Isparta Şarkikaraağaç SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Isparta Şarkikaraağaç SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 7:12

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından 3 (Üç) adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

 

BAKANLIK SİTESİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 18.09.2012

EVRAK TESLİM TARİHİ: 21.09.2012

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış  olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”  4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak

7. ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011/2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak.  Uygun görülen başvurulardan puan sırasına göre 1 asil ve 2 yedek aday olmak üzere toplam 9 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağırılacak adayların isimleri Şarkikaraağaç Kaymakamlığı internet sitesinden yayınlanacaktır.

9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak .

10.  Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

11. Bilgisayar Ofis programlarına ( Word, Excell, Powerpoint, Grafik tasarım ) hakim olmak. Varsa MEB onaylı sertifika sahibi olmak.

12. Isparta İli ve İlçelerinde en az  3 aydır ikamet ediyor olmak

13. Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler

14. 5 yıl Şarkikaraağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmayı ve bu süre içerisinde Şarkikaraağaç’ta  ikamet etmeyi taahhüt  etmek.

15. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

16. İşin Süresi: Daimi süreli (6 ay deneme süreli)

17. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vakıfça Onaylı)

2. 2011-2012 KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Diploma Fotokopisi (Vakıfça onaylı)

5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Zorunlu olmayıp, mülakata çağırılan adayların belgesi olması halinde istenecektir)

6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri  (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

8. 2 adet renkli fotoğraf

9. İş Talep /İşe giriş formu (Vakıftan temin edilir)

10. En az B sınıfı ehliyet.

11. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan  veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları  anlaşılanların evrakları kabul edilmeyecektir.

NOT: Genel ve özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter yada Vakfımızca onaylı sureti (diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Vakfımıza şahsen ulaştırılması gerekmektedir.

 

 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından 1(Bir) adet “BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

 

BAKANLIK SİTESİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 18.09.2012

EVRAK SON TESLİM TARİHİ: 21.09.2012

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış  olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “BÜRO GÖREVLİSİ”  4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye, İktisat, İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak

7. ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2011/2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az   70   puan almış olmak.  Uygun görülen başvurulardan sırasıyla 1 asil ve 2 yedek aday mülakata çağrılacaktır.  Mülakata çağırılacak adayların isimleri Şarkikaraağaç Kaymakamlığı internet sitesinden yayınlanacaktır.

8. Muhasebe bilgisi ve deneyimine sahip olmak.

9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak .

10.  Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

11. Bilgisayar Ofis programlarına ( Word, Excell, Powerpoint, Grafik tasarım ) hakim olmak. Varsa MEB onaylı sertifika sahibi olmak.

12. Isparta İli ve İlçelerinde en az  3 aydır ikamet ediyor olmak

13. Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler

14. 5 yıl Şarkikaraağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmayı ve bu süre içerisinde Şarkikaraağaç’ta  ikamet etmeyi kabul etmek.

15. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

16. İşin Süresi: Daimi süreli (6 ay deneme süreli)

17. Gerçeği aykırı beyanda bulunan  veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları tespit edilenlerin evrakları kabul edilmeyecektir.

II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vakıfça Onaylı)

2. 2011-2012 KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Diploma Fotokopisi (Vakıfça onaylı)

5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Zorunlu olmayıp, mülakata çağırılan adayların belgesi olması halinde istenecektir)

6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri  (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7. Askerliğini yaptığına dair belge (Terhis belgesi)

8. 2 adet renkli fotoğraf

9. İş Talep /İşe giriş formu (Vakıftan temin edilir)

10. Gerçeği aykırı beyanda bulunan  veya sınav için gerekli özel şartları taşımadıkları  anlaşılanların evrakları kabul edilmeyecektir.

NOT: Genel ve özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter yada Vakfımızca onaylı sureti (diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Vakfımıza şahsen ulaştırılması gerekmektedir.

 

 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.