Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
26 Eylül 2012 - 20:48
27 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28424

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Kurul personelinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılıHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğini,

ç) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına girecek olanlara görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt hizmet gruplarının sıralanmasını,

ğ) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

i) Sınav Kurulu: Açılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavları ile unvan değişikliği sınavlarına ilişkinçalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Bilgi işlem müdürü, şube müdürü,

2) Şef,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman,

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici, programcı,

ç) İdarî hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter, şoför,

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Hizmetli, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, teknisyen yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır: Avukat, mütercim, mühendis, istatistikçi, tekniker, teknisyen, psikolog, sosyolog.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısıGenel Sekreterin teklifi üzerine Başkanvekili tarafından belirlenir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6  (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Görevde yükselme eğitimine katılmak ve müteakiben yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) Atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresi ve eğitim şartlarını taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7  (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Bilgi işlem müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Çözümleyici, mühendis veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

4)  En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

5) En az bir sunucu işletim sistemi yönetebildiğini uluslararası geçerliğe sahip belge ile belgelemek,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü ya da adalet meslek eğitimi önlisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Şef, mühendis ve çözümleyici kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Tekniker, teknisyen, programcı veya şef unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin ise en az 6 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mütercim, sekreter, tekniker, teknisyen, programcı, istatistikçi, zabıt kâtibi kadrolarının birinde çalışmış olmak,

4) Bilgi işlem biriminde bu kadroya yapılacak atamalar bakımından en az iki yıl bu alanda görev yapmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) İstatistikçi, programcı ve şef kadrolarından veyahut bilgisayar programcılığı, bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak şartıyla tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarından birisinde üç yıl çalışmış olmak ve en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

5) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Teknisyen, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosunda en az üç yılçalışmış olmak,

f) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek ya da Genel Sekreterlikçe düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılıolmak,

g) Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az dört yıl hizmet süresine sahip olmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az dört yıl hizmet süresine sahip olmak

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8  (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9  (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili fakülte ya da en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavı(KPDS)’nda en az (B) seviyesinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan buna denk puan almış olduğunu belgelemek,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıl süreli teknik öğretim veren yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

ç) Mühendis, psikolog, sosyolog ve istatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) İlgili fakülte ya da en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 10  (1) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi; ikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f)  bentlerinde yer alan ortak ders konularından en az otuz saat, (g) bendine göre belirlenecek konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenir. Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendine göre belirlenecek konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(2) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası,

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve Ödevler,

3) Devletin Temel Organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Genel Sekreterlikçe belirlenecek Kurulun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(3) Eğitimde günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmalarıkaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitiminin duyurusu

MADDE 11  (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri, eğitime son başvuru tarihinden en az bir ay önce ve sınav tarihinden en az kırk beş gün önce olmak üzere Genel Sekreterlikçe bütün personele duyurulur.

(2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile diğer hususlar ise Genel Sekreterlikçe eğitime katılacak personele eğitimin başlayacağı tarihten en az on beş gün önce duyurulur.

Görevde yükselme eğitimine başvuru

MADDE 12  (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine durumları aranan şartlara uyan personel, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin eğitime katılmak amacıyla beş iş günü içinde Genel Sekreterliğe bağlı İnsan Kaynakları Bürosuna başvurur. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak yapılır ve ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla toplam hizmetinin en az iki yılını Kurulda geçirmiş olmak, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartlardan görevde yükselme sınavında başarılı olmak dışındaki şartları taşımak gerekir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geçeğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmeleri kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(4) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurul kadrolarında bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Eğitimin başlangıç tarihine kadar; başka kurumlarda geçici görevli olanlar geçici görevlerini sona erdirmeleri, görevden uzaklaştırılanlar ise göreve döndürülmüş olmaları kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 13  (1) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelenerek görevde yükselme eğitimine katılacak personel Genel Sekreterlik tarafından tespit edilir.

(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katınıgeçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmamasıhalinde, duyuruda belirtilen şartları taşıyan bütün adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmasıhalinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, Genel Sekreterlik tarafından Kurulun hizmet binasında veİnternet sitesinde ilan edilir. Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili büroya yazılı olarak bildirilir.

(4) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formu sonucuna göre yapılan tespite yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde Genel Sekreterliğe yapılır. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(5) Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

MADDE 14  (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, yazılı olarak yapılır. Sınavlar, Kurul tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Genel Sekreterlikçe belirlenecek Kurulun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Sınavlarda başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. Başarılistesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, başarı listesi Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit olması halinde sırasıyla; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanıyüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(4) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve gerektiğinde ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

(5) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular, 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir. 10 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.

(6) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak, görevde yükselme sınavına katılmayan veya bu sınava katılıp da başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar ve iki yıllık süre içinde atanmamış olanlar,  aynıunvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav Kurulu

MADDE 15  (1) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği Genel Sekreter veya bir genel sekreter yardımcısının başkanlığında, tetkik hâkimlerin bulunduğu toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğindençıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 16  (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen, Genel Sekreterlikçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konularıihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Genel Sekreterlik, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir. Sınav Kurulu, bu fıkradaöngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 17  (1) Sınav Kurulu, sonuçların kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Kurul intranet sayfasında duyurur ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilir. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde itirazı sonuçlandırarak ilgiliye yazılıolarak bildirir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(3) Sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren iki yıllık süreyi aşmamaküzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Atama

MADDE 18  (1) Sınavda aranan şartları son müracaat tarihi itibarıyla taşımadıkları halde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve bu sonuca dayanılarak atama yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavı kazananların atamaları, ilgililere tebliği ve eski görev yerlerinden ayrılışlarının sağlanması, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde yapılır. İlgililerin de atama onayının tebliğtarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen süreler içerisinde atandığıyerdeki görevine başlamaları zorunludur.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(4) Görevden uzaklaştırılan personelin sınavı kazanması halinde atamaları göreve iade edildikten sonra ücretsiz izinde bulunanların atamaları ise istemleri üzerine ücretsiz izni kesmesi halinde veya ücretsiz iznin bitimi tarihinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19  (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurulda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavısonucuna göre yapılır. Ancak doktora öğrenimini tamamlayan Kurul personeli, unvan değişikliği sınavına katılmaksızınöğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilir.

d) Doktora öğrenimini tamamlayan Kurul personeli, hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya bu unvanla aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilir.

Naklen atamalar

MADDE 20  (1) Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak belirlenir.

Özürlülerin eğitimi ve sınavı

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22  (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kurula yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 23  (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin sekretarya hizmetleri Genel Sekreterliğe bağlı İnsan Kaynakları Bürosu tarafından yürütülür.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 24  (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Bürosu tarafından saklanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların haklarısaklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim durumuna ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym