Karabük Yenice SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Karabük Yenice SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 9:21
YENİCE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
PERSONEL ALIMI İLANIDIR
 

Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 1 adet  ‘Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ‘unvanlı personel alınacaktır.
 

1-      ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
 A)    GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı ve engeli bulunmamak,
9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,
 

 

B)    ÖZEL ŞARTLAR
1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,
2- Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.
3- Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak
4- İlan tarihi itibarıyla Karabük- Yenice İlçesinde  en az son 6 aydır ikamet ediyor olmak.
 

2- İSTENECEK BELGELER

Aşağıda belirtilen adrese online başvuru yapan adaylardan  aşağıdaki belgeler istenilecektir:
 

1-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
2-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı  fotokopisi(aslı ibraz edilecektir)
3-2011 veya 2012 yılı KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi
4-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için)
5-Adli sicil  belgesi
6-Aile hekimliğinden alınacak sağlık raporu
7- Bilgisayar işletmeni belgesi
8- 2 adet vesikalık fotoğrafında eklendiği özgeçmiş ile varsa iş deneyimlerini gösteren belgeler
9-İlan tarihi itibariyle Karabük – Yenice ilçesinde en az son altı aydır ikamet ettiğini gösteren belge
3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularınıhttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden  31/08/2012 tarihinden 12/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar yapacaklardır.  Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacaktır. Başvuru esnasında Vakfımızca belirlenen söz konusu özel şartlarla ilgili  kanıtlayıcı nitelikte olan evraklar açıklama kısmında açıkça yazılacaktır. Adayların bahsi geçen kanıtlayıcı evrakları teslim etmelerinden sonra, Vakfımızca sistem üzerinden evrak teslim işlemleri yapılacak ve başvuru yapan ilgili kişiler “Evrak Teslim Edildi” olarak işaretlenecek ve başvuran adaya “Evrak Alındı Belgesi” verildikten sonra başvuru sonuçlanmış olacaktır. Başvuru sonrasında adaylar istenen belgeleri 17/09/2012 mesai bitimine kadar Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat: 1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1- Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2- Mülakat, 19/09/2012 çarşamba günü saat 10:45 de Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakat heyetinin kararı mütevelli heyetinin onayı ile kesinleşecektir. Mülakat sonucuna göre başarı sıralaması yapılarak 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 aday belirlenecektir.
3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
5- Mülakat neticesinde başarılı bulunan aday için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden onay verilmeden sözleşme imzalanılmayacaktır.
5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
6-  Vakfımıza alınacak personel ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır. Ancak iki ay deneme süresi olacaktır.
6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri: Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Kat 1  Yenice/KARABÜK
İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Filiz CEBECİ ve Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi Zübeyde Yıldız TEL: (370) 7662619
 

İLANEN DUYURULUR 31/08/2012
YENİCE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
YARDIMCI HİZMET  GÖREVLİSİ
PERSONEL ALIMI İLANIDIR

Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 1 adet “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel alınacaktır.

1-      ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
 A)    GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı ve engeli bulunmamak,
9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

B)    ÖZEL ŞARTLAR
1- En az İlkokul Mezunu olmak.
2-   B sınıfı veya B sınıfını da kapsayan ehliyet sahibi olmak
3-  Katı Yakıt Ateşçiliği Belgesi sahibi olmak.
4- İlan tarihi itibarıyla Karabük-Yenice İlçesinde en az son 6 aydır ikamet ediyor olmak.

2- İSTENECEK BELGELER
Başvuruda bulunan  adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

1- Başvuru dilekçesi
2-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı  fotokopisi(aslı ibraz edilecektir)
4-2 adet vesikalık fotoğrafında eklendiği özgeçmiş ile varsa iş deneyimlerini gösteren belgeler
5-Adli sicil belgesi
6-Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge ( Erkek adaylar için)
7- Aile hekimliğinden alınacak sağlık raporu
8-  Ehliyet(B sınıfı veya B sınıfını da kapsayan) Fotokopisi(aslı ibraz edilecektir)
9- Katı Yakıt Ateşçiliği Belgesi
10- İlan tarihi itibariyle Karabük – Yenice ilçesinde en az son altı aydır ikamet ettiğini gösteren belge
3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını14/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapacaklardır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İşe alınacak aday mülakata çağırılacak 3 aday arasından belirlenecektir. Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar 17/09/2012 tarihinde saat 14:00  da yapılacak olan noter kurası ile belirlenecektir. Mülakata  bu 3 aday çağırılacaktır.
2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar elenecek ve kuraya katılamayacaktır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1- Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2- Mülakat, 19/09/2012 Çarşamba günü saat:11:30 da Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakat heyetinin kararı mütevelli heyetinin onayı ile kesinleşecektir. Mülakat sonucuna göre başarı sıralaması yapılarak 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 aday belirlenecektir.
3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
6-  Vakfımıza alınacak personel ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır. Ancak iki ay deneme süresi olacaktır.
7- Mülakat neticesinde başarılı bulunan aday için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden onay verilmeden sözleşme imzalanılmayacaktır.
6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri: Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Kat 1  Yenice/KARABÜK

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Filiz CEBECİ ve Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi Zübeyde Yıldız TEL: (370) 7662619

İLANEN DUYURULUR 31/08/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.