Mersin Silifke SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Mersin Silifke SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:47

T.C.

MERSİN İLİ

SİLİFKE KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Silifke İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 05/09/2012tarih ve 2012/32-8 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar”ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere “Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 8 (Sekiz) personel alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 07.09.2012 – 17.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Saray Mahallesi Hükümet Konağı Zemin Kat Silifke/MERSİN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Mülakata Hak Kazananların Evrak teslim tarihi 18 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2012 tarihinde saat 16:00 ‘ de sona erecektir.

1-            İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi           : Daimi (6 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı    : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 6 (Altı) Kişi

Büro Görevlisi 2 (İki) Kişi

2-            ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)            Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)            Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşım doldurmamış (07/09/1977 Sonrası Doğumlu) olmak,

4)            Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

5)            Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)            Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)            657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8)            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

9)            Adli sicil kaydı bulunmamak.

10)         Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

ALIM YAPILACAK UNVAN

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

              ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

6 Kişi

1)     Üniversitelerin    en az 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi,   Sosyoloji,   Psikoloji,   Psikolojik   Danışmanlık   ve
Rehberlik,   Halkla   İlişkiler,   İletişim   ve   Sosyal   Hizmetler
bölümlerinin birinden  mezun olmak,

2)     Yükseköğretim   Kurulu   Öğrenci   Seçme   ve   Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel
Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS
P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3)   Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5)   Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve
görev    sorumluluğu    bilinci    içerisinde,    disiplinli    çalışma
alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve
tutuma sahip olmak,

6)    İlçemiz sınırlarında ikamet ediyor olmak yada Sınavlarda
başarılı sayılırsa Silifke   ilçe   sınırlan içerisinde ikamet etmeyi
kabul ve taahhüt etmek.

7)   İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine
sahip olmak,

8)   Detaylı İlan Bilgisine Silifke Kaymakamlığı Resmi Web
Sitesinde (http://www.silifke.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.

BÜRO GÖREVLİSİ

2 Kişi

1)     Üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinin birinden mezun
olmak,

2)     Yükseköğretim   Kurulu   Öğrenci   Seçme   ve   Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel
Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS
P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3)   Ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5)   Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve
görev    sorumluluğu    bilinci    içerisinde,    disiplinli    çalışma
alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve
tutuma sahip olmak,

6)    İlçemiz sınırlarında ikamet ediyor olmak yada Sınavlarda
başarılı sayılırsa Silifke ilçe sınırlan içerisinde ikamet etmeyi
kabul ve taahhüt etmek.

7)   İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine
sahip olmak,

3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)            Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)

2)            Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3)            Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi

4)            Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti

5)            2 adet vesikalık fotoğraf,

6)            Varsa İş deneyim belgeleri,

7)            Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

8)            İkametgah ilmühaberi

9)            Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge.

4-SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1)            Sağlık kurulu raporu, (Kazananlardan istenecektir.)

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1} Sınava başvurular http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden  elektronik  ortamda 07/09/2012 -17/09/2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir

2)            http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.

3)            Mülakata çağrılan adaylar yukanda sayılan belgeleri Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 18/09/2012 tarihinden itibaren 21/09/2012 tarihi saat 16:00 kadar elden teslim edeceklerdir

4)            Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Saray Mahallesi Hükümet Binası Silifke Kaymakamlığı toplantı salonunda 26/09/2012 tarihinde saat 09:00’da gerçekleştirilecektir

5)            Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır..

6)            İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan Personelinin Norm Kadro Standartlan Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslann eki EK- (I) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

7-BAŞVURULARIN DEGERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI : Başvuru sonucunda istihdam edilmeye hak kapananların listesi Silifke Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.silifke.gov.tr) adresinde ilan edilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre ıçensınde belgelen tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarım kaybederler.

8-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarma dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar

2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

9-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

•             ADRES: Silike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:1 Silifke/MERSİN

•             TELEFON             :              0.324.7144920

•             FAX        :              0.324.7121381

İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa