Manisa Kırkağaç SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Manisa Kırkağaç SYDV Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 4:16

MANİSA / KIRKAĞAÇ  KAYMAKAMLIĞI  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kırkağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 2 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler.

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

BAŞVURU TARİHLERİ : 04.09.2012 – 14.09.2012

BAŞVURU ŞEKLİ : Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx yada http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx  adresleri üzerinden online olarak yapılacaktır.

Adaylar  tarafından yapılan online başvuru ön başvuru niteliğindedir.Özel şartlarda belirtilen şartları taşıdığını kanıtlayıcı belgelerin Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi ve evrak alındı belgesinin alınması gerekmektedir böylece adayların başvuruları tamamlanacaktır.Evraklarını teslim etmeyen adaylar sıralamaya girse dahi mülakata çağrılmayacaklardır.

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ : 24 Eylül 2012 Pazartesi Günü Saat : 10:30

 Başvurular arasından alınacak personel sayısının 3 katı personel KPSSP3 puan sıralamasına göre mülakata hak kazanmış olarak açıklanacak ve Vakıf Personeli tarafından telefon ile çağrısı üzerine  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Vakıf Mütevelli heyetince Sözlü (mülakat) yapılacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş , 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-Adli sicil kaydı bulunmamak.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

8- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış  veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunamamak.

9- Başvuru yapacak adayların son 6 aydır  Kırkağaç İlçesinde ikamet ediyor olması.

10- İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.

11-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan ve üzeri almış olmak,

2- 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.Açıköğretim Fakülteleri Hariç.(Üniversitelerin Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Halkla İlişkiler. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olanlara öncelik tanınacak olup, bu bölümlerden yeterli aday bulunamaması durumunda sırayla İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri ve diğer fakültelerden mezun olma durumuna göre değerlendirme yapılacaktır) yapılacak sıralama dahilinde, öncelikle örgün eğitim mezunu, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek.

3-En az B sınıfı ehliyet sahibi olması tercih sebebidir.

4-İşin Süresi: Daimi Süreli (2 Ay Deneme Süreli)

5-İstenilen İşgücü Sayısı: 2 (iki)

6- İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak, Bilgisayar sertifikasına sahip olmak.(Tercih Sebebi)

7. Vakıf Mütevelli Heyet Üye ve Çalışanların 1,2,3. dereceye kadar akrabası olmamak.

NOT :   Başvurularını tamamlayan adaylar KPSS P3 puanına göre en yüksekten başlamak üzere sistem üzerinden otomatik sıralama yapılacaktır.Alınacak olan personel sayısının 3 katı kadar aday yine sistem üzerinden belirlenerek mülakata çağrılacaktır.

2- ADAYLARDAN  İSTENEN BELGELER

Usul ve esaslar uyarınca başvurularını yapan adayların  şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asılların göstererek birer fotokopilerini   21 Eylül 2012  Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıf Başkanlığına teslim edeceklerdir.Adaylar  tarafından yapılan online başvuru ön başvuru niteliğindedir.Özel şartlarda belirtilen şartları taşıdığını kanıtlayıcı belgelerin Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi ve evrak alındı belgesinin alınması gerekmektedir böylece adayların başvuruları tamamlanacaktır.

1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin fotokopisi

2-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi,

3- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi sureti

4-Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7- Adli Sicil Belgesi

8-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösterir belgenin fotokopisi.

9- Varsa Ehliyet fotokopisi

10- Yerleşim yeri belgesi,ikametgah (Nüfus Müdürlüğünden)

3-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3-Sözleşme imzalayıp işe başlayacak adaydan en az 5 yıl çalışma şartı aranacaktır.

4-  Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya ( mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya ) kadar başka bir pozisyona başvuramazlar.

5-  Adaylar tarafından yapılacak online başvuru  ön başvuru  niteliği taşıyacak olup; Vakıflarca özel şartlar bölümünde istenen evraklar süresi içinde teslim edilmeden, adaylar mülakata çağırılmayacaktır.

4- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket,kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk,strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

2-Sözlü sınava katılan ve 60’ tan az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk 2 kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 3,4 sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. İşe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

3-Başvuruda bulunan adaylar içinden sözlü sınava girmeye hak kazananlar Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden (www.kirkagac.gov.tr)  ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Kırkağaç Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.

4- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

11- Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

5- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kırkağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adres : Hükümet Konağı Kat: 2 Kaymakamlık Kırkağaç /MANİSA

Kırkağaç Kaymakamlığı   :  (0236 ) 588 10 15

Kırkağaç S.Y.D.Vakfı:  (0236 ) 588 12 52

e-posta :manisa.kirkagac@sydv.org.tr

İLANEN DUYURULUR

  • kırkağaç belediyesi memur alımı
  • manisa\da memur alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker