Erzurum Köprüköy SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Erzurum Köprüköy SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:37

T.C.

KÖPRÜKÖY KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

KÖPRÜKÖY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA PERSONEL ALIM İLANI

Köprüköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında 3 adet sosyal inceleme görevlisi ve 1 adet büro görevlisi alımı yapılacaktır.

Köprüköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Yayınlamış olduğu 03/04/2012 tarih ve 1223 sayılı-2012/12 nolu genelgesi ve vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ’’06/02/2012 – 2012/01 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro Standartları, İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin Esaslar Gereği” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan Geçerli olan (2011-2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile Belirsiz Süreli 3 Adet Sosyal İnceleme Görevlisi ve 1 adet Büro Görevlisi sözleşmeli eleman alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (Ayına bakılmaksızın 1977 ve sonrası doğumlu olmak)

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Belirsiz Süreli Sözleşmeli Sosyal İnceleme Görevlisi (3 personel) ve Büro Görevlisi (1 personel):

1-Köprüköy ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

2- Mülakatta başarılı sayılıp işe alım işleminden sonra Köprüköy İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

3-Alınacak tüm personel için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakülteleri mezunu olmak,

4-Bilgisayar kullanmak, Windows ve Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

5-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Yalnızca sosyal yardım ve incele görevlisi olacaklar için)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2-(T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,

3-KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (2011-2012)

4-Başvuru tarihi itibariyle askerlik vazifesi ile durumunu gösterir belge.

5-Adli sicil kaydı,

6-Son 6 ay içersinde çektirilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf,

7-Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika,

8-Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, Doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

9-Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu. (Sınav sonrası kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1-Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait resmi web sitesinin

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden………….. günü saat ……….. kadar online

olarak ilgili pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, e-mail v.b şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Sistem üzerinden başvuruda bulunan adaylar üzerinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bir unvan itibariyle alınacak personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

3- Mülakat neticesinde uygun görülen adaylar işe alınacak ve 2 ay deneme sürecine alınacaktır. 2 ayın sonunda süresiz sözleşmeler imzalanacaktır.

4-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından mülakat yöntemiyle Köprüköy Kaymakamlığı Hükümet Konağı Toplantı Salonunda …………………… tarihinde Saat ……..’da gerçekleştirilecektir.

PERSONEL UNVANLARI, İŞ TANIMLARI; Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;

1-            Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler.

2-            Büro Görevlisi : Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.

PERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;

–      Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca
belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru
aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

–     16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan
personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin
eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.

 

6.sınıf   5.sınıf   4.sınıf   3.sınıf   2.sınıf   1.sınıf 4.sınıf Ünvan

ilçe       ilçe       ilçe       ilçe       ilçe       ilçe        il

3.sınıf il 2.sınıf il

1.sınıf il

Sosyal Yardım ve

2.867    2.897    2.925    2.954    2.982    3.011   3.068 İnceleme Görevlisi

3.097 3.126

3.154

Büro Görevlisi          2.566    2.592    2.616    2.642    2.668    2.694   2.745 2.771 2.796

2.822

–   Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.

– Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

– Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Resmi sitesindeki http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden direk ulaşıp başvuru yapabilirler.

Köprüköy SYD Vakfı (Köprüköy Hükümet Binası): 0 (442) 961 22 89

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin Personel Alınmasına Dair

Karar Tarihi ve Nosu : ………………….

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym