Eskişehir Odunpazarı SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Eskişehir Odunpazarı SYDV Personel Alım İlanı 2012
22 Eylül 2012 - 11:42

T. C. ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

“Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi” İle “Büro Görevlisi” Alım İlanı

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tüm İl ve İlçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde personel istihdam ederler. 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, “Vakıfların çalışma usûl ve esaslarını belirlemekle”; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu, “Vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamakla” görevlidir. Bu kapsamda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararı ile ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar’ belirlenmiştir. Belirlenen usul esaslar uyarınca;

Odunpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen niteliklerde   2   adet   “Sosyal   Yardım   ve   İnceleme   Görevlisi”   ile   2   adet   “Büro   Görevlisi”   alınacaktır. Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A.  ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

B.   ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2011 – 2012 yıllarında yapılan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3   Bilgisayar programlarını (Office, Windows, vb.) iyi derecede kullanabiliyor olmak. (Sertifika sahibi olmak tercih sebebidir)

4   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

Son 6 aydır Eskişehir merkezde ikamet ediyor olmak ve bunu belgelendirmek.

Seyahat engeli bulunmamak.

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

İşin Süresi                              : Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

Alınacak Personel Sayısı        : 2 Adet

Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin   muhtaçlığına   ilişkin   araştırmalarını   mahallinde   yürütür,   Mütevelli   Heyetine   sunulmak   üzere

“Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirirler.

Özel Şartlar

Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri tercih nedenidir.

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

Yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.

Kadın olması tercih nedenidir.

BÜRO GÖREVLİSİ

İşin Süresi                              : Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

Alınacak Personel Sayısı       : 2 Adet

16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararında belirtilen; Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.

Özel Şartlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Maliye ve Muhasebe bölümleri tercih nedenidir.

Muhasebe deneyimi olması tercih nedenidir.

Kadın olması tercih nedenidir.

C.  BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu (online başvuru sırasında verilen form.)

Kimlik fotokopisi.

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.

KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

Özgeçmiş.

1 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)

Adli sicil kaydı.

Varsa iş deneyim belgeleri.

9  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü
bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Mülakatı kazananlardan mülakat
sonrası istenecektir)

Not: Başvuru için istenen belgeler sadece mülakata girmeye hak kazanan adaylardan istenecek olup belgelerin teslimi esnasında asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir.

D.  SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 17.09.2012 ve 25.09.2012 tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü resmi web sitesi bulunan SYDV Personel alım ilanları üzerinden yapılacaktır. Vakfa doğrudan veya posta ile yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır. [http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/]

2 – Başvurular arasından, işe alınacak toplam personel sayısının 3 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanıp (yüksek puandan düşük puana doğru) mülakata alınacaktır.

3   – Gerekli şartları taşıyan adaylar 26.09.2012 tarihinde Odunpazarı Kaymakamlığı web sitesinde
(www.odunpazari.gov.tr) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı panosunda ilan edilecektir. Adaylara
ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

4  – Mülakata girmeye hak kazanan adaylar evraklarını 27.09.2012 tarihinde saat 12.00’a kadar Vakıf
bürosuna teslim etmek zorundadırlar. Evraklarını belirtilen saate kadar teslim etmeyen adayların yerine
yedek adaylar çağrılacaktır.

5 – Mülakat 28.09.2012 tarihinde saat 09.00’da yapılacaktır.

6  – Mülakat Odunpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda
yapılacaktır.

E.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE
SÖZLEŞME İMZALANMASI

Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde belirtilen unvanlar için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata çağrılmayacaktır.

Mülakatta adaylar;

a. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.odunpazari.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebligat yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Odunpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Mülakatı kazananlardan yanlış beyan verdiği ve aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, istenilen belgeleri süresi içinde temin edemeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.

F.   TAYİN VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

1 – Vakıfta görev almaya hak kazanan personelin tayin veya yer değişikliği hakkı bulunmamakta olup başvuru yapacak kişilerin bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

NOT : Vakıf mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve işe başlangıç tarihini belirlemekte serbesttir.

İLANEN DUYURULUR 17.09.2012

İLETİŞİM

Odunpazarı Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Arifiye Mh. İki Eylül Cd. PTT Çıkmazı Sk. PTT Başmüdürlüğü Binası Kat 4

(222) 230 21 81 odunpazarisydv@hotmail.com

 • www odunpazari gov tr
 • eskişehir odunpazarı belediyesi işçi alımı
 • odunpazarı kaymakamlığı sydv
 • eskişehir memur alımları 2012
 • odunpazarı belediyesi personel alımı
 • eskişehir büyükşehir belediyesi personel alımı 2012
 • odunpazarı sydv
 • eskişehir büyükşehir belediyesi iş başvurusu
 • eskişehir odunpazarı belediyesi sözleşmeli personel alımı
 • eskisehir kamu isci alimi 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. Hakan
  26 Eylül 2012 - 20:32

  “d. sınava başvuru ve sınava ilişkin bilgiler” bölümünün 3. maddesinde “3 – Gerekli şartları taşıyan adaylar 26.09.2012 tarihinde Odunpazarı Kaymakamlığı web sitesinde(www.odunpazari.gov.tr) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı panosunda ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.” diye yazılı, ama ne hikmetse şuan 26 eylülün 27 ye bağlandığı gece saat 00:30 olmasına rağmen hala odunpazarı kaymakamlığının web sitesinde mülakata çağrılacak kişiler belli değil. ayrıca ilana göre bugün saat 12:00 ye kadar mülakata girecek kişilerin evraklarını teslim etmeleri gerekiyor, özellikle adli sicil kaydı için sabahtan başvuru yapsan öğleden sonra gel diyolar, şimdi sorarım size daha mülakata çağırılacak adamları belirlememişsiniz(hee içerden bi şekilde belirlediyseniz onu bilemeyiz) bu adamlar bugün saat 12:00 ye kadar nasıl evrakları tamamlasınlar? saat 14:00 te aradım mülakata çağırılacak kişiler belli oldu mu diye sordum ayarlamaya çalışıyoruz dediler! toplamda 4 kişilik kadro için başvuranlardan en yüksek kpss p3 puanına sahip 12 kişiyi mülakata çağıracaksınız neyi ayarlamaya çalışıyorsunuz? peki mülakata çağırılacak kişiler bugün web sitende ilan edilir mi diye sordum, evet dediler. hani nerde, sabahtan beri kontrol ediyoruz siteyide biz mi göremiyoruz??? yazık diyorum, başkada bişey demiyorum…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba