Mersin Mut SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Mersin Mut SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:25

T.C.

MERSİN İLİ

MUT KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Mut  İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/09/2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar“ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere “Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 5 (Beş) personel alınacaktır. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  3 (üç) Kişi, Büro Görevlisi 2 (İki) Kişi. Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 08.09.2012 – 18.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Doğancı Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 Mut/MERSİN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Mülakata Hak Kazananların Evrak teslim tarihi 19 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2012 tarihinde saat 16:00 ‘ de sona erecektir.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi                               : Daimi (6 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı           : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  3 (üç) Kişi

                                                   Büro Görevlisi 2 (İki) Kişi

2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)         Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)         Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış (08/09/1977 Sonrası Doğumlu) olmak,

4)         Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

5)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)         657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8)         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

9)         Adli sicil kaydı bulunmamak.

10)       Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

ALIM YAPILACAK ÜNVAN ALINACAK PERSONEL SAYISI ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ 3 Kişi 1) Üniversitelerin en az 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin biri ile Mühendislik ve Teknik Fakülte mezunu olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son  iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, sabırlı ve metanet sahibi olmak,

6) Mut ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.

7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine sahip olmak,

8) Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

9) Detaylı İlan Bilgisine Mut Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.mut.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.

BÜRO GÖREVLİSİ 2 Kişi 1) Üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son  iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, sabırlı ve metanet sahibi olmak,

6) Mut ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.

7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine sahip olmak,

 3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)      Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)

2)      Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3)      Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi

4)      Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti

5)      2 adet vesikalık fotoğraf,

6)      Varsa İş deneyim belgeleri,

7)      Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

8)      İkametgah ilmuhaberi

9)      Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge.

4-SINAVI  KAZANANLARDAN  İSTENECEK  BELGELER

      1)   Sağlık kurulu raporu, (Kazananlardan istenecektir.)

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)      Sınava Başvurular  http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda 08/09/2012 -18/09/2012 tarihleri  arasında müracaat  edeceklerdir.

2)      http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır.   Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.

3)      Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgeleri Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 19/09/2012 tarihinden itibaren 21/09/2012 tarihi saat 16:00  kadar  elden teslim edeceklerdir.

4)      Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Doğancı Mahallesi Hükümet Binası Mut Kaymakamlığı toplantı salonunda  26/09/2012  tarihinde saat 14:00’da  gerçekleştirilecektir.

5)      Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.

6)      İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI  :   Başvuru sonucunda istihdam edilmeye hak kazananların listesi Mut Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.mut.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

8-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devletmemurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

9-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • ADRES: Mut  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:2 Mut /MERSİN
  • TELEFON          :           0.324.7741360
  • FAX                     :           0.324.7741360

                                                                          İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba