Gümüşhane Kürtün SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Gümüşhane Kürtün SYDV Personel Alım İlanı 2012
14 Eylül 2012 - 6:02

KÜRTÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE  DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

(Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi – 2 adet) 

Kürtün  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12  sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”  ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 (iki) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  unvanlı personel istihdam edilecektir.

            Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerindenhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 10.09.2012 – 19.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Hükümet Konağı Kat 1Kürtün GÜMÜŞHANE adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Son Evrak teslim tarihi 21 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 ’ de sona erecektir.

 

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A)GENEL ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,                                                                      

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,( Erkek Adaylar İçin)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) İş tanımında belirtilen özellikleri

 

B) ÖZEL ŞARTLAR        

 

1)     4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2)     İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)      Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı olup , en az 6 aydır kürtün ilçesinde ikamet ediyor olmak.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1)     Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2)     Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

3)     (T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi

4)     2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi

5)     3 adet vesikalık fotoğraf

6)     Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu.  (Sınav sonrası kazanandan istenecektir)

7)     Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

BİLGİ:

 

(İnternet üzerinden başvurusunu yapan ve evrak teslim işlemini tamamlayan başvuranlar arasından, işe alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata alınır. Mülakata alım sürecinde, kişiler KPSS puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınır.)

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)     Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir

 

2)     Mülakata girecek olan personellere Mülakat tarihi, saati ve yeri daha sonra bildirilecektir.

 

4-DİĞER HUSUSLAR

 

1)     Vakıflar Hukuk Tüzel Kişisi olduklarından, Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edilecektir. Kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atama yapılamaz. Bu nedenle yerleştirilen personel eş durumu, sağlık vb. nedenlerle nakil talebinde bulunamaz.

2)     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir. Belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

5-İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, fotokopilerinin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 21 Eylül 2012 tarihinsaat17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. 

 

Mülakat 25 Eylül 2012 tarihinde saat 10:00 da Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır. 

Personel alımına ilişkin tüm duyurular aşağıdaki adreslerden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine  ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.  

http://www.kurtun.gov.tr/

 6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

1)     Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)     Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bitikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 2 yedek olmak üzere geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)     Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

      4)     Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)     Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

  

Abdulselam ÖZTÜRK
Kaymakam
Vakıf Başkanı

 BAŞVURU ADRESİ : Başvurular; http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx                                                               adresine online yapılacaktır.

DUYURU ADRESİ                : http://www.kurtun.gov.tr/

SYDV ADRESİ                      : Hükümet Konağı  Kat 1Kürtün 

İRTİBAT KİŞİLERİ                : Vakıf Müdürü Kibar DÜZGÜN

 Telefon                                    :  0456 711 6949 

AÇILAN İLANLARA BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YER

 

Başvurular; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün

 

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx

 

 

Adresinden online olarak yapılacaktır.

 

 

KÜRTÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE  DAYANIŞMA VAKFI

                      BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

                                                       (Büro Görevlisi -1 Adet) 

Kürtün  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/12  sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”  ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 (1) adet “Vakıf Büro Görevlisi”  unvanlı personel istihdam edilecektir.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerindenhttp://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 10.09.2012 – 19.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Hükümet Konağı Kat 1Kürtün GÜMÜŞHANE adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Son Evrak teslim tarihi 21 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 ’ de sona erecektir.

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A)GENEL ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,                                                                      

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,( Erkek Adaylar İçin)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) İş tanımında belirtilen özellikleri

B) ÖZEL ŞARTLAR        

1)     4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2)     İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)      Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı olup , en az 6 aydır kürtün ilçesinde ikamet ediyor olmak.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)     Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2)     Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

3)     (T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi

4)     2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi

5)     3 adet vesikalık fotoğraf

6)     Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu.  (Sınav sonrası kazanandan istenecektir)

7)     Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

BİlGİ:

 

(İnternet üzerinden başvurusunu yapan ve evrak teslim işlemini tamamlayan başvuranlar arasından, işe alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday mülakata alınır. Mülakata alım sürecinde, kişiler KPSS puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınır.)

 

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)     Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir

2)     Mülakata girecek olan personellere Mülakat tarihi, saati ve yeri daha sonra bildirilecektir.

4-DİĞER HUSUSLAR

1)     Vakıflar Hukuk Tüzel Kişisi olduklarından, Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edilecektir. Kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atama yapılamaz. Bu nedenle yerleştirilen personel eş durumu, sağlık vb. nedenlerle nakil talebinde bulunamaz.

2)     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecektir. Belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

5-İŞE ALIM SÜRECiAdaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, fotokopilerinin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 21 Eylül 2012 tarihinsaat17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. 

 

Mülakat 25 Eylül 2012 tarihinde saat 10:00 da Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda başlayacak ve aynı gün bitmemesi halinde ertesi gün de devam edecektir. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır. 

 

Personel alımına ilişkin tüm duyurular aşağıdaki adreslerden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine  ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.  

            http://www.kurtun.gov.tr/

 

 6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1)     Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2)     Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bitikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 2 yedek olmak üzere geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

3)     Sağlık raporu ve adli sicil kaydı yerleştirmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4)     Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

5)     Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

 

Abdulselam ÖZTÜRK
Kaymakam
Vakıf Başkanı

 

 

 BAŞVURU ADRESİ : Başvurular; http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx                                                               adresine online yapılacaktır.

DUYURU ADRESİ                : http://www.kurtun.gov.tr/

 

SYDV ADRESİ                      : Hükümet Konağı  Kat 1Kürtün 

İRTİBAT KİŞİLERİ                : Vakıf Müdürü Kibar DÜZGÜN

 Telefon                                    :  0456 711 6949 

 

AÇILAN İLANLARA BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YER

Başvurular; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx

adresinden online olarak yapılacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker