Bingöl Adaklı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bingöl Adaklı SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 11:10

T.C
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bingöl İli Adaklı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 17/09/2012 tarih ve 19 sayılı kararı gereği 3 adet Soysal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet Büro Görevlisi  olmak üzere 4 adet personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 (İki) Ay Deneme Süreli)
Personel Unvanı: 3 (Üç) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 (Bir) Büro Görevlisi

I-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

       kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 1. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 2. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEM GÖREVLİSİ”  4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarından mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir), ”BÜRO GÖREVLİSİ” için ise  4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarından mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2011-2012) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 3. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.
 4. ) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
 5. Görevim devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya
  vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR

 1. Başvuru tarihi itibariyle en az 3 (Üç) aydır Adaklı İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)
 2. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

III- DİĞER HUSUSLAR

 1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, eğitim, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
 2. Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
 3. Adayların sadece bir iş pozisyonu için başvuruda bulunması gerekmektedir

IV-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Sözleşmeli personel İş Talep Formu ve dilekçe
 2. Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 3. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
 4. KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi(2011-2012)
 5. Adli Sicil Belgesi (Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek)
 6. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir).
 7. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)
 8. Nüfus Kayıt Örneği (Başvuru tarihi itibariyle en az üç aydır Adaklı ilçesinde ikamet ediyor olduğunu belgelendirmek)
 9. Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge
 10. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek)
 11. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

V- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspxadresinden online olarak 17.09.2012-24.09.2012 tarihleri arasında yapacaklardır.
 2. Başvuru sonucunda başvuru sahipleri arasından alınacak personel sayısının 3(Üç) katı kadar aday (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 9(Dokuz), Büro Görevlisi için 3(Üç) kişi) geçerli 2011-2012 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sistem tarafından otomatikman sıralanır ve mülakata çağrılır.
 3. Mülakata girmeyi hak kazanan adayların evrak teslim adresi Adaklı Kaymakamlığı Hükümet Konağı 3.Kat adresinde bulunan Vakıf Müdürlüğü Bürosudur. Evrak teslim tarihi 25/09/2012 saat 17:00 a kadardır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar belirlenen tarihlerde ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim eden adaylar mülakata alınmayacaktır.
 4. Mülakat, mülakat komisyonu tarafından 26.09.2012 tarihinde saat 10:00 da, Adaklı Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapılacak olup, mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır.
 6. Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 7. Alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.
 8. Sınav sonuçları Adaklı Kaymakamlığı web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 9. Vakfımızca mülakat sınavı sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımında alım yapıp yapmama hususunda serbesttir.

VI- MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
Mülakatta adaylar:
a) Bilgisayar Programlarını kullanma becerisine ilişkin bilgi düzeyi.
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
e) Genel yetenek ve genel kültürü
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
Yönlerinden değerlendirilecektir.

VII -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Adaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı -Hükümet Konağı Kat:3 Adaklı/BİNGÖL
İRTİBAT : Erhan ÇATALKAYA-Vakıf Müdürü
TEL : (426) 611 25 50 – (426) 611 22 27
www.adakli.gov.tr

İlanen Duyurulur
     Adaklı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba