Burdur Altınyayla SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Burdur Altınyayla SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 7:09

BURDUR- ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Altınyayla  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

  1. I.                  ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da tecilli olmak                                                ,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6    aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7) En az 4 yıllık Fakülte mezunu olmak , ( İstenilen bölümler özel şartlarda belirtilmiştir. )

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

 9)  Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

10) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-)Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma ekonomisi,  İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, İstatistik, Psikoloji,  Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olanlar veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olanlar,

2-) Başvuru tarihi itibariyle Altınyayla İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)  

3-) İşin niteliği itibari ile cinsiyetin Erkek olması,

4-) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak, ( aktif araç kullanabiliyor olmak)

5-) İşin Süresi: Daimi ( 2 Ay Deneme Süreli )

6-) İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

 

  1. II.       BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

  Aşağıda istenen belgelerin mülakata hak kazanan adayların mülakat tarihine kadar Vakfa teslim etmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı bir fotokopisi,

4-  2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7-  Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri,

 8-  Adaylar için askerlik durum belgesi,

 9-  Ehliyet Fotokopisi,

10-  Adli Sicil Kaydı (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

11- Adaylardan yukarıda belirtilen evrakları müracaat süresi sonuna kadar bizzat vakfa teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata hak kazanamayacaktır.

  1. III.      SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx) internet sitesinden 17.09.2012 tarihinde mesai bitimine kadar online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 –  İnternetten Müracaat eden adayların Kurumumuz tarafından istenen belgeleri eksiksiz olarak 19.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların başvurusu vakfımız tarafından kabul edilmeyecek ve mülakata hak kazanamayacaktır.

3-  Büro Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 3 (Üç) aday mülakata çağırılacaktır.

4- 24.09.2012 Pazartesi günü saat 10.00’da Kaymakamlık Makamında mülakat yapılacaktır.

Not: Mülakat tarihinde bir değişiklik olursa kaymakamlığımızın (www.altınyayla.gov.tr ) internet sitesinde ilan edilecektir.

  1. IV.      DİĞER HUSUSLAR

1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3- Personel alımına ilişkin duyurular http://www.altınyayla.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

  1. V.      BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-  Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2- Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4- Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6-  Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

  1. VI.            SINAV

1 ) Sınavın şekli, yeri ve tarihi

Sınavın şekli: Sözlü ( mülakat ) olup, adaylar 100 puan üzerinden Mülakat Heyeti Üyelerince değerlendirilecektir.

Sınavın Yeri: Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Makam Odasında Vakfımız Mülakat Heyeti Üyelerince yapılacaktır.

Sınav Günü: 24.09.2012

Sınav Saati: 10:00

Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

2) Adaylar, başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün  http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx. adresinden online olarak en geç 17/09/2012 Salı günü saat: 17:30’a kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunan adaylar içinden sözlü sınava girmeye hak kazananlar 24/09/2012 tarihinde Kaymakamlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Altınyayla Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır,

3) Nihai sınav sonucu KPSS P3 puan türünden adayın almış olduğu puan ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri : Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2

Altınyayla / BURDUR

Altınyayla  SYD Vakfı : (248) 521 25 53

e-posta : altınyaylavakif@hotmail.com

İLANEN DUYURULUR 07/09/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker