Isparta Keçiborlu SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Isparta Keçiborlu SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 19:59

T.C.

KEÇİBORLU İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 Sayılı İş Yasası doğrultusunda, bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, bir (1) adet “Büro Görevlisi” unvanlı personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı.

İşin Süresi           : Belirsiz Süreli (2 (İki) Ay Deneme Süreli)

Personel Unvanı : “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, “Büro Görevlisi”

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 (İki)

A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-            Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-            18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-            Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-            Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-            Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-            Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8-            Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

9-            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

10-         En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

11-         Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımları,İnternet Programları v.b. ile ilgili iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

12-         Isparta İli Keçiborlu İlçesinde ikamet etmek ya da ikamet etmeyi kabul veya taahhüt etmek,

13-         “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” İçin; 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak, işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011/2012 Yılı ) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,(Sayılanlar harici okul veya bölümlerden mezun olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.), çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından başvuru yapacak adayların erkek aday olmaları esastır.

14-         “Büro Görevlisi” İçin ; 4 Yıllık Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak, işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011/2012 Yılı ) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

B-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-            İş Talep Formu (Vakıftan alınacaktır)

2-            Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3-            Diploma ya da okul çıkış belgesi, (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)

4-            Adres beyanı ve taahhüdü,

5-            KPSS sınav sonuç belgesi (aslı veya noter onaylı sureti)

6-            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair taahhüt (Sağlık Kurulu Raporu işe alınan adaydan istenecektir.)

7-            Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığını gösterir belge,

8-            Adli sicil belgesi,

9-            Son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf

10-         İş Deneyim Belgesi ( Varsa )

11-         Ehliyetinin aslı ve fotokopisi,

12-         Bilgisayar yeterliliğini gösterir belge ( Varsa)

13-         Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri, alışkanlıkları gibi konulara yer vereceklerdir.)

C-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Adaylar ön başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapacak olup son başvuru tarihi 21/09/2012 tarihi saat 17:00’a kadardır. Ön başvuru yapmayan adayların müracaat evrakları kabul edilmeyecektir.

Ön başvuru yapan adaylar en geç 24/09/2012 tarihi saat 17:00’a kadar Vakfımızdan alınacak İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte Keçiborlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Yukarı Mah. Atatürk Caddesi No:88 Keçiborlu adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya e-posta yolları ile yapılan başvurular kabul edilmeyerek evrak teslim alındı belgesi verilmeyecek olup bu hususta her hangi bir hak talebi kabul edilmeyecektir. Aday ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonları için bir başvuru yapabilir.

2-            Başvurular alındıktan sonra yapılan değerlendirme neticesinde genel ve özel şartlarda istenilen belge ve

özellikleri taşıyan adayların içerisinden KPSS puan türüne göre sıralama yapılacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak

personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

Başvuran adayların KPSS puanına göre sıralanmış mülakata çağırılacak aday listesi 25/09/2012 tarihinde www.keciborlu.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.Web sayfası ile ilgili teknik sorunlar yaşanması halinde aday listesi Kaymakamlık ilan panosuna asılarak duyurulacaktır.

3-            Mülakat 26/09/2012 tarihinde saat 10:30’da Keçiborlu Kaymakamlığı Makam odasında yapılacaktır. Belirtilen

gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

D- DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE

ATAMALARIN YAPILMASI

1-Keçiborlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için üç (3) aday mülakata çağırılacaktır. Mülakat Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen aday ile Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe sözleşme yapılarak işe başlatılır.Personelin maaş işlemleri modül üzerinden yapılır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir.

4-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip görevlerine son verilecektir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

F- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Keçiborlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi No:88 Keçiborlu / Isparta Telefon : (246) 541 40 06

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro Memuru Alım İlanı

İş İlan No (00004651019) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651055) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Manisa Polisevi 8 Personel Alacak

Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Polisevi 7 adet Garson (Servis...

DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü Alacak

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet...

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanı

S.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Mersin Gülnar Belediyesi Yazılı Basın Muhabiri Alım İlanıİş İlan No (00004632616) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ GÜLNAR BELEDİYESİ Yayınlanma...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba