Nevşehir Hacıbektaş SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Nevşehir Hacıbektaş SYDV Personel Alım İlanı
13 Eylül 2012 - 20:19

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR İLİ HACIBEKTAŞ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hacıbektaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıları ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; Hacıbektaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 11.09.2012 tarih ve 22 sayılı mütevelli heyeti kararı gereği, 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere 3 personel istihdam edilecektir. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli

Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-   18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada
askerlikle ilişkisi bulunmamak

5-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-  Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye    fesat    karıştırma,    edimin    ifasına    fesat    karıştırma,    suçtan kaynaklanan   malvarlığı   değerlerini   aklama  veya   kaçakçılık  suçlarından mahkum olmamak

7-  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8-  Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak,
personel alımlarında ÖSYM tarafından 2011 – 2012 yıllarında lisans
mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü KPSS P3, en
az 60 puan almış olmak.

9-  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için
belirtilen nitelikleri taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-  4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından Siyasal Bilgiler
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden
mezun olmak.

2-   KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak. (2011 – 2012)

3-   Hacıbektaş İlçesi mülki sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

b- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1-   4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler
Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2-  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak. (2011 – 2012)

2-İSTENECEK BELGELER

1-       Diploma veya Mezuniyet Belgesi

2-   Nüfus Cüzdan fotokopisi

3-   KPSS Sınav Sonuç Belgesi

4-   4 adet vesikalık fotoğraf

5-   Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim
durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve
nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları,
aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6-  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-     Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

8-     Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

Not:   Fotokopisi  verilecek  belgelerin  müracaat esnasında  aslı  yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- MÜRACAAT, MÜLAKAT VE DŞĞER HUSUSLAR:

1-   Açılan ilanlara başvuruda bulunacak adaylar Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr                                adresinden
personel alım ilanlarından online olarak müracaatları alınacak ve sistem
tarafından KPPS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına
göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak
alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve
şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini
Vakfa teslim edecektir. İlanlara Başvuru süresi 13.09.2012- 20.09.2012
günü mesai bitimine kadardır.

2-   Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi,
Mülakat tarihi ve Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi
Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi
olan www.hacibektas.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-   Sınav komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına
ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.

4-  Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış
olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu
notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek
Büro Görevlisi ve 2 asil 2 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tespit
edilecektir.

5- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların Hükümet Konağı İlan Panosundan ve hacibektas.gov.tr adresinden ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hacıbektaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre ve belgelerini tamamlamış olmak kaydıyla yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.

6- Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli sicil belgesi istenecektir.

7- Verilen süre içinde başvurmayan, sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine şartları taşıyan yedek adayın alımı yapılacaktır. Belirlenen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını tamamlamayanların yerine puan sırasına göre diğer adaylardan alım yapılabilir.

8-    Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

9-    Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda alımı
yapıp yapmama hususunda serbesttir.

10-  Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya kadar
(mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar
sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir. Personel alımlarında ÖSYM
tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans memurları için yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı Puan türü 3 (Üç) esas alınacaktır. Mülakata, özel
şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasında KPSS
P3’ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday
çağrılacaktır.

5- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Hacıbektaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Hacıbektaş / NEVŞEHİR

Telefon : (384) 441 3977

e-posta : vakif@hacibektas.gov.tr

İlana çıkılmasından sonra; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gelen emirleri uygulamada ve gerekli değişiklikleri yapmak husususun da mütevelli heyeti ve sınav komisyonu ayrı ayrı yetkilidir.

İLAN OLUNUR.

13.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba