Denizli Serinhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Serinhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 3:21

T.C.

DENİZLİ  İLİ

SERİNHİSAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE  DAYANIŞMA VAKFI

 BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI(I)

 

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Şenel Müdürlüğü Denizli ili Serinhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Doğrultusunda , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin 29.08.2012 tarih ve 17 Sayılı Kararı gereği , Denizli İli Serinhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet Belirsiz Süreli “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “Büro Görevlisi”  unvanlı personel istihdam edilecektir.

 İşin Süresi: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 ay Deneme Süreli)

İstenilen işgücü Sayısı : 1 (bir) adet

Personelin Niteliği/Unvanı: 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 1-BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 A)GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,                

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak ,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları da taşımak,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSSP3 puan türünde en az 75 puan almış olmak şartları aranır.

B) ÖZEL ŞARTLAR     

1) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik , Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin bölümlerinden ) mezun olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında 2011-2012 KPSS P3 puan türünde en az 75 puan almış olmak,

3) Word, Excel, Powerpoint ve Windows İşletim sistemini bilmek gerekirse sertifika istenecek

4) En az  B sınıfı ehliyete sahip olmak

5) Sınava başvuru yapacak adayların Denizli İl sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Denizli il sınırları dışında ikamet edip başvuru yapanlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sınavı kazanıp işe başlatılan Serinhisar İlçesi mülki hudutları dahilinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan kişiler işe alınması durumunda 1 ay içinde Serinhisar’a yerleşerek belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş şartlarından birini kaybetmiş sayılır. 

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

8) Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

9) Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinde işin niteliğine uygun olan personel tercih edilecektir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

1) Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün

http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2) Başvuru başlangıç tarihi 06.09.2012, bitiş tarihi 14.09.2012 Cuma‘dır.Bu başvurudan sonra KPSSP3 puanına göre sıralanmasından sonra puanı en yüksek  3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar 17.09.2012 Pazartesi günü  Serinhisar Kaymakamlığı internet adresinde (http://www.serinhisar.gov.tr) ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilip yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

3-BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN  İSTENEN BELGELER

1)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

2) Nüfus Müdürlüğü’nden alınan nüfus kayıt örneği

3) 2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi

4) 3 adet vesikalık fotoğraf,

5) Ehliyet fotokopisi

6) Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası kazanan adaydan istenecektir)

7) Adli sicil kaydı,

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

9) Özgeçmiş (A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde ),

10) Bilgisayar kullanım sertifikası aslı

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; eğer Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları 17.09.2012 Pazartesi 17:30‘ a kadar Vakfımıza teslim edilerek , evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları/İşe alım İşlemleri / İşe alım Talebi sorgula menüsünden “ Evrak Teslim İşlemleri” sekmesi seçilerek ilgili kişi bulunacak  ve “ Evrak Teslim Edildi” olarak işaretlenerek ilgili adaya “ Evrak alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1) Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2) Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra  Şenel Müdürlüğümüz tarafından KPSS puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişinin mülakatı 19.09.2012 Çarşamba günü Saat: 11:00’ Kaymakamlık Makamında Mülakat Komisyonu tarafından yapılacaktır. olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır. 

3) Sağlık raporu yerleştirmesi yapılan adaydan istenecektir.

4) Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine  Komisyonun belirlediği sıradaki yedek  adaylardan çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.

5) Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb. ) nakil talebinde bulunamazlar.

6) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLETİŞİM BİLŞİLERİ

Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet  Konağı Kat:1 Serinhisar/DENİZLİ

Tel: 0 258 5913967 –  http://www.serinhisar.gov.tr/

   Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 07.09.20122 tarihinde belirlenmiştir.

 

      

İLANEN DUYURULUR

                                                                                                                                            


 DENİZLİ SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI “YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ” ALIM İLANI

    Serinhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve SYD Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları.

    Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalınma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde 03.04.2012 tarihinde yayınlanan 2012’12 sayılı Genelge ve 13.08.2012 tarih ve 14575 sayılı yazıya istinaden, mülakat ile 1 adet “Yardımcı Hizmetli Görevlisi” alınacaktır.

A – İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli Sözleşme ile Daimi Personel

İstenilen İş Gücü Sayısı : 1 kişi (Erkek)

B – ADAYLARCA ARANAN NİTELİKLER

a- Genel Koşullar

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – Başvuru tarihi itibarı ile yaşını bitirmiş 30 yaşından gün almamış olmak.

4 – Erkek adayların, çalışacağı süre zarfında askerlikle ilişkisinin olmaması. (Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf. Erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

5 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6 – Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas.. irtikap; rüşvet hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya mevcut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

b- Özel Koşullar

1- Serinhisar ilçesinde sınırlarında ikamet ediyor olmak,

2- B sınıfı ehliyete sahip olmak ve Seyahate engel bir rahatsızlığı bulunmamak

3- En az Lise mezunu olmak.

C – BAŞVURU İÇİN ÎSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri verilebilecektir.

Başvuru dilekçesi ekinde,

1 – Özgeçmiş.

2 – Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi ( sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

3 – Nüfus cüzdanı sureti.

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 – Askerlik terhis veya tecil belgesi.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)

7- Sabıka kaydı

8- Sözleşmeli Personel İş talep formu

D – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA. İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ( 6. ve 7. Maddede istenen belgeler Sınavı kazanan adaylardan sınav soması istenecektir) ile birlikte Serinhisar ilçesi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ( Hükümet Konağı Kat:2 ) şahsen 17.09.2012 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Aranan şartlan taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da. kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.

3 – istenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 19.09.2012 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayları değerlendirirken, öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecek, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.

4 – Mülakat Sınav Komisyonu tarafından saat ll:00’da gerçekleştirilecek olup; en yüksek puanı alan 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜRACAAT ADRESİ:

Serinhisar Hükümet Konağı Kat:1

İRTİBAT TELEFONU VE FAKS: .

0258 591 3967/ 0258 591 3967′

ÎLANEN DUYURULUR 06.09.2012

Başvuru Dilekçeleri İçin Tıklayınız….

  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı denizli

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba