Aydın Sultanhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Aydın Sultanhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 19:51

SULTANHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PFRSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli

İslenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi)

Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmetli Görevlisi.

I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)  GENEL ŞARTLAR

1  – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2  – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişkisi olmamak

5-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesal karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7 – Kaınu haklarından mahrum bulunmamak.

8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.

9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a.    Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından;

–  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme Bölümlerinden mezun olmak.

–  Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.

–  Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

–  İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.

–  Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan lüründe en az 60 puan alınış olmak

c.     Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

d.    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

II.  Büro Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a.      En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından;

–  Siyasal Bilgiler Fakültesi. İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme Bölümlerinden mezun olmak.

–  Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji. Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.

–  Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

–  İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.

–  Eğilim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak.

b.     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c.     Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek
d.   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

III.         Yardımcı Hizmetli Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a.      En az İlköğretim ve dengi okul mezunu olmak.

b.    Erkek adaylar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak.
c-  Kalorifer Ateşleyici Belgesi olmak.

d.     Yardımcı Hizmetli Görevlisi sistem üzerinden başvuru yapmayacaktır. İstenilen belgelerle birlikte Sultanhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edecektir.

2-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELER

a.     Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını; http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden
12.09.2012 – 21.09.2012 tarihleri arasında son gün olan 21.09.2012 tarihi mesai bilimi olan saat 17:30′ a kadar yapacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b.      Adaylar sadece bir tek unvana müracaatla bulunabilirler.

c.     Başvuru sonucunda tüm adaylar istenen belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini 26.09.2012 tarihi saat 17.30’a kadar Sultanhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, Hükümet Konağı Kat:2 adresine şahseıt teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

d. Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

e.     Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından “Evrak Teslim Alındı Belgesi” verilecektir.

f.      Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat tarihi Sultanhisar Kaymakamlık İlan panosunda ve Sultanhisar Kaymakamlığı internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından
adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

g. Vakfımız personel alıp almamakla serbesttir.

h. Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

3 – BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgeler
a.    özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgesi

b-   Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği

c-    KPSS P3 sonuç belgesi

d.   Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı veya «öter tasdikli sureli)

e.    Erkek adaylar İçin askerlik durum belgesi

f.    Adli sicil belgesi

g.    Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

h.    Erkek adaylar İçin B sınıl” sürücü belgesi

i.     Bilgisayar sertifikası

j.    Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece yerleştirmesi yapılan adaydan istenecektir.)

4 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

a) İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (Uç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

b)   Sultanhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Heyetince “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” “BÜRO GÖREVLİSİ” veya “YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili mülakata hak kazanan adayların İlan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

c) Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde İstenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar mülakat heyeti tarafından, genel kültür, genel yetenek, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri vb. hakkında  sözlü sorular şeklinde yapılacak, adaylar değerlendirilirken Vakıf Görevlileri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme becerisi vb. gibi özellikler dikkate alınacaktır.

e) Mülakattan sonra alınacak personel için EK(VI) personel işe giriş formu doldurularak sonuç sistem üzerinden genel müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde genel müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı
tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

f) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları İptal edilecektir.

g) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile İlgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

h)Yeni işe başlayanlar için deneme süresi üç ay olup, taraflar, bu süre içinde İş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler,

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri:  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden online olarak yapılacaktır.

Kurum Adı      :Sultanhisar SYDV Başkanlığı

İrtibat Telefon: 0256 3512384

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba