamındaki proje ve faaliyetlerin mali denetimlerinin yapılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Ajans gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahiplerine hak edişlerin ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması işlemleri ile satın alma işlemlerinin kontrol edilmesi, Ajansta gerekli insan kaynakları yönetimi, bordro işlemleri, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibi, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi gibi hizmet ve görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla adayların Kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, insan kaynakları eğitim ve idaresi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, işletmelerin kurumsal kapasitelerini ölçebilecek ve projelerin risk analizlerini yapabilecek olması, mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olması; Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımların planlanması, teklif alınması ve değerlendirilmesi konularının bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

 

Ayrıca, tüm uzman adayları için aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

 

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

 

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

 

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

 

d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

 

e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

 

f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

 

g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

 

h) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

 

i) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

 

j) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

 

k) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

 

l) Tıbbı ürün, cihaz ve malzeme tasarımı, üretimi ve bakımı, maden ürünleri ve madencilik ile ilgili işler,

 

m) Yenilenebilir enerji kaynakları (Jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması, Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

 

n) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

 

o) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

 

p) MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

 

r) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

 

 

 

3. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

 

Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin unvanları ve sayıları ile aranan özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

3.1. FİNANSMAN, BÜTÇE VE MUHASEBE GÖREVLİSİ (1) KİŞİ

 

KPSS ile başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

 

Ayrıca, Muhasebe, satın alma, tedarikçi bulma ve idari işler konusunda en az beş yıl deneyim sahibi olması, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olması, Kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, Muhasebe Sistemi (SAY 2000i), Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması ve MS Office programlarını etkin kullanması tercih sebebi sayılacaktır.

 

3.2. İDARİ İŞLER VE SATINALMA GÖREVLİSİ (1) KİŞİ

 

KPSS ile başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Maliye veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

 

Ayrıca, Muhasebe, satın alma, tedarikçi bulma ve idari işler konusunda en az beş yıl deneyim sahibi olması, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olması, Kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, Muhasebe Sistemi (SAY 2000i), Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması ve MS Office programlarını etkin kullanması tercih sebebi sayılacaktır.

 

3.3. İNSAN KAYNAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ (1) KİŞİ

 

KPSS ile başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

 

Ayrıca, MS Office programlarını kullanması, insan kaynakları ve halkla ilişkiler alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

 

3.4. DESTEK PERSONELİ İÇİN TERCİH NEDENLERİ

 

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

 

a) İngilizce dil yeterliliği gösterir KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’ den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olmak,

 

b) Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve AB Destekli Bölgesel Kalkınma projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak,

 

c) MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını çok iyi kullanır olmak,

 

d) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelemek,

 

e) Mesleki Deneyimiyle ilgili lisansüstü eğitim yapmış ya da yapıyor olmak.

 

f) Kamu veya Özel Kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

g) Proje hazırlama, izleme, değerlendirme, girişimcilik vb. konularda eğitim almış olmak ve bunu belgelemek.

 

h) Askerliğini yapmış olmak ve bunu belgelemek,

 

i) Sürücü ehliyetine (B sınıfı) sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

 

4. BAŞVURU YAPACAK TÜM ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

a) İş Talep Formu (Ek-1),

 

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı, kurumca onaylı sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

c) Uzman personel adayları için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

d) 4,5×6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

 

e)  Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi veya T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

 

f) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya adayın beyanı,

 

g) Detaylı özgeçmiş,

 

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

i) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden uzman personelde 80 ve üzeri puan, destek personeli için 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti, (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur)

 

k) Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

 

5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

 

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 01 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kale Mahallesi Şükrüefendi  Sokak No:2 Kat:3 İlkadım/SAMSUN  adresine elden teslim etmeleri veya bu tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

 

Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

6. SINAVA GİRİŞ

 

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 04/10/2012 Perşembe günü saat 17.00’den itibaren Ajansın www.oka.org.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

KPSS Puanı (80 (Seksen) üzerindeki her bir puan için 1,5 puan verilecek )  ve KPDS puanı (70 (Yetmiş) üzerindeki her bir puan için 1 puan verilecek) puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlik tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en fazla niteliğe sahip olan adaydan başlamak üzere istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 5 (beş) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. 

 

7. SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ

 

Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

 

8. SINAV YERİ VE TARİHİ

 

Sözlü sınav, 09-11 Ekim 2012 tarihlerinde 09.30-17.00 saatleri arasında T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Şükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadım/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

 

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)‘tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)‘in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

 

Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Genel Sekreterlikçe Ajansın www.oka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

 

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

10. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

 

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.

 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.

 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

 

11. BİLGİ

 

a) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

 

Başvuruda bulunacak adayların Kamu Personeli Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeyle de Ajans personel alımına başvurabileceklerdir. Bu durumdaki adayların sahip oldukları uluslararası geçerliliği bulunan belgenin KPDS puanına dönüştürülmesinde T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri” tablosu esas alınacaktır.

 

Adaylar ilgili tabloya T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden ulaşılabilirler.

 

Not: Ajansa başvuruda bulunacak adayların başvuru tarihi itibarı ile yabancı dil belgelerinin geçerlilik sürelerini yitirmemiş olması gerekmektedir.

 

b) İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo 2’ye göre hesaplanacaktır.

 

Tablo-2 İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğerlik Hesaplama Esasları:

 

 

İş Tecrübesi KPSS Puanı Eşdeğeri ( Maximum 100 Puandır)
Uzman Personel Destek Personeli
5 Yıl 80 puan 70 puan
5-15 Yıl Her yıl için 2 puan. Her yıl için 3 puan.

 

 

 

c) İş Talep Formu

 

İş talep formu, Ajansın www.oka.org.tr internet adresinden temin edilebilir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Eki: (1) adet İş Talep Formu

 

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

 İş Talep Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym