Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı 2012
20 Eylül 2012 - 19:32

NEVŞEHİR İLİ KOZAKLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıları ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere 3 personel istihdam edilecektir. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli
Deneme Süresi : 2 Ay
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak, personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 – 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü KPSS P3, en az 60 puan almış olmak.
9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
a- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2- KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak. (2011 – 2012)
3- Kozaklı ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak,seçmeli Bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek.Bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
b- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Siyasal Bilgiler fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirmiş olmak yada Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2- KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak. (2011 – 2012)
3- Kozaklı ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak, seçmeli Bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek.Bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
2-İSTENECEK BELGELER
1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi
3- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
4- 4 adet vesikalık fotoğraf
5- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
7- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
8- Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)
9-İkametgah belgesi.
10- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli Bilgisayar dersi aldığını gösterir resmi belge,Bilgisayar işletmenliği sertifikası yada bilgisayar sertifikası.
11-Sürürcü belgesi fotokopisi.
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.
3- MÜRACAAT, MÜLAKAT VE DİĞER HUSUSLAR:
1- Açılan ilanlara başvuruda bulunacak adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden personel alım ilanlarından online olarak müracaatları alınacak ve sistem tarafından KPPS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa teslim edecektir. İlanlara Başvuru süresi 14.09.2012- 20.09.2012 günü mesai bitimine kadardır.
2- Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Mülakat tarihi ve Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.kozakli.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Sınav komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.
4- Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek Büro Görevlisi ve 2 asil 2 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların Hükümet Konağı İlan Panosundan ve kozakli.kaymakamligi.gov.tr adresinden ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Kozaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre ve belgelerini tamamlamış olmak kaydıyla yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.
6- Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli sicil belgesi istenecektir.
7- Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine şartları taşıyan yedek adayın alımı yapılacaktır. Belirlenen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını tamamlamayanların yerine puan sırasına göre diğer adaylardan alım yapılabilir.
8- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.
9- Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.
10- Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir. Personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans memurları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü 3 (Üç) esas alınacaktır. Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasında KPSS P3’ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır.
5- İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Kozaklı / NEVŞEHİR
Telefon : (384) 471 3059
e-posta : kozakli.gov.tr
İlana çıkılmasından sonra; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gelen emirleri uygulamada ve gerekli değişiklikleri yapmak husususun da mütevelli heyeti ve sınav komisyonu ayrı ayrı yetkilidir.
İLAN OLUNUR.
14.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba