Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012-3 Sözleşmeli Er Alım İlanı

Ana Sayfa » Askeri Personel » Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012-3 Sözleşmeli Er Alım İlanı
13 Eylül 2012 - 5:41

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR

 

2012 YILI 3’ÜNCÜ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL BİLGİLER

 

1.  Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin, en az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış, ön başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar ve halen silâhaltında bulunan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

 

2.  Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular,                                     27 Ağustos 2012 tarihinden 21 Eylül 2012 saat 17.00’a kadar yapılacaktır.

 

3.  Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ (İnternet) üzerinden başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır. Başvurularla ilgili hususlar, 2’nci Bölüm 2’nci ve 3’üncü maddelerde açıklanmıştır.

 

4.  Ön başvuru süresi içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvuru yapamayan adaylar, 3’üncü bölüm 2’nci madde                  a fıkrasında belirtilen belgelere ilave olarak kendisine ait Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını da içeren “Adli Sicil Belgesi”nin aslını da (Adli Sicil Belgesinde adli sicil kaydı/adli sicil arşiv kaydı bulunanlar, ilgili mahkeme kararının/kararlarının fotokopisini de getireceklerdir.) getirmek kaydıyla şahsen müracaat edebileceklerdir.

 

5.  Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi (FKT) ve mülakatları K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir. (Ön sağlık muayenesi, FKT ve mülakat tarihleri www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.)

 

6.         Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞVURU ESASLARI

 

1.   BAŞVURU KOŞULLARI:

 

      a.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

      b.   En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

 

      c.   Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

 

      ç.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Ağustos 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar),

 

      d.   Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 tarihinden sonra doğanlar),

 

      e.   Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

 

      f.    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

      g.   Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

 

            (1)  Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

           

            (2)  Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 

            (3)  22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

 

ğ.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 

h.   Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

     

      ı.    Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

 

i.    Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

 

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

 

2.         BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

            a.         Halen silâhaltında bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar;

 

                        27 Ağustos 2012 tarihinden 21 Eylül 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

 

            b.         Terhis olduktan sonra başvuru şartlarını haiz bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise;

 

                        27 Ağustos 2012 tarihinden 21 Eylül 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar, 3’üncü bölüm 2’nci madde a fıkrasında belirtilen belgeleri ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirerek asıl başvurularını yapacaklardır.

           

3.  BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

            a.         Halen silâhaltında bulunanlardan sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olan adaylar,  ön başvurularını 27 Ağustos 2012 tarihinden 21 Eylül 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak yapacaklar, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alarak örneği TABLO-3’de bulunan dilekçeye ekleyecek ve kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

 

            b.         Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından TABLO-4’de örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi” (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içerisine koyulacaktır.   

 

       c.    Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine koyulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

            ç.         Halen silâhaltında bulunan adaylar; TABLO-1’de (1) koduyla belirtilen branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği TABLO-3’de bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.

 

4.         ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

 

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi ve sınav tarihi, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden 27 Eylül 2012 tarihinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

                       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

 

1.         GENEL ESASLAR:

           

            Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir:

           

                        a.         Başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri,

           

                        b.         Ön sağlık muayenesi,

           

                        c.         Fiziki kabiliyet testi,

           

                        ç.         Mülakat,

 

                        d.         Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri.

 

2.         BAŞVURU EVRAKLARININ İNCELENMESİ VE KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT), MÜLAKAT:

    

     Ön başvuruları uygun olan adayların kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ile mülakatları K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir.

 

a.    Başvuru Evraklarının İncelenmesi ve Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

 

     Adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

                        (1)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: Güvenlik soruşturmasına esas olan form üç suret doldurulmuş olarak getirilecektir (TABLO-7),

 

               (2)    Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),

 

               (3)    Ön başvuru belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

 

                        (4)     Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (İki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir (TABLO-4),

 

                        (5)      Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı (TABLO-3),

 

                        (6)      Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,

 

                        (7)     Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

 

                        (8)      Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

 

                        (9)       Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (Aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,

                       

                        (10)     Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),

 

                        (11)     Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,

                       

                        (12)     Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 13 adet vesikalık fotoğraf.

           

            b.         Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

 

                        (1)    Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılacaktır.

 

                        (2)    Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

 

                                  (a)    Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

 

                                  (b)       Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

 

                                  (c)       Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

 

                                   (ç)       TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

 

                        (3)     Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-5).

 

c.    Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

 

     (1)      Fiziki kabiliyet testi, ön sağlık muayenesinden başarılı olarak geçen adaylara muayeneye müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

 

     (2)      Adaylar fiziki kabiliyet testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı getireceklerdir.

    

          (3)      Adaylar; 1.500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulacaklardır. FKT standartları TABLO-6’dadır.

          

         (4)      Adayların her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puan, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 üzerinden 50’dir. 50 ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaktır.

    

     (5)     FKT notu olarak belirlenen 50 baraj notunu geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan puanlar tüm branşlarda alınan diğer puanlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj notunu aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj notunu geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır.

 

ç.    Mülakat Uygulama Esasları:

 

    (1)     Mülakat; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgarî geçer not, 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir.

   

    (2)       Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları mülakatın bitiminde tebliğ edilecektir.

 

3.         DEĞERLENDİRME:

 

a.    Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test notunun % 50’si ve mülakat notunun      % 50’si alınarak, toplam 100 üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

b.    Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

 

c.    Yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları puanları eşit olan adaylar arasından terhis belgelerinde “Sözleşmeli erbaş ve er olur.” kaydı olanlar tercih edilecektir.

 

4.         SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

 

b. Halen silâhaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında sınav izni verilecektir.

 

c. Adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas TABLO-7’deki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu TABLO-8’deki doldurma talimatına uygun olarak doldurmuş şekilde ve üç suret olarak getireceklerdir.

    

ç. Mülakata katılan ve başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

 

     d.  Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır.

 

   e.  Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “ …. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

           

f.   Olamaz kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.).

 

NOT-2: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyen) işlemleri sonlandırılacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

 

1.         BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

            a.         Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

 

            b.         Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

 

            c.         Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

 

            ç.         Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

 

            d.         Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 

            e.         Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

            f.          Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

 

2.         SÖZLEŞMELİ ER ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)  BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

      Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)  BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

      a.   KİMLİK BİLGİLERİ:

 

            (1)   T.C.KİMLİK NUMARASI:

 

              T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

 

(2)       ADI:

 

                    Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyecektir.

 

            (3)   SOYADI:

 

                    Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyecektir.

           

            (4)   BABA ADI:

 

                    Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

            (5)   ANNE ADI:

 

                    Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

            (6)   DOĞUM TARİHİ:

 

                    Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (7)   DOĞUM YERİ İL:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (8)   DOĞUM YERİ İLÇE:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (9)   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE:

       

                    Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

 

               Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

       (12) CİLT NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

 

       (13) AİLE SIRA NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

 

       (14) SIRA NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.       

 

       (15) MEDENİ HAL:

 

               Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

 

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

     

      b.   AİLE BİLGİLERİ:

 

            (1)   BABA MESLEĞİ:

 

               Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

            (2)   ANNE MESLEĞİ:

     

                    Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

            (3)   BABA EĞİTİM DURUMU:

     

                    Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

            (4)   ANNE EĞİTİM DURUMU:

     

                    Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

            (5)   GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

 

               Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz  “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

 

      Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      c.   İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

            (1)   SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

                   

                    Hâlen ikamet edilen (Oturduğunuz) adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

 

            (2)   POSTA KODU:

 

              Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

            (3)   İL:

     

                    İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

            (4)   İLÇE:

     

                    İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

  

(5)       TELEFON NUMARASI (CEP):

 

              En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını 10 haneli tam ve doğru olarak yazınız. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz  başka bir telefon numarasını yazınız.

 

            (6)   TELEFON NUMARASI (EV):

 

               Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz  başka bir telefon numarasını yazınız.

 

      İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      ç.   EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

            (1)   EĞİTİM DURUMU:

     

                    Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

 

            (2)   LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

     

                    Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

 

            (3)   LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

 

                    Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

            (4)   EHLİYET:

     

                    Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

     

      Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      d.   ASKERLİK BİLGİLERİ:

 

            (1)   ASKERLİK STATÜSÜ:

       

                    Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

 

            (2)   ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

     

                    Müracaat tarihinde, halen silâhaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

 

            (3)   TERHİS TARİHİ:

     

                    Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

 

            (4)   TERTİBİ:

     

                    Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

 

 

            (5)   GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

 

            (6)   ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

           

            (7)   ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

            (8)   RÜTBENİZ:

     

                    Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

 

            (9)   BİRLİK ADRESİ:

                   

                    Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

 

            (10)        BİRLİK İLİ:

 

                    İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

 

            (11)        BİRLİK İLÇESİ:

     

                    İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

 

      Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      e.   TERCİHLER:

 

            (1)   TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

 

                    Adaylar istedikleri kadar tercih yapabilecektir. Tercih ettiğiniz sınıf/branşı tercih sıranıza göre ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

           

            (2)   TERCİH DIŞI YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

       

                    Adayların TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlardan tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, “Tercih Dışı Yerleştirilmeyi Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

 

(3)       ADLİ KAYIT:

 

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar  “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:

 

1.         Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

2.         Ön Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

3.         Mevcut ön başvuru bilgilerinizi,  “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

 

4.         Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

5.         Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları

(0 312) 562 11 11

(4741 – 4742)

Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için.

(0 312) 411 62 32

(0 312) 411 62 34

Özlük hakları ile ilgili sorular için.

 

TABLO-1        TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-2         FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-3         DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE HALEN SİLÂHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO/GÖREV YERİ ONAY BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız

                        (Sadece başvuru sırasında silâhaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

TABLO-4        NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-5        BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6        FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-7        GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU  Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-8        GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-9        SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU, ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR Ulaşmak için tıklayınız…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. tolga
  20 Aralık 2014 - 09:43

  Ben askerlimi edirne de yaptım 54 ncu mekanizma piyade tugau 3 hudut taburu 4 hudut bölü edirne lalapaşada yaptım 01081990 dogmluyum

 2. mustafa yalçın
  18 Kasım 2013 - 15:00

  bnde sözleşmelı asker olmak ıstyorum lutfennnnnnn buna ıhtıyacım yardımcı olun 05078630386 arayınız lutfennnnnnnnnnnn

 3. nurettin
  11 Mart 2013 - 13:11

  1986 dogumluyom asker olmak ıstıyorum kocelı gtebzede oturyom

 4. fatih taskıran
  27 Şubat 2013 - 09:22

  ben 1988 doğumluyum tuncelide yaptım asker olmak istiyosum

 5. abdullah
  04 Şubat 2013 - 07:56

  1.1.2013 te basvuru yaptım ve basvuru sonucları nezaman yayınlanacak

 6. emrahturhan
  01 Şubat 2013 - 09:01

  24 yasındayım bende bu vatanı bolmek isteyen terore karsı koyan mehmetcıklerımız gıbı bende aranızda olmak ve tererıstlerın canını almak ıçin bende asker olmak ıstıyorum tum ılgılılerın benı duymasını beklıyorum

 7. enes körük
  17 Ocak 2013 - 09:19

  yaşım 25 karamanlıyım ölmekten korkmuyorum tek arzum özel yetişip pkk nın canını okumak.beni küçümsemeyin bende bu vatanın evladıyım vatanı korumaya benimde hakkım var lütfen yardımcı olun.hiç bişey istemiyorum karşılıksıuz vatan hizmeti yapmak istiyorum

 8. enes körük
  17 Ocak 2013 - 09:13

  ismim enes para pul istemiyorum vatanıma karşılıksız hizmet etmek istiyorum ve özel yetiştirilmek istiyorum herşeyi unutmayı ailemi bile unutmayı göze aldım ve bu göreve hazırım.0530 065 53 46 numaram bu.eğer beni almazsanız kendim gideceğim terörün içine sızıp elimden ngelen bütün bilgilerini öğreneceğim ve tsk ya bildireceğim.eğer ölürsemde canım feda olsun vatanıma.

 9. Kayhan Kurumaz
  16 Ocak 2013 - 18:56

  İsmim Kayhan soy adım Kurumaz.22.11.1987 Doğum Tarihim. Kayseri doğumluyum Başvuruda bulundum ama Kabul Edilmedi. netteki Başvuruda. Sanırım .Yaş.Sınırlanması yüzünden kabul. edilmiyor. ben.ne yapmam gerekir; Kabul olaması. için bana bir bilgi verme durumunuz var mı.. Çok istiyorum yazılmayı vaktin iyice geçmesini istemiyorum ..

 10. osman
  16 Ocak 2013 - 17:26

  osman ben,mersin tarsusluyum askerlik görevimi 19.05.2009 tarihinde Jandarma Er olarak tamamladım ön basvuru yapmak istedım olmadı sebebi ise terhis tarihim acaba bunun çözümü var mıdır

 11. HALİL
  14 Ocak 2013 - 16:27

  ben halil baran 1989 1 tertipim bende karkuvet komutanlıgına katılmak ıstıorum askerligi bitirdim

 12. TUNCAY KOMŞU
  13 Ocak 2013 - 13:44

  ismim tuncay soyadım komşu gönülü olarak sözleşmeli askerlık yapmak ıstıyorum gereyını yapılmasını harz ederim vatanı gorevımı yamamlamıs olup ve tekrar askere gıtmek ıstıyorum zonguldakta hıkahmet etmekteyım tel 5466277169

 13. MELİH
  12 Ocak 2013 - 13:14

  sözleşmeli er olmak istıyorum 13 03 1986 ankara dogumluyum 23 kasım 2006 terhıs oldum van çaldıran hudut karakolunda vatanı gorevımı yaptım geregının yapılmasını arz ederım

 14. soner
  11 Ocak 2013 - 19:19

  ben 01 08 1987 doğmlym 17 mays 2008 de tehris oldum sözleşmli er veya erbaş olmak istyorm askerliğim biteli 4 yılı aştı ama bunu çok görmeyn rıca edyorum çok istiyorum

 15. emrah yiğit
  10 Ocak 2013 - 21:47

  sözlesmeli er olmak istiyorum adım emrah soyadım yiğit acemi birligini ısparta merkez 40.piyade alayında yaptım usta birligim kırklareli merkez namık kemal ersun kıslası yaptım gereginin yapılmasını arz ederim…

 16. al, kolak
  09 Ocak 2013 - 14:59

  ben ali kolak 1991 4 tertipim bende karkuvet komutanlıgına katılmak ıstıorum askerligi bitirdim

 17. aziz özenç
  09 Ocak 2013 - 10:45

  sözleşmeli er olmak istiyorum bilgileriniz için arz ederiz

 18. ferdi tanaman
  17 Aralık 2012 - 07:55

  askerligi çok seviyorum

 19. hakan
  15 Aralık 2012 - 12:29

  bende sözleşmeli er olmak istiyorum şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim

 20. EMRAH YAMAN
  14 Aralık 2012 - 10:54

  ben askerde jandarma komodo olrak askerlik yaptım hakkari yüksek ova asaiş komodo bölüğünde yaptım askerdeyken uzman erbaşlığa baş vurdum ama dosyalarımı gödermemişler ankaraya ilgilenmedi komtanlarım 2011 aralık ayında teskere aldım bu durumda ne yapmam gerekiyor benim hakkımı yediler bilgi ala bilirmiyim sizlerden

 21. emrah yaman
  14 Aralık 2012 - 10:46

  ben mülaktlara mayıs ayında geçtim ama sağlık raporu almaya gidemedim benim ne yapmam gerekiyor tekrar yenidenmi baş vurmam gerekiyor yok sa kaldığım yerden devam etme gibi bir durumum varmı CEVAP BEKLİYORUM BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

 22. emre kesercioğlu
  11 Aralık 2012 - 20:12

  ben 86/1 olarak yaptım ismim emre kesercioğlu asker olmak istiyorum.05423979743 ulaşırsanız sevinirim

 23. HACI
  07 Aralık 2012 - 17:18

  ben hacı aksarylıyım sözleşmeli asker olmak istiyorum geregenin yaplmasını saygılarımla arz ederim Hacı Baş Aksaray

 24. çetin elçi
  05 Aralık 2012 - 16:33

  ben 88.1 acemi birligim manisa kırk agac usta birligi şırnak madende yaptım uzman erbaşlık başvuru yapmak istiyorum ama baş vuramıyom nasıl baş vurabilirim diye yardımçı olursanız sevinirim saygılarımla…

 25. mecnun esengin
  26 Kasım 2012 - 10:06

  88.1 devreyim bende bekliyorum başvuruları 4 bölumu bekliyorum 3 ncü bolumu almışlar ve başvuru gününü beklıyorum

 26. ENGİN
  26 Kasım 2012 - 09:34

  ben engin askerliğimi çankırıda kademe çvş olarak yaptım tekrar vatanım ve milletim için asker olmaya hazırım her türk asker doğar bende uzm çvş olmak istiyorum

 27. SERKAN
  23 Kasım 2012 - 18:26

  uzman çvş ve ya erbaş olmakiştiyorum 88/2 sivas temel tepe

 28. serkan
  22 Kasım 2012 - 18:42

  uzman çvş ve ya erbaş olmakiştiyorum

 29. deniz
  16 Kasım 2012 - 20:34

  slm ben elazıg maden jandarma karakolunda askerlimi yapdım şu an uzmanlık başvurusu yapmak istiyorum ama bi türlü nereden başvurulacak bulamadım yaradımlarnınızı bekliyorum SAYGILARLA

 30. mehmet coşğun
  15 Kasım 2012 - 17:57

  ben askerligimi 1990 3 olarak hakkari şemdin li durakkara kolun da yap tım tsk da çalış mak istiyorum 541 312 37 26 nolu tele fon dan bana ulaşa bilir siniz

 31. ergül tekin
  12 Kasım 2012 - 16:43

  ben askerliğimi 1988/4 tertip olarak doğuda yaptım vatan ıma baynum kıldan ince bayrağıma canım feda görev istiyorum allah şahidim olsun vatan ım için yapamayacagım hiç bir şey yok allah türk askeri ni korusun

 32. kadir ayaz
  10 Kasım 2012 - 19:52

  10.08.1989 osmaniye dogumluyum ben bu vatan icin 4 yıl askerlik yaptım ve şimdi seve seve seve canımı vatana vermeye hazırım benim icin maaş kimlik önemli degil önemli olan o duygu olan giymiş oldugumuz elbise ve onu seve seve kiymeye hazırım bende bu vatan icin sözleşmeleri uzman cavuş olarak göreve başlamak istiyorum gereken her şeyi vermeye hazırım ilgilenise almanısı istiyorum adım kadir ayaz 0543 590 94 61 sizlerden haber bekliyecem

 33. ahmet şen
  09 Kasım 2012 - 08:07

  ben ahmet şen eskişehirde ikamet ediyorum askerliğimi tunceli mazgirt ilçe jandarma komutanlığına bağlı ataçınar karakolunda yaptim tekrar gitmek istiyorum vatanım uğruna kanımın son damlasına kadar savaşırım (arz ederim)

 34. yakup
  07 Kasım 2012 - 17:20

  adım yakup tekirdağda ikamet etmekteyim 21 yaşındayım şırnakta vatani görevimi yaptım tekrar askerlik yapmak istiyorum bayrağa kan vatana can lazımsa vermeye hazırım vatan sağ olsun ilginiz için teşekürler.

 35. şükrü ergen
  04 Kasım 2012 - 02:37

  bende van gür pınar ilce jandarma karakolu oguldamı köy karakolundaydım ben lütfen beni alın gönüllüyüm ben

 36. cansin aydın
  30 Ekim 2012 - 09:13

  adım cansin karslıyım istanbuldan hikamet ediyorum vatan görevimi yapmak istşyorum zonguldak ereğlide askerliğimi yaptım tekrar yapmak istiyorum 21 yaşındayım vatan için canımı kanımı hazırım görev yapmak istiyorum ilginiz için teşekürler

 37. Hilmi Fıranğalı
  09 Ekim 2012 - 20:20

  vatan sagolsun

 38. ömer
  08 Ekim 2012 - 17:32

  adım mehmet omer dınc bıtlıslıyım ıstanbulda hıkamet edıyorum 1988 dogumluyum hakkarı dag ve komando tugayı d tıpı merkez komutanlıgında askerlık yaptım tsk gorev yapmak ıstıyorum bu vatan ıcın canımı ve kanımı seve seve vermeye razıyım ılgınız ıcın tesekkurler ederım..

 39. olcay
  07 Ekim 2012 - 14:38

  bende 1989 dogumluyum van başkalede yaptım askerliğimi sivas doğumluğum istanbulda ikamet ediyorum tskde görev yapmak istiyorum ilginiz için teşekürler

 40. servet körpe
  06 Ekim 2012 - 17:16

  bende 1984 1 Hakkarı dag komando tugay yuksek ova 1.dag ve komando tb daydım lutven benı alın bekarım ısım yok garıbanım

 41. Serkan AKIL
  25 Eylül 2012 - 07:58

  1983 amasya dogumluyum asker olmak istiyorum istanbulda ikamet ediyorum

  • mustafa
   10 Kasım 2012 - 17:31

   bende asker olmak istiyorum

enes körük için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KPSS 60 Puanla Muvazzaf Astsubay Alım İlanıTSK Lisans ve önlisans mezunu KPSS’den 60 puan şartıyla sınavla muzazzaf astsubay...
TSK KPSS 60 Puanla Muvazzaf Subay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri kuvvet komutanlıkları bünyesinde görev yapmak üzere dış...
Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş AlacakJandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş) 1.457 Sözleşmeli Uzman...
KPSS ile Uzman Erbaş Alım İlanı 2018Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
2018 Yılı Sözleşmeli Er Alım İlanıMilli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanıHava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf...
MSB Tüm Kuvvet Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli...
MSB KPSS Puanıyla Uzman Erbaş Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
TSK Muvazzaf Subay ve Astsubay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler...
Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı 2017Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli uzman erbaş alımı için duyuru yaptı. Devlet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım