Kastamonu İnebolu SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu İnebolu SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:05

KASTAMONU / İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 12/09/2012  TARİH VE 2012/21 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

         İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca12/09/2012 tarih ve 2012/21 sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre  şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı  personel istihdam edilecektir.

1-      İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

İşin süresi                  : Daimi ( 2 ay deneme süresi )

İstenen işgücü sayısı : 1(bir )

Meslek                       : Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi

Eğitim Durumu             : Üniversitelerin 4(dört )yıllık lisans programlarının;

1-Kamu Yönetimi;

2-Uluslar arası ilişkiler,

3-iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,

4-İşletme ,Maliye,Muhasebe ve Finans Yönetimi;

5-Eğitim Fakülteleri ve Sosyoloji ,Psikoloji ,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ;
6-Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler ,

7-İşletme ve İktisat Fakültesi ;

2- ADAYLARDA ARANA NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak .

(Ay dikkate alınmaksızın 1977 yılı  ve daha  sonraki yıllarda doğanlar başvurabilir)

4-Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak .

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Adli sicil kaydı bulunmamak ,

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9-Kastamonu ili  İnebolu ilçesinde ikamet ediyor olmak ;

10- Görevin özelliğine göre eğitim,yaş , tecrübe özelliklerini taşımak ;

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  2011-2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan  Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,ihtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyet tarafından yabancı dil bilmek ,muhasebe , bilgisayar programları kullanabilmek v.b. özel şartlar aranabilir.

2-Öğrenmeye ,sürekli gelişime açık olma ,kendine güvenen ,ifade yeteneği yüksük ,beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip ve belirli  vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde ,disiplinli çalışma alışkanlığına ,devlet vakalarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak ;

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

4-Bilgisayar işletmeciliği sertifikasına sahip olmak ;

3-MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER :

Aşağıda istenilen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek ,fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretiyle ,Yüksek lisans belgesi ;

2-(T.C. kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı veya ehliyetinin tasdikli fotoğraflı sureti ;

3-2011-2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi;

4- 2 adet vesikalık fotoğraf ( 6  öncesi ve sonrası çekilmiş )

5-Sabıka kaydı,

6-Çalışmasına engel olmayacağına dair sağlık kurulu raporu (Sınavı kazandan sınav sonrası istecektir)

7-Varsa iş deneyim belgeleri;

8-Askerlik terhis belgesi veya sureti /Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti ;

9-Başvuru dilekçesi ,kısaca özgeçmişi(özgeçmiş belgesini içinde iş deneyimleri ,özel yetenekler ,bilgisayar vs. bilme seviyesi ile ilgili ,neden bu işe müracaat ettiği ,gelecekteki hedefleri ve özet aile bilgilerinden bahsedilecektir.)

10-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvuruda bulunacak adayların, 14/09/2012 Cuma gününden 21/09/2012 Pazartesi günü saat : 17:30 ‘a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspxadresinden online olarak başvurularını yapabileceklerdir

2- Özel şartlarda istenilen belgeler adaylar tarafından eksiz olarak 26 Eylül 2012 tarih saat 17:30’a kadar  teslim edilecektir.

3- Sistem tarafından seçilerek sıralamaya girip, mülakata  davet edilmeye hak kazanan 3 adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 26 Eylül 2012 tarihinde saat : 17:30 ‘a kadar İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığı Hükümet Konağı Kat :1 adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- 27/09/2012 Perşembe günü saat : 10:00 da Kaymakamlık toplantı salonunda Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamı Başkanlığında oluşturulan mülakat Heyetince mülakat yapılacaktır.

5- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda istenilen kriterlere  uygun aday belirlenmemesi halinde personel alıp almamakta serbesttir.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel ,ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı , yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-İnebolu  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5    kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra, mülakata çağırılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak ilan sonucunda personel sayısının 3(üç) katı kadar kişi geçerli KPSS3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağırılır ve adaylar Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu kabul edilen aday ile sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı  sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri : İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İnebolu/Kastamonu

İnebolu Kaymakamlığı: (366) 811 40 38

İnebolu  SYD Vakfı     :  (366) 811 48 21

İLANEN DUYURULUR 14.09.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym