Mardin Dargeçit SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Mardin Dargeçit SYDV Personel Alım İlanı
24 Eylül 2012 - 12:33

Mardin/ Dargeçit Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmavakfı Başkanlığı
Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dargeçit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 1 (Bir) adet Büro Görevlisi unvanı ile personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER:
A) GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4)Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
10) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler Bölümlerinden herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak,
11) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,
B) ÖZEL ŞARTLAR

*SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN

1- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
2- Atamasının yapılması durumunda Dargeçit İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt ve kabul etmek,
3-İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
4-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli),
5-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (Bir),
6-Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından, sağlık, özür vb. sorunlarının olmaması.

*BÜRO GÖREVLİSİ İÇİN
1- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
2- Atamasının yapılması durumunda Dargeçit İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt ve kabul etmek,
3-İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
4-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli),
5-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (Bir).

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
Adaylardan aşağıda istenen belgelerin Vakfa teslimi 24.09.2012 tarihinde başlayıp, 02.10.2012 tarihinde saat 17:00 ‘ de sona erecektir. Belgelerin belirtilen tarihe kadar Vakfımıza teslim edilmesi zorunludur.

*İSTENEN BELGELER
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
3- Adli sicil kaydı,
4- 2 adet fotoğraf,
5- Atamasının yapılması durumunda Dargeçit İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt ve kabul edeceğine dair Taahhütname,
6-2011 veya 2012 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti,
7-Diploma veya mezuniyet belgesi (Fotokopisi),
8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri,
9-İş Başvuru Formu (http://www.dargecit.gov.tr/ adresinden temin edilebilir.),
10-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir).

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

1-Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adresinden online olarak 24.09.2012-01.10.2012 tarihleri(saat 17:00) arasında yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenilen belgelerin teslim tarihi 24.09.2012 tarihinde başlayıp, 02.10.2012 tarihinde saat 17:00 ‘ de sona erecektir. Belgeler Dargeçit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bahçebaşı Mahallesi Turgut Ozal Cad. NO: 3/D adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır.
3- Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi Dargeçit Kaymakamlığı web sitesinde (http://www.dargecit.gov.tr/) yayınlanacaktır. Yayınlanacak Mülakat listesi Mülakata davet niteliğinde olup ayrıca adaylara tebliğde bulunulmayacaktır.
4- 04.10.2012 Perşembe günü saat 09:00’da DARGEÇİT Kaymakamlığı makamında mülakat yapılacaktır.

4-DİĞER HUSUSLAR:
1-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin norm kadro standartları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün yayınladığı genelge ve emirler doğrultusunda işlem yapılacaktır.
2-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu,sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
3-Açılan ilanlara başvurular http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak alınacak ve sistem tarafından KPSSP3 puan kontrolleri yapılacaktır.
4-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VEATAMALARIN YAPILMASI:

1-Başvuru süresi bittikten ve belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak kişiler belirlenecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi Kaymakamlık web sitesinde (http://www.dargecit.gov.tr/) yayınlanacak ve ilan Mülakata çağırılma niteliğinde olup ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.
2-Dargeçit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
3- Mülakat esnasında, değerlendirme komisyonu tarafından; ilan edilen nitelikler dışında başvuran adayların, bölgede kullanılan lehçelere hâkimiyeti, daha önceki iş deneyim ve tecrübeleri, başvuru alanına uygun bilgisayar programlarını kullanabilme yetenekleri vb. hususları göz önünde bulundurulacaktır.
4-Mülakat Sınavını kazanan adayların listesi Kaymakamlık web sitesinde (http://www.dargecit.gov.tr/) yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alımı uygun görülen adayların 05.10.2012 tarihine kadar istenilen belgeleri tamamlayarak, Dargeçit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
5-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
6-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
7-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılabilecektir.
8-Mülakat 04.10.2012 tarihinde saat 09:00 da Dargeçit Kaymakamı makamında başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra Sözleşme imzalanarak işe başlatılacaktır.
9-İstihdam edilecek olan Sosyal Yardımve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi, Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine has bir kurum olması sebebiyle İş Kanununa göre İşçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır. (Deneme süresi 2 (İki Aydır)
10- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve personel almama durumunda yeni sınav açıp açmama konusunda serbesttir.
NOT: Yapılan Müracaat yoğunluğundan sayfa açılamıyorsa (www.sydgm.gov.tr www.sosyalyardimlar.gov.tr sitelerinden SYDV PERSONEL İLAN Butonundan ulaşabilirsiniz)
Ayrıntılı bilgi için: http://www.dargecit.gov.tr/ adreslerinden öğrenilebilir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Dargeçit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bahçebaşı Mahallesi Turgut Ozal Cad. No 3/D DARGEÇİT MARDİN
Dargeçit SYD Vakfı TLF: (482) 381 24 56
Müracaat Tarihleri :24.09.2012 -01.10.2012 tarihleri arasındadır.
Evrak Teslim Tarihi:24.09.2012 tarihinde başlayıp, 02.10.2012 tarihinde saat 17:00 ‘ de sona erecektir
Mülakat Tarihi: 04.10.2012 Perşembe günü saat 09:00 da

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanı

S.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...

Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacak

T.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Münster...

Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Engelli Büro İşçisi alacak

İş İlan No (00004648448) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

TCDD Karabük Engelli Mekaniker-Lokomotif Alım İlanı

İş İlan No (00004643589) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

TCDD Afyonkarahisar Engelli Mekaniker-Lokomotif Alım İlanı

İş İlan No (00004643614) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Mersin Gülnar Belediyesi Yazılı Basın Muhabiri Alım İlanıİş İlan No (00004632616) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ GÜLNAR BELEDİYESİ Yayınlanma...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba