Nevşehir Hacıbektaş SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Nevşehir Hacıbektaş SYDV Personel Alım İlanı
13 Eylül 2012 - 20:19

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR İLİ HACIBEKTAŞ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hacıbektaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıları ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; Hacıbektaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 11.09.2012 tarih ve 22 sayılı mütevelli heyeti kararı gereği, 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere 3 personel istihdam edilecektir. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli

Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-   18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada
askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-  Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye    fesat    karıştırma,    edimin    ifasına    fesat    karıştırma,    suçtan kaynaklanan   malvarlığı   değerlerini   aklama  veya   kaçakçılık  suçlarından mahkum olmamak

7-  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8-  Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak,
personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 – 2012 yıllarında lisans
mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü KPSS P3, en
az 60 puan almış olmak.

9-  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için
belirtilen nitelikleri taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-  4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından Siyasal Bilgiler
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden
mezun olmak.

2-   KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak. (2011 – 2012)

3-   Hacıbektaş İlçesi mülki sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

b- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-   4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler
Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2-  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak. (2011 – 2012)

2-İSTENECEK BELGELER

1-       Diploma veya Mezuniyet Belgesi

2-   Nüfus Cüzdan fotokopisi

3-   KPSS Sınav Sonuç Belgesi

4-   4 adet vesikalık fotoğraf

5-   Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim
durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve
nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları,
aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6-  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-     Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

8-     Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

Not:   Fotokopisi  verilecek  belgelerin  müracaat esnasında  aslı  yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- MÜRACAAT, MÜLAKAT VE DŞĞER HUSUSLAR:

1-   Açılan ilanlara başvuruda bulunacak adaylar Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr                                adresinden
personel alım ilanlarından online olarak müracaatları alınacak ve sistem
tarafından KPPS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına
göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak
alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve
şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini
Vakfa teslim edecektir. İlanlara Başvuru süresi 13.09.2012- 20.09.2012
günü mesai bitimine kadardır.

2-   Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi,
Mülakat tarihi ve Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi
Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi
olan www.hacibektas.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-   Sınav komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına
ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.

4-  Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış
olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu
notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek
Büro Görevlisi ve 2 asil 2 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tespit
edilecektir.

5- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların Hükümet Konağı İlan Panosundan ve hacibektas.gov.tr adresinden ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hacıbektaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre ve belgelerini tamamlamış olmak kaydıyla yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.

6- Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli sicil belgesi istenecektir.

7- Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine şartları taşıyan yedek adayın alımı yapılacaktır. Belirlenen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını tamamlamayanların yerine puan sırasına göre diğer adaylardan alım yapılabilir.

8-    Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

9-    Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda alımı
yapıp yapmama hususunda serbesttir.

10-  Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar
(mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar
sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir. Personel alımlarında ÖSYM
tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans memurları için yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı Puan türü 3 (Üç) esas alınacaktır. Mülakata, özel
şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasında KPSS
P3’ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday
çağrılacaktır.

5- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Hacıbektaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Hacıbektaş / NEVŞEHİR

Telefon : (384) 441 3977

e-posta : vakif@hacibektas.gov.tr

İlana çıkılmasından sonra; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gelen emirleri uygulamada ve gerekli değişiklikleri yapmak husususun da mütevelli heyeti ve sınav komisyonu ayrı ayrı yetkilidir.

İLAN OLUNUR.

13.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa