Erzurum Köprüköy SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Erzurum Köprüköy SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:37

T.C.

KÖPRÜKÖY KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

KÖPRÜKÖY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA PERSONEL ALIM İLANI

Köprüköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında 3 adet sosyal inceleme görevlisi ve 1 adet büro görevlisi alımı yapılacaktır.

Köprüköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Yayınlamış olduğu 03/04/2012 tarih ve 1223 sayılı-2012/12 nolu genelgesi ve vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ’’06/02/2012 – 2012/01 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro Standartları, İş tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin Esaslar Gereği” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan Geçerli olan (2011-2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile Belirsiz Süreli 3 Adet Sosyal İnceleme Görevlisi ve 1 adet Büro Görevlisi sözleşmeli eleman alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (Ayına bakılmaksızın 1977 ve sonrası doğumlu olmak)

4-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Belirsiz Süreli Sözleşmeli Sosyal İnceleme Görevlisi (3 personel) ve Büro Görevlisi (1 personel):

1-Köprüköy ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

2- Mülakatta başarılı sayılıp işe alım işleminden sonra Köprüköy İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

3-Alınacak tüm personel için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakülteleri mezunu olmak,

4-Bilgisayar kullanmak, Windows ve Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

5-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Yalnızca sosyal yardım ve incele görevlisi olacaklar için)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2-(T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,

3-KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (2011-2012)

4-Başvuru tarihi itibariyle askerlik vazifesi ile durumunu gösterir belge.

5-Adli sicil kaydı,

6-Son 6 ay içersinde çektirilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf,

7-Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika,

8-Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, Doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

9-Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu. (Sınav sonrası kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1-Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait resmi web sitesinin

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden………….. günü saat ……….. kadar online

olarak ilgili pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, e-mail v.b şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Sistem üzerinden başvuruda bulunan adaylar üzerinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bir unvan itibariyle alınacak personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

3- Mülakat neticesinde uygun görülen adaylar işe alınacak ve 2 ay deneme sürecine alınacaktır. 2 ayın sonunda süresiz sözleşmeler imzalanacaktır.

4-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından mülakat yöntemiyle Köprüköy Kaymakamlığı Hükümet Konağı Toplantı Salonunda …………………… tarihinde Saat ……..’da gerçekleştirilecektir.

PERSONEL UNVANLARI, İŞ TANIMLARI; Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;

1-            Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler.

2-            Büro Görevlisi : Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.

PERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;

–      Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca
belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru
aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

–     16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan
personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin
eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.

 

6.sınıf   5.sınıf   4.sınıf   3.sınıf   2.sınıf   1.sınıf 4.sınıf Ünvan

ilçe       ilçe       ilçe       ilçe       ilçe       ilçe        il

3.sınıf il 2.sınıf il

1.sınıf il

Sosyal Yardım ve

2.867    2.897    2.925    2.954    2.982    3.011   3.068 İnceleme Görevlisi

3.097 3.126

3.154

Büro Görevlisi          2.566    2.592    2.616    2.642    2.668    2.694   2.745 2.771 2.796

2.822

–   Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.

– Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

– Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Resmi sitesindeki http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden direk ulaşıp başvuru yapabilirler.

Köprüköy SYD Vakfı (Köprüköy Hükümet Binası): 0 (442) 961 22 89

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin Personel Alınmasına Dair

Karar Tarihi ve Nosu : ………………….

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba