Kocaeli Karamürsel SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kocaeli Karamürsel SYDV Personel Alım İlanı
03 Eylül 2012 - 21:44

T.C
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ İLİ
Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ ALIM İLANI
Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Yayınlamış olduğu 03/04/2012 tarih ve 1223 sayılı-2012/12 no’lu ve 25.04.2012 tarih ve 1436 sayılı 2012/14 no’lu genelgeleri ile vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ’’06/02/2012 – 2012/01,2012/03 no’lu kararları ile yürürlüğe konulan Norm Kadro Standartları, İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin Esaslar Gereği” ile 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıları ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan geçerli olan (2011-2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından en yüksek puanı alan ilk üç kişi arasından mülakat ile Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile bir Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilecektir. Adaylarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi : Belirsiz İş Sözleşmeli (Daimi)
Deneme Süresi : ( 2 (İki) Ay )
Personel Unvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (1 (Bir) kişi)
I-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
7) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEM GÖREVLİSİ” 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarından mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir), ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
8) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.
9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
10) Görevim devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya
vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR
1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi)
3) Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Karamürsel İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)
4) Word, Excel, Powerpoint ve diğer ofis programları ile Windows İşletim Sistemini bilmek Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarınca verilen sertifika ile belgelendirmek.
5) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrübeli olmak)
6) Askerlikle ilişkisi olmamak,
7) İŞ-KUR’a kayıt yaptırmış olmak.
III- DİĞER HUSUSLAR
1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, eğitim, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2. Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
IV-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2) Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
3) KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi(2011-2012)
4) Adli Sicil Belgesi
5) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir).
6) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)
7) Yerleşim yeri belgesi (İkamet belgesi) (Başvuru tarihi itibariyle en az altı aydır Karamürsel ilçesinde ikamet ediyor olmak)
8) Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge (Tecilli olanlar için başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olduğuna dair belge.)
9) Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)
10) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

V- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx veya http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak 27.08.2012 – 05.09.2012 tarihleri arasında (Saat: 17:30’a kadar) yapacaklardır. Başvurular sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Başvuru sonucunda başvuru sahipleri arasından alınacak personel sayısının 3(Üç) katı kadar aday (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 (Üç), kişi) geçerli 2011-2012 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.
2. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar www.karamürsel.gov.tr internet adresi, ilan panomuzdan ilan edilecek ve telefonla bilgi verilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 11.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen yâda eksik teslim eden adaylar mülakata alınmayacaktır.
3. Mülakat 12.09.2012 Saat 14.00’de Karamürsel Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapılacaktır , Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat neticesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 1 (Bir) asil ve 1 (Bir) Yedek, aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.karamürsel.gov.tr adresinden ilan edilecek ve telefonla aranacaktır. Sonucun ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak ve yedek adayların değerlendirilmesi yapılacaktır.
5. Vakfımızca mülakat sınavı sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımında alım yapıp yapmama hususunda serbesttir.

VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru Adresi: http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx
http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx
www.karamürsel.gov.tr
Kuram Adres ve İletişim: Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Hükümet Konağı Kat: 4 Karamürsel / KOCAELİ
Tel : 0 262 4545900

İlanen Duyurulur
Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.