Bitlis Güroymak SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bitlis Güroymak SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:12

TC

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İŞYERİ BİLGİLERİ

İşyeri Adı     : Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Adresi          : H.ÖMERAĞA PASAJI KAT:1 NO:104 GÜROYMAK/BİTLİS

Telefon        : 434 511 42 97

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

 

Açık İş Sayısı: 3(üç) kişi sosyal yardım ve inceleme görevlisi  olmak üzere süresiz sözleşmeli personel alım ilanı ( 3 Ay Deneme Süreli)

Başvuru Tarihleri:17.09.2012– 24.09.2012

Başvuru Adresi:

–           http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/  adresinden personel alım ilanları bölümü veya

–          http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx online olarak başvurur.

Personel alım ilanlarının Genel Müdürlüğümüzün web sayfasından yayınlanan ve başvuruların online olarak alındığı “SYDV Personel Alım ilanları” bölümünden yapılması zorunludur.

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Güroymak Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim edecektir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı MüdürlüğüH.ÖMERAĞA PASAJI KAT:1 NO:104 GÜROYMAK/BİTLİS

İrtibat Kişisi: Uğur ERTÜRK                                              Telefon: 434 511 42 97

 MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Yer:   Kaymakamlık toplantı salonu                                     Tarih:28.09.2012                                                 Saat:10:00

Not: Program değişiminde bilgi verilecektir.

 

MESLEKİ ÖZELLİKLER

 

 İş Alanı/Pozisyonu:  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (üç kişi)

İş Kapsamındaki Görevler:

 

Sosyal Yardım ve Proje Destek Programları ile Gelir Testlerinin

Yürütülmesine İlişkin Görevler:

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan hanelerin sosyal inceleme kapsamında hane incelemelerini yapmak ve “Hane Ziyaret Bilgi Formu”nu doldurmak,
 • Sosyal yardım başvuru sahiplerinin sosyal inceleme kapsamında ikamet ettiği bölgede çevre incelemesini yapmak, bölgede yaşayanlardan (muhtar, öğretmen, imam vs.) bilgi toplamak,
 • Sosyal incelemeler ve SOYBİS sorgulamaları sonucunda, “Sosyal İnceleme Raporu”nu hazırlamak,
 • Hanenin ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecekleri yardımlara ve gelir durumlarının tespitine ilişkin Mütevelli Heyetine öneride bulunmak,
 • Proje destek programlarından faydalanmak isteyen hanelerin proje başvuru formunu doldurmasına yardımcı olmak, proje destek taleplerine ilişkin bilgilerin doğruluğunu  araştırmak, bölgenin pazar durumunu araştırmak, projelerin sürdürülebilirliğini takip
 • etmek ve Yerinde İnceleme Formunu doldurmak,
 • Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanan hanelerin durumunu düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
 • Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yapılan ve SGK’ ya durumu bildirilen kişilerin düzenli olarak mevzuatta belirtilen gelir durumu kontrollerini yapmak,
 • SYDGM tarafından düzenlenen esaslar doğrultusunda, inceleme raporlarında ailenin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda vakıf mütevelli heyetine öngörüde bulunmak,
 • Genel Müdürlüğe Fondan kaynak talebi için gönderilen sosyal yardım ve proje desteği dosyalarının takibini yapmak,

 

Hedef Kitleyi İzlemeye Yönelik Görevler:

 • Vakfın görev alanı içerisindeki Vakıf Müdürünün görevlendirdiği hanelere / bölgelere yönelik kamu hizmetlerine erişimi arttırmak için bilgilendirme çalışmaları yürütmek,
 • Hane durumu tespit işlemlerini yürütmek,
 • Gerek ulusal gerek yerel bilgi kaynaklarından (öğretmen, imam, muhtar, emniyet mensubu, medya araçları vb.) ve kurumlardan gelen, sosyal yardım ve diğer desteklere ihtiyaç duyan hane ihbarlarını araştırmak ve gerektiğinde söz konusu haneleri sosyal yardım ve destekler için yönlendirmek,
 • Sosyal yardım alanında, alanda karşılaşılan sorunları çözüm önerileri ile birlikte değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması
 • için ilgisine göre vakıf müdürüne, vakıf başkanına, vakıf mütevelli heyetine veya vakıf personeline iletmek,
 • Görev alanları ile ilgili olarak seminer, konferans, çalıştay, eğitim gibi faaliyetleri izlemek, gerektiğinde katılım sağlamak ve rapor düzenlemek,
 • Mevcut dosyalar için belirli zaman aralıklarıyla Büro Görevlisi tarafından yapılan SOYBİS sorgulamaları sonucu durumu değiştiği tespit edilen hanelerin saha incelemelerini yapmak,
 • SOYBİS sorgusunda durumunda değişiklik görülmeyen hanelerin saha incelemelerini belirli zaman aralıklarıyla yaparak durum değişikliklerini tespit etmek ve gerekli raporlamayı yapmak,

Hedef Kitle ile Diğer Kamu Hizmetleri Arasında Bağ Kurmaya

İlişkin Görevler:

 • Sosyal İnceleme sırasına çalışabilecek durumda bulunan kişileri tespit etmek ve İŞKUR veri tabanına kaydetmek,
 • Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların yaşandığı aileler ile ilgili olarak sosyal hizmet kurumları ve diğer ilgili kuruluşlar ile irtibata geçmek,
 • Sağlık sorunları ve engellilik durumlarında ilgili kurumlar ile irtibata geçmek,

Danışmanlık Görevleri:

 • Yardım başvurusunda bulunan hanelere sosyal yardımlar hakkında bilgi vermek,
 • Yoksul vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik danışmanlık yapmak,
 • Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların yaşandığı ailelere sosyal hizmet kurumları hakkında bilgi vermek ve gerekli iletişimi kurmak,
 • Özürlülük ve kronik hastalık gibi sorunlarla mücadele eden kişileri ilgili kurumlara yönlendirmek ve söz konusu kurumları harekete geçirmek.
 • Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek

 

MÜRACAAT KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR:

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ( Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için 4 yıllık lisans mezunu

8. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için 2 personelSiyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar arasından değerlendirmeye tabi tutulacak, diğer 1 personelSosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Felsefe ve Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından değerlendirmeye alınacaktır. Bu alanlar haricinde personel alımı yapılmayacaktır.

9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

11. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan sadece birinden tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

12. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10- Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

11-Güroymak’ta ikamet ediyor olmak

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin en geç 26.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuran adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Başvurmak istediğine dair dilekçe

2-Diploma veya mezuniyet belgelerinin fotokopi birer sureti (kazanandan aslı)

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi + ikametgâh

4- 2011-2012yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,

5-3 adet vesikalık fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş)

6-Sabıka kaydı aslı

7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti(erkek adaylar için)

8-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Mülakattan sonrası istenecektir) Kan grubu kartı

9-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi (fotoğraflı özgeçmişi (cv))

10.Almış olduğu diğer Sürücü belgesi veya sertifikalar vb..

 

 

 

PERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;

– Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il – ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

– 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.

– Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.

– Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

– Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.

Dikkat!! Eksik belge veya niteliklere uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır. Belgelerde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla yada teknoloji kullanılarak değişiklik tahrifat yapıldığı belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro Memuru Alım İlanı

İş İlan No (00004651019) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651055) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Manisa Polisevi 8 Personel Alacak

Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Polisevi 7 adet Garson (Servis...

DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü Alacak

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet...

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanı

S.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...

Okuyucu Yorumları

 1. mehmet
  25 Eylül 2015 - 12:51

  aradıgınız özeliklere sahibim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Mersin Gülnar Belediyesi Yazılı Basın Muhabiri Alım İlanıİş İlan No (00004632616) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ GÜLNAR BELEDİYESİ Yayınlanma...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba