Ordu Kumru SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ordu Kumru SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:34

KUMRU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” PERSONEL ALIMI

BAŞVURU KOŞULLARI

Kumru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel ve özel şartlara
sahip olmak,

9) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü
bulunmamak,

10)  Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

11)  Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

12)  İşin Süresi: Daimi (6 ay deneme süreli)

13)  İstenilen İşgücü Sayısı: 2 (iki)

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin herhangi birinden mezun olmak. (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri, İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sosyoloji, İstatistik, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olanlar tercih edilebilir)

2-  Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları),

3-  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4-  En az B sınıfı sürücü ehliyeti olması,

5 – Kumru İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

2- MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı bir fotokopisi,

4-2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi

5-2 adet vesikalık fotoğraf.(Son 3 ay önce çekilmiş )

6-Sabıka kaydı

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8 – Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

9- Askerlik terhis belgesi veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

10-Başvuru dilekçesi, kısaca özgeçmişi,

11) İkametgah Belgesi.

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-    Başvurular 13 Eylül 2012 Perşembe günü başlayacak olup 21 Eylül 2012 Cuma günü sona erecektir.

2-  Başvuruları, Vakfımız internet sitesinde (http://www.kumru.gov.tr) yayınlanan özel ve genel     şartları   taşıyanlar,    Sosyal                Yardımlar     Genel                  Müdürlüğü http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ sitesinden SYDV Personel Alım ilanlarından online olarak yapacaktır. Vakfımıza bizzat veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-  İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata çağırılacaktır. 2 adet Sosyal İnceleme Görevlisi için 6 (altı) kişi, geçerli 2011-2012 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak mülakata çağırılacaktır.

4-  Mülakata çağrılan adaylar, şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini 27/09/2012 Perşembe günü saat 17:30’a kadar Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5-  Mülakat Yeri: Kumru Kaymakamlığı Makam Odasında 28 Eylül 2012 Cuma günü saat; 10:00da yapılacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Kumru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının http://www.kumru.gov.tr sitesinde ve Kumru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Kumru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Demircili Mah. Hükümet Konağı Kat:2 SYDV KUMRU/ORDU Telf : 0(452) 641 28 22 -641 2002

İnternet Adresi : www.kumru.gov.tr

DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı , yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Kumru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafından değerlendirilerek her pozisyon için bir 2 asil 4 yedek olmak üzere 6 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından yapılacak olan mülakat sonrası seçilen asil adaylara ait bilgiler sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu durumu uygun bulunan adaylarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İŞ KAPSAMINDAKİ GÖREVLERİ:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan hanelerin sosyal inceleme kapsamında hane incelemelerini yapmak ve “Hane Ziyaret Bilgi Formu”nu doldurmak,

Sosyal yardım başvuru sahiplerinin sosyal inceleme kapsamında ikamet ettiği bölgede çevre incelemesini yapmak, bölgede yaşayanlardan (muhtar, öğretmen, imam vs.) bilgi toplamak,

Sosyal incelemeler ve SOYBİS sorgulamaları sonucunda, “Sosyal İnceleme Raporu”nu hazırlamak,

Hanenin ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecekleri yardımlara ve gelir durumlarının tespitine ilişkin Mütevelli Heyetine öneride bulunmak,

Proje destek programlarından faydalanmak isteyen hanelerin proje başvuru formunu doldurmasına yardımcı olmak, proje destek taleplerine ilişkin bilgilerin doğruluğunu araştırmak, bölgenin pazar durumunu araştırmak, projelerin sürdürülebilirliğini takip etmek ve Yerinde İnceleme Formunu doldurmak,

Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanan hanelerin durumunu düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yapılan ve SGK’ya durumu bildirilen kişilerin düzenli olarak mevzuatta belirtilen gelir durumu kontrollerini yapmak,

SYDGM tarafından düzenlenen esaslar doğrultusunda, inceleme raporlarında ailenin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda vakıf mütevelli heyetine öngörüde bulunmak,

Genel Müdürlüğe Fondan kaynak talebi için gönderilen sosyal yardım ve proje desteği dosyalarının takibini yapmak,

Hedef Kitleyi İzlemeye Yönelik Görevler:

Vakfın görev alanı içerisindeki Vakıf Müdürünün görevlendirdiği hanelere / bölgelere yönelik kamu hizmetlerine erişimi arttırmak için bilgilendirme çalışmaları yürütmek, Hane durumu tespit işlemlerini yürütmek,

Gerek ulusal gerek yerel bilgi kaynaklarından (öğretmen, imam, muhtar, emniyet mensubu, medya araçları vb.) ve kurumlardan gelen, sosyal yardım ve diğer desteklere ihtiyaç duyan hane ihbarlarını araştırmak ve gerektiğinde söz konusu haneleri sosyal yardım ve destekler için yönlendirmek,

Sosyal yardım alanında, alanda karşılaşılan sorunları çözüm önerileri ile birlikte değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması için ilgisine göre vakıf müdürüne, vakıf başkanına, vakıf mütevelli heyetine veya vakıf personeline iletmek,

Görev alanları ile ilgili olarak seminer, konferans, çalıştay, eğitim gibi faaliyetleri izlemek, gerektiğinde katılım sağlamak ve rapor düzenlemek,

Mevcut dosyalar için belirli zaman aralıklarıyla Büro Görevlisi tarafından yapılan SOYBİS sorgulamaları sonucu durumu değiştiği tespit edilen hanelerin saha incelemelerini yapmak,

SOYBİS sorgusunda durumunda değişiklik görülmeyen hanelerin saha incelemelerini belirli zaman aralıklarıyla yaparak durum değişikliklerini tespit etmek ve gerekli raporlamayı yapmak, Hedef Kitle ile Diğer Kamu Hizmetleri Arasında Bağ Kurmaya İlişkin Görevler:

Sosyal İnceleme sırasına çalışabilecek durumda bulunan kişileri tespit etmek ve İŞKUR veri tabanına kaydetmek,

Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların yaşandığı aileler ile ilgili olarak sosyal hizmet kurumları ve diğer ilgili kuruluşlar ile irtibata geçmek, Sağlık sorunları ve engellilik durumlarında ilgili kurumlar ile irtibata geçmek,

Danışmanlık Görevleri:

Yardım başvurusunda bulunan hanelere sosyal yardımlar hakkında bilgi vermek,

Yoksul vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik

danışmanlık yapmak,

Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların yaşandığı ailelere sosyal

hizmet kurumları hakkında bilgi vermek ve gerekli iletişimi kurmak,

Özürlülük ve kronik hastalık gibi sorunlarla mücadele eden kişileri ilgili kurumlara

yönlendirmek ve söz konusu kurumları harekete geçirmek.

Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym