Denizli Serinhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Serinhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 3:21

T.C.

DENİZLİ  İLİ

SERİNHİSAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE  DAYANIŞMA VAKFI

 BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI(I)

 

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Şenel Müdürlüğü Denizli ili Serinhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Doğrultusunda , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin 29.08.2012 tarih ve 17 Sayılı Kararı gereği , Denizli İli Serinhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet Belirsiz Süreli “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “Büro Görevlisi”  unvanlı personel istihdam edilecektir.

 İşin Süresi: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay Deneme Süreli)

İstenilen işgücü Sayısı : 1 (bir) adet

Personelin Niteliği/Unvanı: 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 1-BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 A)GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,                

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak ,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları da taşımak,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSSP3 puan türünde en az 75 puan almış olmak şartları aranır.

B) ÖZEL ŞARTLAR     

1) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik , Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinden ) mezun olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSS P3 puan türünde en az 75 puan almış olmak,

3) Word, Excel, Powerpoint ve Windows İşletim sistemini bilmek gerekirse sertifika istenecek

4) En az  B sınıfı ehliyete sahip olmak

5) Sınava başvuru yapacak adayların Denizli İl sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Denizli il sınırları dışında ikamet edip başvuru yapanlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sınavı kazanıp işe başlatılan Serinhisar İlçesi mülki hudutları dahilinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan kişiler işe alınması durumunda 1 ay içinde Serinhisar’a yerleşerek belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş şartlarından birini kaybetmiş sayılır. 

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

8) Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

9) Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinde işin niteliğine uygun olan personel tercih edilecektir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

1) Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün

http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2) Başvuru başlangıç tarihi 06.09.2012, bitiş tarihi 14.09.2012 Cuma‘dır.Bu başvurudan sonra KPSSP3 puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek  3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar 17.09.2012 Pazartesi günü  Serinhisar Kaymakamlığı internet adresinde (http://www.serinhisar.gov.tr) ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilip yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

3-BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN  İSTENEN BELGELER

1)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

2) Nüfus Müdürlüğü’nden alınan nüfus kayıt örneği

3) 2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi

4) 3 adet vesikalık fotoğraf,

5) Ehliyet fotokopisi

6) Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası kazanan adaydan istenecektir)

7) Adli sicil kaydı,

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

9) Özgeçmiş (A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde ),

10) Bilgisayar kullanım sertifikası aslı

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; eğer Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları 17.09.2012 Pazartesi 17:30‘ a kadar Vakfımıza teslim edilerek , evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları/İşe alım İşlemleri / İşe alım Talebi sorgula menüsünden “ Evrak Teslim İşlemleri” sekmesi seçilerek ilgili kişi bulunacak  ve “ Evrak Teslim Edildi” olarak işaretlenerek ilgili adaya “ Evrak alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1) Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2) Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra  Şenel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişinin mülakatı 19.09.2012 Çarşamba günü Saat: 11:00’ Kaymakamlık Makamında Mülakat Komisyonu tarafından yapılacaktır. olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır. 

3) Sağlık raporu yerleştirmesi yapılan adaydan istenecektir.

4) Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine  Komisyonun belirlediği sıradaki yedek  adaylardan çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.

5) Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb. ) nakil talebinde bulunamazlar.

6) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLETİŞİM BİLŞİLERİ

Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet  Konağı Kat:1 Serinhisar/DENİZLİ

Tel: 0 258 5913967 –  http://www.serinhisar.gov.tr/

   Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 07.09.20122 tarihinde belirlenmiştir.

 

      

İLANEN DUYURULUR

                                                                                                                                            


 DENİZLİ SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI “YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ” ALIM İLANI

    Serinhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve SYD Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları.

    Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalınma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde 03.04.2012 tarihinde yayınlanan 2012’12 sayılı Genelge ve 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıya istinaden, mülakat ile 1 adet “Yardımcı Hizmetli Görevlisi” alınacaktır.

A – İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli Sözleşme ile Daimi Personel

İstenilen İş Gücü Sayısı : 1 kişi (Erkek)

B – ADAYLARCA ARANAN NİTELİKLER

a- Genel Koşullar

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – Başvuru tarihi itibarı ile yaşını bitirmiş 30 yaşından gün almamış olmak.

4 – Erkek adayların, çalışacağı süre zarfında askerlikle ilişkisinin olmaması. (Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf. Erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

5 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6 – Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas.. irtikap; rüşvet hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya mevcut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

b- Özel Koşullar

1- Serinhisar ilçesinde sınırlarında ikamet ediyor olmak,

2- B sınıfı ehliyete sahip olmak ve Seyahate engel bir rahatsızlığı bulunmamak

3- En az Lise mezunu olmak.

C – BAŞVURU İÇİN ÎSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri verilebilecektir.

Başvuru dilekçesi ekinde,

1 – Özgeçmiş.

2 – Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi ( sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

3 – Nüfus cüzdanı sureti.

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 – Askerlik terhis veya tecil belgesi.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)

7- Sabıka kaydı

8- Sözleşmeli Personel İş talep formu

D – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA. İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ( 6. ve 7. Maddede istenen belgeler Sınavı kazanan adaylardan sınav soması istenecektir) ile birlikte Serinhisar ilçesi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ( Hükümet Konağı Kat:2 ) şahsen 17.09.2012 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Aranan şartlan taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da. kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.

3 – istenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 19.09.2012 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayları değerlendirirken, öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecek, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.

4 – Mülakat Sınav Komisyonu tarafından saat ll:00’da gerçekleştirilecek olup; en yüksek puanı alan 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜRACAAT ADRESİ:

Serinhisar Hükümet Konağı Kat:1

İRTİBAT TELEFONU VE FAKS: .

0258 591 3967/ 0258 591 3967′

ÎLANEN DUYURULUR 06.09.2012

Başvuru Dilekçeleri İçin Tıklayınız….

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa