Bilecik Osmaneli SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bilecik Osmaneli SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 7:01

T.C.
BİLECİK İLİ
OSMANELİ İLÇESİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 

 

 
    Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyelerince ; 03.09.2012 tarih ve 37 karar no’lu oturumunda alınan 07 sıra no’lu karar gereği; Vakfımıza 1 (Bir) adet Sosyal İnceleme Görevlisi, 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi alımı için sistem üzerinden ilana çıkılmış ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğün 06.07.2012 tarih ve 12233 sayılı, Vakıf Personel Uygulamaları Hakkında göndermiş oldukları yeni düzenlemeler gereği daha önce çıkılmış olan personel alımı iptal edilmiş olup; 10.09.2012 tarih ve 38 karar no’lu oturumunda alınan 07 sıra no’lu karar gereği tekrar ilana çıkılmasına karar verilmiştir. Buna göre;

 

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen 2012/12 sayılı genelge doğrultusunda, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bir (1) adet “SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ” ve (1) adet “YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

  

 

A – SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN :

ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

 

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sakatlığı bulunmamak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- İş tanımı ve özelliklerinden dolayı Erkek olmak, Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden) mezun olmak,

8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011-2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

9- En az B sınıfı ehliyet sahibi ve fiilen araç kullanıyor olmak.

10- Bilgisayar Ofis Programları Kullanabilir (Milli Eğitim Bakanlığından onaylı) sertifika sahibi olmak,

11- İngilizce -yabancı dil eğitimi gördüğüne ilişkin sertifika ve transkrip örneği ,

12- İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması,

13- En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak (son işyerinden referans mektupları istenecektir.)

 

N O T: İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ,

 http://app.aile.gov.tr/vakifilan/  adresinden yada http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/  SYDV PERSONEL ALIM İLAN listesi sayfasında bulunan BAŞVUR düğmesine tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

  

**Vakfımıza doğrudan veya posta, kargo, e-mail v.b. şekilde yapılacak başvurular geçerli

olmayacaktır.**

**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Usul ve esaslar uyarınca başvuruların KPSS P3 puanına göre sistem tarafından sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

 Başvuran Adaylar İstenilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek, fotokopisini Vakfa teslim etmek zorundadırlar.**

  

SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN MÜRACAAT EDEN

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

 

 1. İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.),
 2. Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanı,
 3. Nüfus Aile Kâğıt Örneği ve İkametgah (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı),
 4. Bitirdiği Okul Diploması (Aslı veya Onaylı Sureti),
 5. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge, (askerlik terhis belgesi),
 7. KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi ,
 8. Adli Sicil Durum Raporu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)
 9. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu, (Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)

10. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren sertifika,

11. Özgeçmiş. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde ),

(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde .)

12-Sürücü Belgesi Fotokopisi,

13-Son çalıştığı yerden alınacak referans mektubu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)

 
**Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personeli istihdam edip etmeme konusunda serbesttir.**

 **Vakfımızda istihdam ettirilecek personel 2 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.**

**Vakıf Personelinin İstihdam edildiği Vakıfta çalışması esastır.**

**İşkanunu Hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve Tüzel Kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

 

 

 

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: 12.09.2012 – 19.09.2012

EVRAK TESLİM TARİHİ :                                19.09.2012- 25.09.2012

MÜLAKAT TARİHİ :                                         27.09.2012 Perşembe günü saat:10:00


 
                                                                                İlanen Duyurulur
                                        Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

B-YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN :

 

 

ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sakatlığı bulunmamak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- İş tanımı ve özelliklerinden dolayı Erkek olmak , Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

7- En az Lise mezunu olmak,Yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir,

 

8- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

9-En az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi ve
fiilen araç kullanıyor olmak,

10-En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak (son işyerinden referans mektupları istenecektir.

11-Mülakat tarihi itibari ile son 2 yıl İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması,

 

 

 

 

 

 

 

N O T: İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ,

Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza Müracaat edeceklerdir.

**Vakfımıza posta,kargo,e-mail v.b. şekilde yapılacak başvurular geçerli

olmayacaktır.**

**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Usul ve esaslar uyarınca başvuruların KPSS P94 puanına göre sistem tarafından sıralanmasından sonra puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, kadro sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

 

Başvuran Adaylar İstenilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asıllarını göstererek, fotokopisini Vakfa teslim etmek zorundadırlar.**

 

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ İÇİN MÜRACAAT EDEN

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

 

 

 

 1. İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.),
 2. Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanı
 3. Nüfus Aile Kâğıt Örneği ve İkametgah (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı),
 4. Bitirdiği Okul Diploması (Aslı veya Onaylı Sureti),
 5. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge,(askerlik terhis belgesi),
 7. KPSS P94 Sınav Sonuç Belgesi ,
 8. Adli Sicil Durum Raporu (Mülakata girecek adaylardan istenecektir.)
 9. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu,(Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)

    10. Özgeçmiş. (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde ),
(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel
meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.(A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde .)

    11-Sürücü Belgesi Fotokopisi,

    12-Son çalıştığı yerden alınacak referans mektubu (Mülakata girecek adaylardan
istenecektir.)

 

 

 **Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personeli istihdam edip etmeme konusunda serbesttir.**

**Vakfımızda istihdam ettirilecek personel 2 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.**

**Vakıf Personelinin İstihdam edildiği Vakıfta çalışması esastır.**

**İşkanunu Hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve Tüzel Kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve

**Dayanışma Vakfında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

 

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ:  12.09.2012 – 19.09.2012

EVRAK TESLİM TARİHİ :                                 19.09.2012- 25.09.2012

MÜLAKAT TARİHİ :                                            27.09.2012 Perşembe günü saat:09:00

     
                                                                               
                                                                                 İlanen Duyurulur
                                           Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.