Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı
15 Eylül 2012 - 8:24

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde;
 (1) Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılmak üzere;
– Beş (5) adet Mütercim-Tercüman,
 (2) 2012 yılı KPSS-P3 puan sırası esas alınmak suretiyle her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on (10) katına kadar çağırılacak aday arasında yapılacak sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılmak üzere;
– Üç (3) adet Programcı,
– Bir (1) adet Tercüman,
(3) 2012 yılı KPSS-P3 puan türünden puan sırası esas alınmak suretiyle;
-Yedi (7) adet Büro Personeli
olmak üzere toplam on altı (16) adet sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
(1) Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre alınacak olan Mütercim-Tercüman unvanlı sözleşmeli personel:

Aranan Diller
Adet
Kürtçe
3
Farsça
2
Toplam
5
 
(2) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde alınacak sözleşmeli personel:

Unvan
Adet
Programcı
3
Büro Personeli
7
Tercüman (Kürtçe)
1
Toplam
11
II-BAŞVURU ŞARTLARI
Mütercim-Tercüman için (5 adet)
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
– En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak,
– İlana çıkılan pozisyon için aranan dillerde ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek, KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Genel Müdürlükçe yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık ve ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.
   Tercüman için (1 adet)
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
– En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak,
– 2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,
– İlana çıkılan pozisyon için aranan dilde ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek, KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Genel Müdürlükçe yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
             Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık ve ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.
Programcı için (3 adet)
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak,
– 2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,
– İstihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezindeki (BİM) programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,
– Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya MEB’den onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,
– En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde (BİM) Programcı olarak çalışmış olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’ya tabi özel sektörde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır).
– KPDS sınavına son 2 yıl içinde katılmış ve en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
Büro Personeli için (7 adet)
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-Fakültelerin Büro Yönetimi Lisans programlarından mezun olmak,
-2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE GEREKLİ BELGELER
(1) Adayların, 17/09/2012 tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde 01/10/2012 mesai saati bitimine  kadar (Saat:18:00) aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:
a) http://www.byegm.gov.tr/ adresinden alınarak doldurulmuş olan başvuru formu (imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış olarak),
b) 2012 yılı KPSS sonuç belgesinin fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır),
c) Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi,
ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
e) Kamu veya özel sektörde görev yapılmış ise buna dair belge,
f) Erkek adaylar için askerlik terhis/tecil belgesinin fotokopisi,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf,
(2) Başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekli belgeler Genel Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü) iletilecektir. İstenen belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopileri Genel Müdürlükçe tasdik edilecektir.
(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden ve postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde başvuru geçerli kabul edilmeyecektir.
(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
(5) Başvuru adresi Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (9.Kat) Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA
IV. SINAV VE SONUÇLARIN İLANI
(1) Genel Müdürlüğümüz tarafından Mütercim-Tercüman pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak yazılı sınav neticesinde yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, her dilde ilana çıkılan pozisyon adedinin on (10) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(2) Programcı ve Tercüman pozisyonlarına başvuran ve yapılan inceleme neticesinde gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar arasından 2012 KPSS (P3) puan sıralaması esas alınarak, ilana çıkılan pozisyon adedinin on (10) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(3) Büro Personeli pozisyonu için yapılacak atamalarda başvuran adaylar arasında aranan şartlara haiz olmak kaydıyla söz konusu pozisyon için 2012 KPSS (P3) puan sıralaması esas alınacak olup, ayrıca bir sözlü sınav yapılmayacaktır.
(4) Mütercim-Tercüman, Tercüman ve Programcı pozisyonları için yapılacak olan sınavların tarihi, yeri ve saati başvuru bitim tarihi itibariyle en geç on beş (15) gün içerisinde www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(5) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
(6) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
V. ATAMA VE GÖREVE BAŞLATMA
(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.
(3) Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan başarı sıralaması esasına göre yerleştirme yapılacaktır. Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.
(4) Mütercim-Tercüman pozisyonu için ilana çıkılan dillerden birinden yeterli sayıda başvuru olmaması veya adayların o dilde yapılacak olan yazılı ya da sözlü sınavda başarılı olamaması halinde, ilana çıkılan diğer diller için yapılan başvurular arasından yapılacak sınavlar neticesinde başarılı olanların, başarı puan sıralamasına göre münhal pozisyonlara atamaları yapılabilecektir. Bu konuda Genel Müdürlüğün takdiri esastır.
Adres: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (9.Kat) Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanıDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...
Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet...
Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanıYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa