Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı 2012
20 Eylül 2012 - 19:32

NEVŞEHİR İLİ KOZAKLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıları ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere 3 personel istihdam edilecektir. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli
Deneme Süresi : 2 Ay
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak, personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 – 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü KPSS P3, en az 60 puan almış olmak.
9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
a- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2- KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak. (2011 – 2012)
3- Kozaklı ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak,seçmeli Bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek.Bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
b- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Siyasal Bilgiler fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirmiş olmak yada Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2- KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak. (2011 – 2012)
3- Kozaklı ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak, seçmeli Bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek.Bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
2-İSTENECEK BELGELER
1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi
3- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
4- 4 adet vesikalık fotoğraf
5- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
7- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
8- Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)
9-İkametgah belgesi.
10- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli Bilgisayar dersi aldığını gösterir resmi belge,Bilgisayar işletmenliği sertifikası yada bilgisayar sertifikası.
11-Sürürcü belgesi fotokopisi.
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.
3- MÜRACAAT, MÜLAKAT VE DİĞER HUSUSLAR:
1- Açılan ilanlara başvuruda bulunacak adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden personel alım ilanlarından online olarak müracaatları alınacak ve sistem tarafından KPPS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa teslim edecektir. İlanlara Başvuru süresi 14.09.2012- 20.09.2012 günü mesai bitimine kadardır.
2- Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Mülakat tarihi ve Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.kozakli.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Sınav komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.
4- Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek Büro Görevlisi ve 2 asil 2 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların Hükümet Konağı İlan Panosundan ve kozakli.kaymakamligi.gov.tr adresinden ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Kozaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre ve belgelerini tamamlamış olmak kaydıyla yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.
6- Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli sicil belgesi istenecektir.
7- Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine şartları taşıyan yedek adayın alımı yapılacaktır. Belirlenen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını tamamlamayanların yerine puan sırasına göre diğer adaylardan alım yapılabilir.
8- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.
9- Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.
10- Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir. Personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans memurları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü 3 (Üç) esas alınacaktır. Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasında KPSS P3’ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır.
5- İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Kozaklı / NEVŞEHİR
Telefon : (384) 471 3059
e-posta : kozakli.gov.tr
İlana çıkılmasından sonra; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gelen emirleri uygulamada ve gerekli değişiklikleri yapmak husususun da mütevelli heyeti ve sınav komisyonu ayrı ayrı yetkilidir.
İLAN OLUNUR.
14.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym