Düzce Gölyaka SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Düzce Gölyaka SYDV Personel Alım İlanı
14 Eylül 2012 - 5:39

DÜZCE İLİ GÖLYAKA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAİMA VE DAYANIŞMA VAKFI

2 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Düzce İli Gölyaka İlçesi Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞma Vakfına aŞağıda belirtilen nitelikte Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞmayı TeŞvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalıŞacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve ÇalıŞma İartlarına İliŞkin Esaslar” ve 4857 sayılı İŞ Yasası uyarınca 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” , 1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı sözleŞmeli personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaŞı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- BaŞvuru tarihi itibariyle 18 yaŞını bitirmiŞ, 35 yaŞını doldurmamıŞ olmak.

4- Askerlik görevini yapmıŞ veya muaf olmak ya da askerlikle iliŞkisi bulunmamak,( Erkek Adaylar İçin)

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiŞ olsa bile; kasten iŞlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıŞ olsa bile devletin güvenliğine karŞı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iŞleyiŞine karŞı suçlar milli savunmaya karŞı suçlar, devlet sırlarına karŞı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüŞvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıŞtırma, edimin ifasına fesat karıŞtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Adli ve idari soruŞturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. Seyahat ve arazide çalıŞmasına engel özrü bulunmamak.

9- İŞ tanımında belirtilen özellikleri taŞımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik DanıŞmanlık ve Rehberlik, Halkla İliŞkiler, Sosyal Hizmetler, İletiŞim Fakültesi, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden birinden mezun olmak.(Değerlendirme yukarıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.)

b) İŞe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011 veya 2012 ) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almıŞ olmak

c) Sosyal iletiŞim becerisine sahip olmak

d) Ofis Programları (Word, Excel vb) temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek. (Mülakat aŞamasında test edilecek)

e) İlan baŞlama tarihi itibariyle Gölyaka da ikamet ediyor olmak ve ikametinin daim olacağına dair taahhütname vermek. Aksi haller sözleŞme fesih sebebi sayılacaktır.

f) En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

2. BÜRO GÖREVLİSİ

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

b) İŞe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almıŞ olmak

c) Sosyal iletiŞim becerisine sahip olmak

d) Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek. (Mülakat aŞamasında test edilecek)

e) BaŞvuru tarihi itibariyle Gölyaka da ikamet ediyor olmak ve ikametinin daim olacağına dair taahhütname vermek. Aksi haller sözleŞme fesih sebebi sayılacaktır.

f) En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

3-BAİVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- SözleŞmeli Personel İŞ Talep Formu (İnternet adresinden doldurulacak)

2- Bitirdiği okul veya çıkıŞ belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- Ehliyet fotokopisi.

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

4-BAŞVURU VE PERSONEL ALIMA İLİİKİN BİLGİLER

1-BaŞvuruda bulunacak adaylar yalnızca http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giriş.aspx internet adresinden baŞvuruda bulunabileceklerdir. Personel alım ilanını, baŞvuru tarihleri ve alımla ilgili diğer takip iŞleri de bu adresten takip edebileceklerdir.

5- İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar tarafından online olarak yapılan baŞvuru “Ön BaŞvuru” niteliğindedir. Diploma, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Kayıt Belgesi, fotokopilerinin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) evrak Teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında baŞvuru sonuçlanmıŞ olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların baŞvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 21 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 25 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 a kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son baŞvuru tarihinden sonra ulaŞan baŞvuru belgeleri iŞleme konulmaz.

Mülakat 27 Eylül 2012 tarihinde saat 10:00 da GÖLYAKA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda yapılacaktır.

7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Gölyaka İlçesi Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞma Vakfı tarafından oluŞturulan 5 kiŞilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, SözleŞmeli personel alımı ile ilgili yerleŞtirme baŞvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-BaŞvuru yapan adaylardan KPSS Şartı bulunan her bir kadro için sistem puan durumuna göre ilk üç adayı mülakat için seçecektir. Seçilen 3 aday Mülakat Komisyonu tarafından değerlendirilerek 1 aday kabul edilerek Mütevelli Heyetin onayına, ardından Genel Müdürlüğün onayına sunulacaktır. Genel Müdürlüğün onayını müteakiben sözleŞme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleŞme yapılarak göreve baŞlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için Şartları uygun olmayan ya da yanlıŞ beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleŞmeleri imzalanmayacaktır.

5-Verilen süre içinde baŞvurmayan, baŞvurup ataması yapıldıktan sonra görevine baŞlamayan ya da aranılan Şartları taŞımadığı sonradan anlaŞılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine baŞlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Gölyaka Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞma Vakfı

Gölyaka Kaymakamlığı (www.golyaka.gov.tr)

Tel: 0380 7113196-97

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym