Aydın Sultanhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Aydın Sultanhisar SYDV Personel Alım İlanı 2012
12 Eylül 2012 - 19:51

SULTANHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PFRSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Belirsiz Süreli Sözleşmeli

İslenilen İş Gücü Süresi: Daimi (3 ay deneme süresi)

Kadro Unvanları: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmetli Görevlisi.

I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)  GENEL ŞARTLAR

1  – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2  – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişkisi olmamak

5-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesal karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7 – Kaınu haklarından mahrum bulunmamak.

8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.

9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a.    Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından;

–  Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme Bölümlerinden mezun olmak.

–  Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.

–  Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

–  İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.

–  Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan lüründe en az 60 puan alınış olmak

c.     Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

d.    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

II.  Büro Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a.      En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından;

–  Siyasal Bilgiler Fakültesi. İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme Bölümlerinden mezun olmak.

–  Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji. Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.

–  Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

–  İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.

–  Eğilim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak.

b.     Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

c.     Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek
d.   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

III.         Yardımcı Hizmetli Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

a.      En az İlköğretim ve dengi okul mezunu olmak.

b.    Erkek adaylar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak.
c-  Kalorifer Ateşleyici Belgesi olmak.

d.     Yardımcı Hizmetli Görevlisi sistem üzerinden başvuru yapmayacaktır. İstenilen belgelerle birlikte Sultanhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edecektir.

2-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELER

a.     Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını; http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden
12.09.2012 – 21.09.2012 tarihleri arasında son gün olan 21.09.2012 tarihi mesai bilimi olan saat 17:30′ a kadar yapacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b.      Adaylar sadece bir tek unvana müracaatla bulunabilirler.

c.     Başvuru sonucunda tüm adaylar istenen belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini 26.09.2012 tarihi saat 17.30’a kadar Sultanhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, Hükümet Konağı Kat:2 adresine şahseıt teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

d. Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

e.     Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından “Evrak Teslim Alındı Belgesi” verilecektir.

f.      Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat tarihi Sultanhisar Kaymakamlık İlan panosunda ve Sultanhisar Kaymakamlığı internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından
adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

g. Vakfımız personel alıp almamakla serbesttir.

h. Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

3 – BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgeler
a.    özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgesi

b-   Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği

c-    KPSS P3 sonuç belgesi

d.   Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı veya «öter tasdikli sureli)

e.    Erkek adaylar İçin askerlik durum belgesi

f.    Adli sicil belgesi

g.    Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

h.    Erkek adaylar İçin B sınıl” sürücü belgesi

i.     Bilgisayar sertifikası

j.    Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece yerleştirmesi yapılan adaydan istenecektir.)

4 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

a) İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (Uç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

b)   Sultanhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Heyetince “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” “BÜRO GÖREVLİSİ” veya “YARDIMCI HİZMETLİ GÖREVLİSİ” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili mülakata hak kazanan adayların İlan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

c) Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde İstenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar mülakat heyeti tarafından, genel kültür, genel yetenek, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri vb. hakkında  sözlü sorular şeklinde yapılacak, adaylar değerlendirilirken Vakıf Görevlileri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme becerisi vb. gibi özellikler dikkate alınacaktır.

e) Mülakattan sonra alınacak personel için EK(VI) personel işe giriş formu doldurularak sonuç sistem üzerinden genel müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde genel müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı
tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

f) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları İptal edilecektir.

g) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile İlgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

h)Yeni işe başlayanlar için deneme süresi üç ay olup, taraflar, bu süre içinde İş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler,

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri:  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden online olarak yapılacaktır.

Kurum Adı      :Sultanhisar SYDV Başkanlığı

İrtibat Telefon: 0256 3512384

  • sultanhisar sosyal yardımlaşma
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı aydın

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker