Hilvan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Hilvan SYDV Personel Alım İlanı
14 Eylül 2012 - 6:18

ŞANLIURFA/HİLVAN İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ “Personel” ALIMI İLANI

Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri. Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartlan tutan adaylar arasından 07.09./2012 tarih ve 2012/23- Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre KPSS sınavına giren ve geçerli döneme ait KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 3 Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi unvanı ile sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

A- İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 ay deneme süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı : 3 (Üç)

Meslek : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

B- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

a- Genel Koşullar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak

Üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin

Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik,

Dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti

Kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım

Satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü

Bulunmamak

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

9) Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011- 2012) yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

b-Özel Koşullar

1- Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve idari Bilimler, Hukuk, İletişim Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler ve İstatistik Bölümlerinden mezun olmak.

2- Yabancı dil bilmek/ KPDS sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak

3- MEB onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak(Windows, ms-dos işletim sistemleri, word, excel, powerpoint vb. programları kullanabilmek.)

4- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

5- Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardımlar.gov.tr. Adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ Bölümünden bilgisayar ortamında yapılacaktır.

6- Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, Alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgeleri ve iş deneyim belgesi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe alımlarda öncelikli olarak değerlendirilecektir.

7- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

8- Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

C- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personel tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilerek belgelerin fotokopileri alınacaktır..

Başvuru Dilekçesi ekinde;

– Özgeçmiş

– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

– KPSS sınav sonuç belgesi veya internet çıktısı

– KPDS sınav sonuç belgesi
– Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

– 2 Adet vesikalık fotoğraf

– Erkek adaylar için Askerlik terhis veya muafiyet belgesi

– Varsa iş deneyim belgeleri

– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair sağlık kurulu Raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınavdan sonra istenecektir)

– Adli Sicil Kaydı olmadığına dair beyan (sınavı kazanan adaylardan Adli Sicil belgesi istenecektir)

– Sürücü Belgesi Fotokopisi (ön-arka yüz)

– Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

– M.E.B Onaylı Bilgisayar Sertifikası

– İş-Kur Kayıt Belgesi

-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: “Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olup özel şartlarda belirtilen, mezun olduğu bölüme ait diploma (veya mezuniyet belgesi) ehliyet ve diğer evraklarla birlikte evrak teslim süresi içerisinde asıllarıyla Vakfa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin fotokopileri Vakıfça teslim alınacaktır. Bu belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.
“Sistemin vakfa bildirmiş olduğu kişiler web adresinden(www.hilvan.gov.tr) ilan edilerek ve sistem üzerinden bildirmiş oldukları telefonlara iletişime geçilerek mülakat yapılmak üzere çağrılır.

D- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda (son başvuru tarihi 23.09.2012) bulunan adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Hilvan Kaymakamlığı) şahsen 26/09/2012 günü saat 17.00’ye kadar evraklarını tamamlayarak müracaatlarını belgelendireceklerdir.. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenler sınavı kazanmış olsalar bile sözleşme imzalanmayacaktır.

3- İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 28/09/2012 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak 3 katı aday (9 kişi) mülakata çağrılacaktır.

5- Mülakat sınav komisyonu tarafından saat 10.00’de gerçekleştirilecek olup en yüksek puanı alan 3 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır.

6- Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınavın % 50’si hesaba alınacak Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) üzerinden en az 75 (Yetmişbeş) puan alınması gerekmektedir. Sınav sonrası en yüksek puanı alan 3 kişi asil ve 3 kişi yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılan tebligata rağmen 5 gün içersinde işe başlamayanların yerine yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.

7- Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu kabul edilen aday ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

8- Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisi ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

9- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartları taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adaylar sınavı kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunacaktır.

10- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucu tarihinden itibaren 15 gün sonra aday talep etmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrasında yapılan talepler dikkate alınmayacaktır.

11- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya ilanda belirtilen sayıdan daha az personel almakta serbesttir.

12- Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.hilvan.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E – MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

MÜRACAAT YERİ: Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

MÜRACAAT ADRESİ: Hükümet Konağı Kat: 2 Hilvan

Tlf : 414 6812336

  • sosyal hizmetler personel alımı 2012 eylül

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker