Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı 2012
20 Eylül 2012 - 19:32

NEVŞEHİR İLİ KOZAKLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıları ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere 3 personel istihdam edilecektir. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli
Deneme Süresi : 2 Ay
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak, personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 – 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü KPSS P3, en az 60 puan almış olmak.
9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
a- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2- KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak. (2011 – 2012)
3- Kozaklı ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak,seçmeli Bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek.Bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
b- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Siyasal Bilgiler fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirmiş olmak yada Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2- KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak. (2011 – 2012)
3- Kozaklı ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak, seçmeli Bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek.Bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
2-İSTENECEK BELGELER
1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi
3- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
4- 4 adet vesikalık fotoğraf
5- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
7- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
8- Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)
9-İkametgah belgesi.
10- Mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli Bilgisayar dersi aldığını gösterir resmi belge,Bilgisayar işletmenliği sertifikası yada bilgisayar sertifikası.
11-Sürürcü belgesi fotokopisi.
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.
3- MÜRACAAT, MÜLAKAT VE DİĞER HUSUSLAR:
1- Açılan ilanlara başvuruda bulunacak adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden personel alım ilanlarından online olarak müracaatları alınacak ve sistem tarafından KPPS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa teslim edecektir. İlanlara Başvuru süresi 14.09.2012- 20.09.2012 günü mesai bitimine kadardır.
2- Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Mülakat tarihi ve Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.kozakli.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Sınav komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.
4- Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek Büro Görevlisi ve 2 asil 2 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların Hükümet Konağı İlan Panosundan ve kozakli.kaymakamligi.gov.tr adresinden ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Kozaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre ve belgelerini tamamlamış olmak kaydıyla yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.
6- Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli sicil belgesi istenecektir.
7- Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine şartları taşıyan yedek adayın alımı yapılacaktır. Belirlenen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını tamamlamayanların yerine puan sırasına göre diğer adaylardan alım yapılabilir.
8- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.
9- Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.
10- Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir. Personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans memurları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü 3 (Üç) esas alınacaktır. Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasında KPSS P3’ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır.
5- İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Kozaklı / NEVŞEHİR
Telefon : (384) 471 3059
e-posta : kozakli.gov.tr
İlana çıkılmasından sonra; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gelen emirleri uygulamada ve gerekli değişiklikleri yapmak husususun da mütevelli heyeti ve sınav komisyonu ayrı ayrı yetkilidir.
İLAN OLUNUR.
14.09.2012

  • aksaray sydv mülakat listesi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker