Düzce Gölyaka SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Düzce Gölyaka SYDV Personel Alım İlanı
14 Eylül 2012 - 5:39

DÜZCE İLİ GÖLYAKA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAİMA VE DAYANIŞMA VAKFI

2 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Düzce İli Gölyaka İlçesi Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞma Vakfına aŞağıda belirtilen nitelikte Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞmayı TeŞvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalıŞacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve ÇalıŞma İartlarına İliŞkin Esaslar” ve 4857 sayılı İŞ Yasası uyarınca 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” , 1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı sözleŞmeli personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaŞı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- BaŞvuru tarihi itibariyle 18 yaŞını bitirmiŞ, 35 yaŞını doldurmamıŞ olmak.

4- Askerlik görevini yapmıŞ veya muaf olmak ya da askerlikle iliŞkisi bulunmamak,( Erkek Adaylar İçin)

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiŞ olsa bile; kasten iŞlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıŞ olsa bile devletin güvenliğine karŞı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iŞleyiŞine karŞı suçlar milli savunmaya karŞı suçlar, devlet sırlarına karŞı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüŞvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıŞtırma, edimin ifasına fesat karıŞtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Adli ve idari soruŞturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. Seyahat ve arazide çalıŞmasına engel özrü bulunmamak.

9- İŞ tanımında belirtilen özellikleri taŞımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik DanıŞmanlık ve Rehberlik, Halkla İliŞkiler, Sosyal Hizmetler, İletiŞim Fakültesi, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden birinden mezun olmak.(Değerlendirme yukarıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.)

b) İŞe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011 veya 2012 ) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almıŞ olmak

c) Sosyal iletiŞim becerisine sahip olmak

d) Ofis Programları (Word, Excel vb) temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek. (Mülakat aŞamasında test edilecek)

e) İlan baŞlama tarihi itibariyle Gölyaka da ikamet ediyor olmak ve ikametinin daim olacağına dair taahhütname vermek. Aksi haller sözleŞme fesih sebebi sayılacaktır.

f) En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

2. BÜRO GÖREVLİSİ

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

b) İŞe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almıŞ olmak

c) Sosyal iletiŞim becerisine sahip olmak

d) Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek. (Mülakat aŞamasında test edilecek)

e) BaŞvuru tarihi itibariyle Gölyaka da ikamet ediyor olmak ve ikametinin daim olacağına dair taahhütname vermek. Aksi haller sözleŞme fesih sebebi sayılacaktır.

f) En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

3-BAİVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- SözleŞmeli Personel İŞ Talep Formu (İnternet adresinden doldurulacak)

2- Bitirdiği okul veya çıkıŞ belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- Ehliyet fotokopisi.

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

4-BAŞVURU VE PERSONEL ALIMA İLİİKİN BİLGİLER

1-BaŞvuruda bulunacak adaylar yalnızca http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giriş.aspx internet adresinden baŞvuruda bulunabileceklerdir. Personel alım ilanını, baŞvuru tarihleri ve alımla ilgili diğer takip iŞleri de bu adresten takip edebileceklerdir.

5- İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar tarafından online olarak yapılan baŞvuru “Ön BaŞvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, fotokopilerinin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında baŞvuru sonuçlanmıŞ olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların baŞvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 21 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 25 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son baŞvuru tarihinden sonra ulaŞan baŞvuru belgeleri iŞleme konulmaz.

Mülakat 27 Eylül 2012 tarihinde saat 10:00 da GÖLYAKA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda yapılacaktır.

7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Gölyaka İlçesi Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞma Vakfı tarafından oluŞturulan 5 kiŞilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, SözleŞmeli personel alımı ile ilgili yerleŞtirme baŞvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-BaŞvuru yapan adaylardan KPSS Şartı bulunan her bir kadro için sistem puan durumuna göre ilk üç adayı mülakat için seçecektir. Seçilen 3 aday Mülakat Komisyonu tarafından değerlendirilerek 1 aday kabul edilerek Mütevelli Heyetin onayına, ardından Genel Müdürlüğün onayına sunulacaktır. Genel Müdürlüğün onayını müteakiben sözleŞme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleŞme yapılarak göreve baŞlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için Şartları uygun olmayan ya da yanlıŞ beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleŞmeleri imzalanmayacaktır.

5-Verilen süre içinde baŞvurmayan, baŞvurup ataması yapıldıktan sonra görevine baŞlamayan ya da aranılan Şartları taŞımadığı sonradan anlaŞılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine baŞlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Gölyaka Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞma Vakfı

Gölyaka Kaymakamlığı (www.golyaka.gov.tr)

Tel: 0380 7113196-97

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba