İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 12:05

İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA BELİRSİZ SÜRELİ 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI


İstanbul İli Fatih İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ na aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe
konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük
Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar uyarınca 9 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi belirsiz süreli
sözleşme imzalatılmak suretiyle istihdam edilecektir.

Buna göre;

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi   :

 

İşin Süresi:Belirsiz

İstenilen İş Gücü Sayıs:9 ( Dokuz )
Boş Kadro Ünvanı:Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Başvuru Tarihi:21/09/20  – 28/09/2012

 

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya Askerlikten muaf olmak (Erkek adaylar için).

5) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunu’ nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Bu ilanın özel şartlar bölümünde belirtilen 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

9) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde , 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında belirtilen
bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3
puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile
yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları,
Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların Ek-( VIII ) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri
taşımak.

 

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMINDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a ) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren “Hukuk, Siyasal Bilgiler, Uluslararası ilişkiler, İşletme, İktisat,
Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak. Son 2 yıl içerisinde ÖSYM
tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

b  ) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
c  ) Fatih İlçesi  sınırları içinde ikamet etmeyi taahhüt edip, mülakatı kazanması halinde bu taahhüdünü
gerçekleştirmek

d  ) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan onaylı Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı
sertifikasına sahip olmak.

e  ) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

f  ) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

g ) Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti’ nin inceleme, araştırma, haberleşme, sekretarya, ulaştırma vb.
konularda vereceği her görevi yapmak,

h ) Belirtilen görevleri yapmasına mani herhangi bir engeli olmamak

ı  ) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi sınıfında Vakıf Başkanı ya da Mütevelli Heyeti’ nin vereceği
görevleri yapma istem ve yeteneğine psikolojik ve fizyolojik olarak gerçekten sahip olduğu hususunda mülakat
komisyonunun olumlu kanaatine mazhar olmak

j  ) Ayrıca Mesleğinde deneyim sahibi olmak, muhasebe bilmek vs. gibi özellikler tercih sebebi olabilir..

 

MÜRACAAT SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


a ) Öz geçmişini izah eden ve hangi unvan ile çalıştırılmak için müracaat ettiğini belirtir bir dilekçe.
b ) Diploma veya mezuniyet belgesi noter tasdikli sureti.
c ) Nüfus cüzdanı tasdikli sureti.
d ) Geçerliliğini yitirmemiş KPSS sınav sonuç belgesi aslı.
e ) Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi.
f ) 2 Adet vesikalık fotoğraf.
g ) Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı veya sureti.
h ) Tam teşekküllü hastaneden alınmış Heyet Raporu ( Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)
ı ) Ehliyet sureti

i ) İkametgah belgesi

j ) Varsa iş deneyim belgeleri.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SÖZLEŞMENİN
YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR1-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için alınacak olan personel sayısının
3 ( üç ) katı kadar kişi geçerli KPSSP3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sistem tarafından sıralanır
ve bu kişiler mülakata çağırılır.

2-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından başvuruda
bulunan adayların ilan edilen şartlara uygunluğu incelenir.

3-Mülakat, değerlendirme komisyonu marifetiyle Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır. Mülakat
sonucunda adaylardan müracaat ettikleri pozisyonlara uygun görülenler her pozisyon için Asıl, Birinci yedek,
ikinci yedek, üçüncü yedek vs. gibi belirlenip sıralanacaktır. Öncelikle sözleşme hakkı asıl kazananların
olacaktır.
Ancak asıl kazananlar sözleşmeyi takip eden 10 gün içinde işe başlamaz veya deneme süresinde işten
ayrılırlarsa veya deneme süresi sonunda Mütevelli Heyeti’ nce performansları yeterli bulunmazsa
sözleşme yapılmaz veya yapılmış ise sözleşmesi feshedilir. Yerine sıradaki aday sözleşmeye davet edilebilir.
Bu durumda bir sonraki aday için süreç her deneme süresinde yeniden başlar.

4-Mülakat neticesinde yeterli görülen ve Vakıf Mütevelli Heyeti ve Başkanı tarafından onanan aday için
EK- ( VI ) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir.
Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem
üzerinden  Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.
 Genel Müdürlük tarafından uygun görülüp  vakfa bildirilmeyen
adaylar işe  başlatılmaz.

5-Adayların evrakı üzerinde sürecin herhangi bir aşamasında yapılan kontrollerde şartlarının uygun olmadığı
ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak sözleşmeleri yapılmaz. Bu durumda
gerekli nitelikleri taşıyan puan sırasına göre sıradaki adayın bilgileri Vakıf tarafından onay için Genel
Müdürlüğe gönderilebilir ve onaylanması halinde bu aday yerleştirmeye hak kazanır.

6-İşe başlaması için sözleşmeye davet edilip, Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi
yapıldıktan sonra 10 iş günü içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların, yine sözleşmesi yapılmasına rağmen 3 aylık deneme süresi içerisinde yeterli performansı
göstermediği Mütevelli Heyeti’ nin toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile tespit edilen sözleşmeli
personelin sözleşmesi Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda gerekli nitelikleri taşıyan
puan sırasına göre sıradaki adayın bilgileri  Vakıf tarafından onay için Genel Müdürlüğe gönderilebilir ve
onaylanması halinde bu adayyerleştirmeye hak kazanır.

7-Her şartta görevi yapabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu mülakat sonunda
sadece yerleştirmeye hak kazanan adaydan istenecektir.

8- Sözleşmesi yapılan ve işe başlayan her personel özel ve / veya resmi iş hayatının her aşamasında asgari
olarak devlet memurlarının uyması gereken kurallara uygun hareket etmek ve sahip olması gereken
sorumluluğa sahip olmakla yükümlü olacaktır. ayrıca ilave şartlar konulması mümkündür.

9-Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet
birimlerive pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya
kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.
 Bu nedenle ilana çıkılan bu
pozisyonlara yerleştirilen personel ( eş durumu, sağlık, vb. sebeplerle ) herhangi bir nedenle nakil talebinde
bulunamaz.

10-İstihdamı yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde
aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler
dikkate alınmayacaktır.

13- Başvurular 28.09.2012 günü mesai bitimine kadar “ www.sosyalyardimlar.gov.tr ” adresinden on-line
olarak yapılacaktır. Dijital başvurularda sisteme başvuru sırasında belge istenmeyecektir. Yukarıda sayılan
belgeler sadece mülakata çağrılan adaylardan istenecektir. Mülakata girme hakkını elde edenler dilekçesine
ekli belgeleri ile birlikte 1 Ekim günü mesai bitimine kadar Vakıf Başkanlığına gelerek evraklarını
bizzat teslim edeceklerdir. Bu şekilde 1 Ekim günü evraklarını teslim etmeyenler mülakata alınmayacaktır.
Mülakat 2 Ekim tarihinde başlayacaktır.
14-Vakfımızda görevine başlayıp en az beş yıllık süreçte vakfımızdan ayrılarak başka bir vakfa girmek
isteyen 
adayların girmek istedikleri diğer Vakıf Başkanlıklarıyla ve/veya Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü ile  
görüşülerek olumsuz görüş bildirilecek ve diğer bir vakıfta istihdamları engellenebilecektir.

15-Mülakat sonucunda adaylarda aranan standartlar bulunamadığı takdirde KPSS puanları yüksek olsa dahi
Vakfımız
ilan edilen pozisyona asil ve/veya yedek hiçbir derecelendirme yapmayacak ve personel almayacaktır.

16-Vakfımız mülakat saat ve tarihine kadar, personel alımı ve mülakat hakkından her zaman vazgeçme
hakkına 
sahiptir.

İLANEN DUYURULUR.

                                                                                                       

Ahmet ÜMİT

                           Fatih Kaymakamı

S.Y.D.V. Başkanı

 ———————————————————————

Fatih İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

 

İRTİBAT TEL    :    (212 ) 5212652         
İRTİBAT FAX    :    (212 ) 5212064

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym