Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 20:43

                           AĞLI İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ

             PERSONEL  ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları ile 4857 sayılı İş yasası uyarınca   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün 13/08/2012 tarih ve 14575 sayılı Personel Alım İşlemlerinin Yeniden Başlatılması konulu yazıları  doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetinin 31/08/2012 tarih ve 2012/18-7 sayılı kararı ile bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve bir (1) adet “Büro Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli toplam iki (2) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı: Ağlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres        : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı AĞLI/KASTAMONU

Telefon     : (366) 737 13 82

Faks         : (366) 737 13 84

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı            : 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

                                1 (Bir) Büro Görevlisi

Başvuru Tarihleri : 14/09/2012- 21/09/2012 (Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)

Başvuru Adresi         : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı  AĞLI/KASTAMONU

İrtibat                    : Cemil TOPRAK / Vakıf Müdürü

 

1

PERSONEL UNVANLARI,İŞ TANIMLARI ;

Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;

-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütür,Mütevelli Heyetine sunulmak üzere ‘’Sosyal İnceleme Raporunu’’ hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür.06.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen;sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine,hedef kitleyi izlemeye,hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler.

  Gerekli nitelikler;

– 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak(ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Halkla İlişkiler,İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

– işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

-İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek,işaret dili bilmek,bilgisayar programlarını kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

Büro Görevlisi:Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder,genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.

  Gerekli nitelikler;

-En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

-Bilgisayar sertifikası(zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İşin Süresi             : Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)

PERSONEL ALIMINDA  ARANAN ŞARTLAR;

 Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A-GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7)Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü,Muhasebeci,Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından her bir ünvanın iş tanımında  belirlenen bölümlerinden  mezun olmak  ve ÖSYM  tarafından yapılan  geçerli Kamu Personeli Seçme  Sınavında KPSSP3 puan türünde  en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması  halinde Mütevelli Heyeti  tarafından yabancı dil bilmek ,bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da anabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

B-ÖZEL ŞART

   En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak,

3

MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek fotokopisini Vakıflara teslim edecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (vakıftan temin edilecektir),

2- Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi,

3- Diploma aslı veya onaylı sureti,

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

5- KPSS P3 sınav sonuç belgesi,

6- Adli sicil kaydı,

7- Yerleşim Yeri Belgesi,

8- Nüfus Kayıt örneği,

9- Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için),

10- Ehliyet fotokopisi(başvuru sırasında aslı görülecektir),

11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi(zorunlu değildir),

12- Varsa iş deneyim belgeleri.

3.DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

4

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-) SINAV İLANI;

      14 EYLÜL 2012 ile 21 EYLÜL 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Ağlı Kaymakamlığı web sitesi (www.agli.gov.tr)’nde ilan ettirilecektir.

2-) BAŞVURU ;

14 EYLÜL 2012 – 21 EYLÜL 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,30’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online olarak başvuracaklar.

Başvurular sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

3-) MÜLAKAT :

1) Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi  21/09/2012 tarihinde Ağlı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.agli.gov.tr ilan edilecektir.

2) Mülakat sınavına hak kazanan adayların başvuru için istenen belgeleri 26/09/2012 günü saat 17:30’a kadar Ağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden ulaştırması zorunludur. Bu tarihten sonra gönderilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3)Adaylar için Geçerli (2011 KPSS veya 2012 KPSS Sonuçları) KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. (Mülakata hak kazanan son kişinin KPSS P3 puanı ile aynı puanda olan adayların tamamı mülakata çağırılacaktır.)

4) Sözlü sınav(mülakat) Ağlı Kaymakamlığı toplantı salonunda 27/09/2012 tarihinde Saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.

5) Mülakat sınavı sonuçları www.agli.gov.tr adresinde, Vakıf Bürosu ve Hükümet Konağı ilan panosunda ilan edilecektir.

5

 

 

 

6) Mülakat sınavı sonucunda her bir pozisyon için en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek aday tespit edilecektir. Sınavı kazanan asil aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onaylamasına müteakip, kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

7) Personele ;  unvanı ,eğitimi kıdemi ve vakıfların  il ilçe  sınıflandırılmasına  göre Fon Kurulunca  belirlenen ücretler ödenir.Belirlenen ücretler ,her yılın  Ocak ve Temmuz  aylarında  ,Devlet  memuru aylıklarında  yapılan  artış oranında arttırılır.

 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu  kararına  göre  yeni başlayan  ve lisans mezunu  olan personeller için  belirlenen   brüt ücretler  il ilçe sınıflandırılması bazında  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarında  belirlenen ücret verilecektir.

8)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR. 14/09/2012

6

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker