Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı
26 Eylül 2012 - 7:03

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

YÜKSEK KURUM UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezinde görevlendirilmek amacıyla aşağıda, bölümü ve kontenjan sayıları gösterilen Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 70 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

 

Gruplar Puan Türü Bölümü Kontenjan Sayısı Yazılı SınavaKatılacakAday Sayısı

Taban Puan

1.Grup KPSS-P11 KPSS-P21 Hukuk 4 40

80

2.Grup KPSS-P64 KPSS-P65 İ.İ.B.F. 6 60

80

3.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Tarih 22 220

80

4.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Sosyoloji 3 30

80

5.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Arkeoloji 1 10

80

6.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Sanat Tarihi 2 20

80

7.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Felsefe 2 20

80

8.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Halk Bilimi 1 10

80

9.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Türk Dili ve Edebiyatı 13 130

80

10.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Alman Dili ve Edebiyatı 1 10

80

11.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Arap Dili ve Edebiyatı 3 30

80

12.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Fars Dili ve Edebiyatı 3 30

80

13.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Çin Dili ve Edebiyatı 2 20

80

14.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Urdu Dili ve Edebiyatı 1 10

80

15.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Ermeni Dili ve Edebiyatı 2 20

80

16.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 20

80

17.Grup KPSS-P3 KPSS-P108 Rus Dili ve Edebiyatı 2 20

80

    T O P L A M: 70 700  

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanların sayısının tabloda belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puan türlerinden en yükseği dikkate alınmak suretiyle sıralamaya tabi tutulacak olup puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Yüksek Kuruma aittir.

 

1-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

a657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b- En  az dört yıllık lisans  eğitimi veren hukuk,  siyasal bilgiler,  iktisat,  işletme,  iktisadi ve idari bilimler

fakültelerinden; üniversitelerin Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili fakülte ve bölümlerinden; sosyoloji,

felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, filoloji veya yabancı diller alanındaki yükseköğretim kurumlarından veya

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak,

c- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu

Personeli Seçme Sınavlarında ilanda gösterilen KPSS puan türünden en az 80 ve üzeri puan almış olmak,

ç- Yazılı Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların şahsen veya posta yoluyla 27/09/2012 – 10/10/2012 tarihleri arasında aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Belgeleri;

a)         Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde yer alan iş talep formu,

b)        Lisans diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Yüksek Kurum tarafından onaylı örneği,

c)         KPSS sonuç belgesinin aslı veya Yüksek Kurum tarafından onaylı örneği yahut Genel Ağ çıktısı, ç) 3 adet vesikalık fotoğraf,

d)        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu T.C. Ziraat Bankası Balgat Şubesi 6357228/5005 Nolu hesabına 50TL sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (Giriş Sınavı Komisyonunca yapılacak değerlendirme neticesinde, yazılı sınava katılamayacak olan adaylara banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılacaktır.)

3-SINAV ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı Sınav ve Değerlendirme:

Yazılı sınav 20 Ekim 2012 tarihinde saat: 10:00 da Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınavın yapılacağı adresler 16/10/2012 tarihinde Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

Yazılı sınavın yapılacağı adresler ise 12/10/2012 tarihinde Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın “www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Yazılı sınav test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

a- Kurum Mevzuatı (%20):

2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Asli, Şeref ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliği

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

b- Uzmanlık Alanları (%80):

Tarih Grubu: Genel Türk Tarihi – Osmanlı Tarihi – Avrupa Tarihi – Cumhuriyet Tarihi

Edebiyat Grubu: Dilbilimi – Eski Türk Edebiyatı(Doğu Türk Edebiyatı)- Osmanlıca (Gramer)- Yeni Türk Edebiyatı

 Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku-İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku – Ceza Hukuku- Borçlar Hukuku Genel Hükümler

İİBF Grubu: Mikro/Makro İktisat – Türkiye Ekonomisi – Kamu Maliyesi – Uluslararası İlişkiler

Arkeoloji Grubu: Klasik Arkeoloji-Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Sosyoloji Grubu: Sosyoloji ’de Araştırma Yöntem ve Teknikleri-Toplumsal Değişme Kuramları-Kültür Sosyolojisi-Çağdaş Sosyoloji Kuramları.

Sanat Tarihi Grubu: Sanat Tarihi Kuramları, Yöntemleri ve Yazımı -Anadolu ve Orta Asya Uygarlıkları Sanatı -Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Sanatı – Modern Sanat Kuramları

Felsefe Grubu: Antik Çağ Felsefesi-Rönesans ve Aydınlanma Felsefesi-Klasik, Modern Mantık – Modern Türk Düşüncesi Tarihi

Halk Bilimi: Halk Edebiyatı, Gelenek, Görenek ve İnançlar, El Sanatları, Halk Bilgisi.

Gruplar: Lisans öğretiminde yer alan konular.

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınav yeri, günü ve saati Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme:

Sözlü sınav, adayların;

a)  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)   Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)  Genel yetenek ve genel kültürü,

e)   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

4-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:

Giriş Sınavı Komisyonunca başarı puanı hesaplanırken, adayın yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir.

Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

Asıl listedeki adaylardan giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar olduğu takdirde, Yüksek Kurumca sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Asil ve yedek listelerin yer alacağı sınav sonuçları sınavın bitimini takip eden on beş iş günü içinde Yüksek Kurumun “www.ayk.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır

5- DİĞER HUSUSLAR

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Yüksek Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Adayların, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6- İTİRAZ:

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının “http://www.meb.gov.trinternet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Yüksek Kuruma yapacaklardır.

Adaylar, itiraz başvurularını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Yüksek Kurumun internet adresinden (http://www.ayk.gov.tr) veya Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından (Ziyabey Cad. No. 19 Balgat/ ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 287 67 36 – (0312) 287 02 20

İlan olunur.

  • yüksek kurum uzman yardımcısı maaşları
  • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu uzman yardımcılığı
  • atatürk dil tarih yüksek kurumu
  • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu uzman yardımcısı maaş
  • p11 kpss
  • türk tarih kurumu uzman yardımcılığı
  • ayk uzman yardımcılığı
  • türk tarih kurumu uzman

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker