Kastamonu Hanönü SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu Hanönü SYDV Personel Alım İlanı
17 Eylül 2012 - 21:04

HANÖNÜ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEİMELİ

1 ADET İŞÇİ ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü‟nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İŞ Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve ÇalıĢma İartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetinin bir (1) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisiunvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna İlişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı: Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adresi      : Valitopaloğlu Cad. Hükümet Konağı 1. kat   HANÖNÜ/KASTAMONU
Telefon     : (366) 497   51 14
Faks           : (366) 497   50 30

TALEP / BAİVURU BİLGİLERİ

Açık İŞ Sayısı        : 1 (Bir)

Başvuru Tarihleri  : 15.09.2012- 24.09.2012(Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu

günleri de başvuru yapılabilecektir.)
Başvuru Adresi     : Valitopaloğlu Cad. Hükümet Konağı 1. kat   HANÖNÜ/KASTAMONU
İrtib at Kİşi si         : Birgül YILMAZ / Vakıf Müdürü

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İŞ Alanı / Pozisyon    : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
İŞin Süresi                     : Belirsiz Süreli (4 ay deneme süreli)

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 1.GENEL İARTLAR

a)             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)     Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c)             18 yaĢını bitirmİş ve 30 yaşını doldurmamış olmak,

d)            Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e)             Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmİş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin İşleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f)               Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

g)            Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

h)  Erkekler için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

i)    Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi   İŞ Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İŞ tanımı Vakıfta mevcuttur)

1

2.ÖZEL ŞARTLAR

a)   4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri
ile Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal
Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında
yüksek lisansını tamamlamış olmak.

Kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip,    Dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede   kullanabilen, tercihen yabancı dil (İngilizce) bilen)

b)     ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

c)             Başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıldır Kastamonu İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)

d)            Hanönü   İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.(Sınavda başarılı olan adaylar için geçerlidir.)

e)             En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak, seyahat engeli bulunmamak.

(Hanönü merkez ve köylerinde Vakıf faaliyetleri doğrultusunda inceleme, araştırma, tespit ve yardım dağıtımı yapıldığından tek başına araç kullanabilmesi ve görevini aksatacak bir engelinin bulunmaması)

f)    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

g)    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş , tecrübe özelliklerini taşımak
h)   İŞ deneyim belgeleri kabul edilecektir (zorunlu değildir)

i)    Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel

herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.

j)    Öğrenmeye, sürekli gelİşime açık olma, belirli vizyon görev ve sorumluluk bilinci içerisinde disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.

*  Bu adayların bölgenin sosyoekonomik şartları hakkında bilgi  sahibi olup olmadıkları sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

**Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün eğitim kapsamında verilen ya da denkliği kabul edilen kurslardan alınan belgeler geçerlidir.

MÜLAKATTAN ÖNCE   İSTENİLECEK BELGELER;

ÖNEMLİ: AĢağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Ev veya cep telefonu numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin fotokopisi(Aslı beraberinde getirilecektir.) 3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4-KPSS P3 sınav sonuç belgesi

5- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

6-Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge (Tecilli olanlar için başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olduğuna dair belge.) (Erkek adaylar için)

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınacak   sağlık raporu

(Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir) 8-Adli Sicil Belgesi

9- Varsa İş deneyim belgeleri.

10- Özgeçmiş   (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde kendi el yazısı ile )

2

(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, İş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu İşe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

11-     Ehliyet fotokopisi (Aslını beraberinde getirecektir.)

12-     Bilgisayar sertifikası varsa fotokopisi(Aslını beraberinde getirecektir.) 13-Yerleşim Yeri Belgesinin aslı

14- Nüfus Kayıt Örneğinin aslı

Eksik belge ve niteliklere uygun olmadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi Vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Sınavla ilgili sınav sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik veya tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal İşlem yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

a)Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

b)Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BAİVURU VE SINAVA İLİİKİN BİLGİLER

1)  SINAV İLANI;

15 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 mesai bitimine kadar Aile ve Sosyal
Politikalar              Bakanlığı              Sosyal              Yardımlar              Genel              Müdürlüğü

http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Hanönü Kaymakamlığı web sitesi (www.hanonu.gov.tr)‟nde ilan ettirilecektir.

2)  BAŞVURU ;

ÖNEMLİ: Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı tarafından alımı yapılacak olan Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alım sınavına başvurular 15 EYLÜL 2012 – 24 EYLÜL 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,30’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online yapılacak olup, internet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak ” Özel Şartlar” ve “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” başlığı altında belirtilen bilgi ve belgelerin şahsen Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup;

Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları 26.09.2012 Salı günü 17.30’a kadar Vakfımıza teslim edilerek, evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları/İşe alım İşlemleri / İşe alım Talebi sorgula menüsünden “ Evrak Teslim İşlemleri” sekmesi seçilerek ilgili kişi bulunacak ve “ Evrak Teslim Edildi” olarak İşaretlenerek ilgili adaya “ Evrak alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

İnternet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak Vakıf Başkanlığına gerekli belgeler teslim edilmediği yada eksik teslim edildiği takdirde başvuru sistem üzerinde onaylanmayacaktır. Onaylanmayan başvurular ise geçersiz sayılacaktır. Aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

3

3) MÜLAKAT :

1)     Mülakat sınavına girecek adayların isim listesi 27/09/2012 tarihinde Hanönü Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.hanonu.gov.tr, Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan panosunda ilan edilecek olup, adaylara telefonla bilgi verilecektir. Ayrıca adaylar Vakfın 0 366 497 51 14 numaralı telefonunu arayarak öğrenilebileceklerdir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)     Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için Şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava başvuru Şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir.

3)     Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra, Vakfımıza alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişinin mülakatı 27.09.2012 Perşembe günü Saat: 14:00’ Kaymakamlık Makamında

Mülakat Komisyonu tarafından yapılacaktır. Mülakat sınavı sonucunda en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek aday tespit edilecek olup, Sınavı kazanan asil aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından İşe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen aday sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden atanmaya hak kazanan adayın tebliğ tarihinden itibaren 5 İş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna Şahsen teslim etmeleri ve sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Sözleşmeyi imzalamadığı taktirde sözleşme hakkından feragat etmİş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş İş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

4) Mülakatta Kendini ifade, sosyal diyalog, iletİşim becerisi ve öncelikli olarak 3294 sayılı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu olmak üzere, sorulacak sorular genel kültür ,
genel yetenek, T.C.Anayasası, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 633 Sayılı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde K
ararname bilgisi,
Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye‟nin  idari yapısı, Vakıf  İş ve İşlemleri konularından oluşacak
ve unvana İlişkin genel bilgiler kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.

5-)Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50‟ı ile sözlü sınav notunun %50‟ı hesaba katılacaktır. İki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan 1 (bir) aday İşe alınacaktır. Sınav sonucuna göre ikinci en yüksek puana sahip olan aday 1 inci yedek olarak belirlenecektir.

6-) Mülakat sınavı sonuçları www.hanonu.gov.tr adresinde, Vakıf Bürosu ve Hükümet Konağı   ilan panosunda 10 gün boyunca ilan edilecektir.

7-) İşe alınacak personele, Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8-) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

9-)Yeni İşe başlayanlar adayların deneme süresi 4 ay olup, taraflar bu süre içinde İş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

4

10-) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli İşlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) „de yer alan sözleĢme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

11-)Sınavda başarılı olan ve İşe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi‟ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR .    14/09/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.