Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım Alım İlanı

Ana Sayfa » Genel » Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım Alım İlanı
27 Eylül 2012 - 19:37

D U Y U R U

 

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan 6 adet sabık Kuran kursu öğreticisi, 65 adet sabık imam-hatip ve 5 adet sabık müezzin-kayyım olmak üzere toplam 76 kadroya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesi uyarınca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmakta iken çeşitli nedenlerle görevinden ayrılmış olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan (sabık) atama suretiyle personel alınacaktır.

 

A- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Kontenjanlara Göre Dağılımı

SINIFI ÜNVANI KADRO/DERECESİ KONT.SAYISI
DHS K.K.Öğreticisi 5-11 6
DHS İmam-Hatip 5-11 65
DHS Müezzin-Kayyım 5-11 5
TOPLAM 76

 

B- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince görevine son verilmemiş olmak.
 4. Kuran kursu öğreticiliği kadrosu için Kuran Kursu öğreticisi müktesebi bulunmak.

İmam-Hatip kadrosu için imam-hatip müktesebi bulunmak.

Müezzin Kayyım kadrosu için müezzin kayyım müktesebi bulunmak.

 1. 5.      İmam-hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına başvuru yapmak için erkek olmak.
 2. 6.      Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında devlet memuru olarak çalışıyor olmamak.
 3. 7.      Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.
 4. 8.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun,

a)      56 ve 57 inci maddeleri hükümlerine göre, adaylık devresi içinde veya sonunda ilişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) ilişik kesilmesi üzerinden az 3 yılı süre geçmiş olmak.

b)      63 üncü maddesine göre, İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlardan atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde; başka yerdeki görevlere atananlardan, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamayanların atamalarının üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

c)      92 inci maddesine göre, iki defadan fazla devlet memurluğundan çekilmemiş olmak.

d)     94 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler için en az altı ayı doldurmuş olmak.

e)      92 inci maddesinin 2 inci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar için en az bir yıl geçmiş olmak.

f)       95 inci maddesinde yazılı zorunluluklara uymayanlar için memurluktan ayrılışları üzerinden en az üç yıl geçmiş olmak.

g)      96 ncı maddsine aykırı şekilde memurluktan çekilmemiş olmak.

 

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

 

a)      Başvuru İşlemleri

 

1.      Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 27/09/2012 ile 11/10/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar sözlü sınava başvuru için istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2.      İl müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa adayın kaydını yaparak aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

3.      Aktivasyon işleminden sonra, anılan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası Başkanlığımıza teslim edilmek üzere müftülükçe teslim alınacak, diğer nüshası ise adayın kendisine teslim edilecektir. (Adaydan istenen belgeler il müftülüklerince teslim alınarak onaylı e-başvuru formu ile birlikte 13/10/2012tarihi mesai bitimine kadar il müftülüklerince Başkanlığımıza elden teslim edilecektir.)

4.      İl müftülükleri onayından (aktivasyon) sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

5.      Her aday sadece bir unvan grubu için müracaatta bulunabilecektir. Birden fazla unvan grubunda müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6.      İl müftülükleri tarafından onaylanmamış (aktivasyon) müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 11/10/2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

a)      Sınav İşlemleri

 

1.      Sözlü sınav Başkanlıkça, Başkanlık merkezinde yapılacaktır. Sınava çağrılacak adayların hangi tarihte sınava gireceği, sınava başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü” sayfasında ilan edilecektir.

2.      Sınava girmeye hak kazanan adaylar,

a) Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) veya aynı sitedeki “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü” sayfasından alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile sınava girebileceklerdir.

b) Sınava gelirken TC Kimlik No’su bulunan kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) mutlaka yanlarında bulunduracaklardır.

3.      Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4.      Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.      Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.


 

b)     Sınav Sonrası İşlemler

 

1.      Atamalar; başarılı olan adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre en yüksek puandan başlanmak suretiyle, her bir unvan için belirlenen kontenjan sayısı kadar, adayların il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2.      Sözlü sınavdan alınan puanların eşit olması halinde, Başkanlık bünyesinde çalışma süresi fazla olan adayın ataması yapılacaktır.

3.      Adaylar, iş talep formlarındaki ilgili kısma, atamaların yapılacağı ilan edilen illerden en fazla 10 il tercihinde bulunabileceklerdir. Adaylar tercih ettikleri 10 ilden birisine yerleşememeleri halinde iş talep formlarında yer alan “re’sen” yerleşmeyi kabul ettikleri takdirde Başkanlıkça uygun görülen illerden birisine re’sen atanabileceklerdir.

4.      İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, il müftülükleri tarafından “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde camilerin özelliklerine göre yapılacaktır.

5.      Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

6.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

7.      Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü”sayfasında duyurulacaktır.

8.      Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9.      Memurluğa alınma şartlarını taşımadıkları anlaşılanların atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir.

10.  Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

11.  Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanarak adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. 1.      İş Talep Formu, (Aday tarafından doldurulacaktır. İş talep formu bu duyurusunun sonunda bulunan“İş Talep Formu” bağlantısından temin edilecektir)
 2. 2.      T.C. kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanının Müftülükçe tasdiklenmiş fotokopisi,
 3. 3.      2 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyeceği gibi her fotoğrafın arka kısmında adayın adayın adıT.C. kimlik numarasını yazmaları gerekmektedir).
 4. 4.      En son görev yaptığı müftülükten alacağı onaylı hizmet cetveli,
 5. 5.      Sabıka Kayıt Belgesi,

Sabıka kayıt belgesinde sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararları, il müftülüklerince değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksla ivedi olarak resmi yazı ile Başkanlığımıza gönderilecektir. Başkanlığımızın olumlu görüşü alındığı takdirde il müftülüklerince adayın müracaatları kabul edilecektedir.

 1. 6.      Hafızlık Belgesi (Hafız olduklarını beyan edenler için).

 

E- Sınav Konuları

 

Sözlü sınavlara katılacak adayların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 

1- Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Sözlü Sınav Konuları

 

a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (İtikad, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

2. Müezzin-Kayyımlık Sözlü Sınav Konuları

 

a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (İtikad, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

F- İletişim

Yazışma adresi   :Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail                  : persis@diyanet.gov.tr

Telefon               : (0312) 295 70 00

Fax                      : (0312) 285 85 72

G-Ünvanlara göre il kontejan listesi.

SABIK KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIMLAR İÇİN
TERCİH EDİLECEK İLLER LİSTESİ
S.NO. İLLER K.K.Ö. İ.H. M.K. S.NO. İLLER K.K.Ö. İ.H. M.K.
1 ADANA   1   41 KOCAELİ      
2 ADIYAMAN   1   42 KONYA   1  
3 AFYONKARAHİSAR   1   43 KÜTAHYA      
4 AĞRI   2 1 44 MALATYA   1  
5 AMASYA       45 MANİSA   1  
6 ANKARA       46 K.MARAŞ   1  
7 ANTALYA   1   47 MARDİN   1  
8 ARTVİN   1   48 MUĞLA   1  
9 AYDIN   1   49 MUŞ   1  
10 BALIKESİR   1   50 NEVŞEHİR      
11 BİLECİK   1   51 NİĞDE      
12 BİNGÖL   1   52 ORDU 1 1  
13 BİTLİS   1   53 RİZE   1  
14 BOLU   1   54 SAKARYA      
15 BURDUR   1   55 SAMSUN   1  
16 BURSA       56 SİİRT   2  
17 ÇANAKKALE   1   57 SİNOP   1  
18 ÇANKIRI   1   58 SİVAS   1  
19 ÇORUM   1   59 TEKİRDAĞ      
20 DENİZLİ   1   60 TOKAT      
21 D.BAKIR   2 1 61 TRABZON   1  
22 EDİRNE       62 TUNCELİ      
23 ELAZIĞ   1   63 ŞANLIURFA   1  
24 ERZİNCAN   1   64 UŞAK   1  
25 ERZURUM 1 1   65 VAN 3 2  
26 ESKİŞEHİR   1   66 YOZGAT   1 1
27 G.ANTEP       67 ZONGULDAK      
28 GİRESUN   1   68 AKSARAY   1  
29 G.HANE   1   69 BAYBURT   1  
30 HAKKARİ   1   70 KARAMAN   1  
31 HATAY       71 KIRIKKALE   1  
32 ISPARTA   1   72 BATMAN   1  
33 MERSİN 1 1 1 73 ŞIRNAK   1  
34 İSTANBUL       74 BARTIN   1  
35 İZMİR   1   75 ARDAHAN   1  
36 KARS   2 1 76 IĞDIR   1  
37 KASTAMONU   1   77 YALOVA      
38 KAYSERİ       78 KARABÜK   1  
39 KIRKLARELİ       79 KİLİS      
40 KIRŞEHİR   1   80 OSMANİYE      
          81 DÜZCE   1  
TOPLAM 2 34 4 TOPLAM 4 31 1
GENEL TOPLAM 6 65 5

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. songül yaren beykoz
  15 Kasım 2012 - 06:59

  ya bu ne biçim bişey ya seksen puan alıyorum kpsss den ama mülakata çağrılmıyorum anlamadım bu kadar yüksek mi puanlar

 2. fatma
  08 Ekim 2012 - 20:57

  arkadaşlar bir yerde görev yapıyor olmak gerekiyor mu bu sınava girebilmek için. geçici öğreticilik felan gibi. lütfen acil cevap yazar mısınız

 3. omer kaya
  07 Ekim 2012 - 08:15

  arkadaşlar buraya yazın belki sesimizi duyarlar sayın diyanet yetkilileri eski yeterlilik belgeleri geçerli sayın ondan sonra sınav yapın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözlü Sınavla 10 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı 10 Memur alımı için duyuru yaptı. Başvuruların 12-22...
Eynesil Belediyesi 8 Memur AlacakEYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Eynesil Belediye Başkanlığı...
Şırnak Belediyesi 10 Memur AlacakŞIRNAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Şırnak Belediye Başkanlığı...
Yalova Altınova Belediyesi 6 Memur AlacakALTINOVA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Yalova İli Altınova...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym