Isparta Şarkikaraağaç SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Isparta Şarkikaraağaç SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 7:12

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından 3 (Üç) adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

 

BAKANLIK SİTESİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 18.09.2012

EVRAK TESLİM TARİHİ: 21.09.2012

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış  olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”  4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak

7. ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011/2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak.  Uygun görülen başvurulardan puan sırasına göre 1 asil ve 2 yedek aday olmak üzere toplam 9 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağırılacak adayların isimleri Şarkikaraağaç Kaymakamlığı internet sitesinden yayınlanacaktır.

9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak .

10.  Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

11. Bilgisayar Ofis programlarına ( Word, Excell, Powerpoint, Grafik tasarım ) hakim olmak. Varsa MEB onaylı sertifika sahibi olmak.

12. Isparta İli ve İlçelerinde en az  3 aydır ikamet ediyor olmak

13. Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler

14. 5 yıl Şarkikaraağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmayı ve bu süre içerisinde Şarkikaraağaç’ta  ikamet etmeyi taahhüt  etmek.

15. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

16. İşin Süresi: Daimi süreli (6 ay deneme süreli)

17. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vakıfça Onaylı)

2. 2011-2012 KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Diploma Fotokopisi (Vakıfça onaylı)

5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Zorunlu olmayıp, mülakata çağırılan adayların belgesi olması halinde istenecektir)

6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri  (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

8. 2 adet renkli fotoğraf

9. İş Talep /İşe giriş formu (Vakıftan temin edilir)

10. En az B sınıfı ehliyet.

11. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan  veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları  anlaşılanların evrakları kabul edilmeyecektir.

NOT: Genel ve özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter yada Vakfımızca onaylı sureti (diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Vakfımıza şahsen ulaştırılması gerekmektedir.

 

 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından 1(Bir) adet “BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

 

BAKANLIK SİTESİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 18.09.2012

EVRAK SON TESLİM TARİHİ: 21.09.2012

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış  olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “BÜRO GÖREVLİSİ”  4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye, İktisat, İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak

7. ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011/2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az   70   puan almış olmak.  Uygun görülen başvurulardan sırasıyla 1 asil ve 2 yedek aday mülakata çağrılacaktır.  Mülakata çağırılacak adayların isimleri Şarkikaraağaç Kaymakamlığı internet sitesinden yayınlanacaktır.

8. Muhasebe bilgisi ve deneyimine sahip olmak.

9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak .

10.  Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

11. Bilgisayar Ofis programlarına ( Word, Excell, Powerpoint, Grafik tasarım ) hakim olmak. Varsa MEB onaylı sertifika sahibi olmak.

12. Isparta İli ve İlçelerinde en az  3 aydır ikamet ediyor olmak

13. Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler

14. 5 yıl Şarkikaraağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmayı ve bu süre içerisinde Şarkikaraağaç’ta  ikamet etmeyi kabul etmek.

15. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

16. İşin Süresi: Daimi süreli (6 ay deneme süreli)

17. Gerçeği aykırı beyanda bulunan  veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları tespit edilenlerin evrakları kabul edilmeyecektir.

II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vakıfça Onaylı)

2. 2011-2012 KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Diploma Fotokopisi (Vakıfça onaylı)

5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Zorunlu olmayıp, mülakata çağırılan adayların belgesi olması halinde istenecektir)

6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri  (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

8. 2 adet renkli fotoğraf

9. İş Talep /İşe giriş formu (Vakıftan temin edilir)

10. Gerçeği aykırı beyanda bulunan  veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları  anlaşılanların evrakları kabul edilmeyecektir.

NOT: Genel ve özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter yada Vakfımızca onaylı sureti (diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Vakfımıza şahsen ulaştırılması gerekmektedir.

 

 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

  • antalya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba