Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:56

ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Antalya İli Serik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ nda aşağıda belirtilen niteliklerde personel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar uyarınca istihdam edilecektir.

            Buna göre;

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi              :

İşin Süresi                                     : Belirsiz Süreli

İstenilen İş Gücü Sayısı               : 3 ( üç )
Boş Kadro Ünvanı                        : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Başvuru Tarihi                              : 19/09/2012   –     26/09/2012

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunu’ nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

9) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların Ek-( VIII ) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a ) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren ”Hukuk, Siyasal Bilgiler, Uluslararası ilişkiler, İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak. Son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

b  ) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c  ) En az 6 aydır Serik İlçesi’ nde ikamet ediyor olmak.

d  ) Mezun olduğu okulda bilgisayar dersi almak ve bu hususu resmi olarak belgelendirmek ya da  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan onaylı Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı
sertifikasına sahip olmak.

e  ) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

f  ) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

g ) Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti’ nin inceleme, araştırma, haberleşme, sekretarya, ulaştırma vb. konularda vereceği her görevi yapmak ve bunları yapmasına mani herhangi bir engeli bulunmamak.

h  ) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi sınıfında Vakıf Başkanı ya da Mütevelli Heyeti’ nin vereceği görevleri yapma istem ve yeteneğine psikolojik ve fizyolojik olarak gerçekten sahip olduğu hususunda mülakat komisyonunun olumlu kanaatine mazhar olmak

ı  ) Ayrıca Mesleğinde deneyim sahibi olmak, muhasebe bilmek vs. gibi özellikler tercih sebebi olabilir..

MÜRACAAT SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a ) Öz geçmişini izah eden bir dilekçe.
b ) Diploma veya mezuniyet belgesi noter tasdikli sureti.
c ) Nüfus cüzdanı tasdikli sureti.
d ) Geçerliliğini yitirmemiş KPSS sınav sonuç belgesi aslı.
e ) Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi.
f  ) 2 Adet vesikalık fotoğraf.
g ) Erkek adaylar için askerlik tecil, muafiyet ve/veya terhis belgesi aslı veya sureti.
h ) Tam teşekküllü hastaneden alınmış Heyet Raporu ( Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)
ı ) Sürücü belgesi sureti

i ) ikameti de gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği.

j ) Varsa iş deneyim belgeleri.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1-Müracaat için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak teslim edenlerden, alınacak olan personel sayısının 3 ( üç ) katı kadar kişi geçerli KPSSP3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sistem tarafından sıralanır ve bu sıralama sonucuna göre başvuranlar mülakata çağırılır.

2-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından başvuruda bulunan adayların ilan edilen şartlara uygunluğu incelenir.

3-Mülakat, değerlendirme komisyonu marifetiyle Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır. Mülakat sonucunda adaylardan müracaat ettikleri pozisyona uygun görülenler Asıl, Birinci yedek, ikinci yedek, üçüncü yedek vs. gibi belirlenip sıralanacaktır. Öncelikle sözleşme hakkı asıl kazananların olacaktır. Ancak asıl kazananlar sözleşmeyi takip eden 10 gün içinde işe başlamaz veya deneme süresinde işten ayrılırlarsa veya deneme süresi sonunda Mütevelli Heyeti’ nce performansları yeterli bulunmazsa sözleşme yapılmaz veya yapılmış ise sözleşmesi feshedilir. Yerine sıradaki aday sözleşmeye davet edilebilir. Bu durumda bir sonraki aday için süreç her deneme süresinde yeniden başlar.

4-Mülakat neticesinde yeterli görülen ve Vakıf Mütevelli Heyeti ve Başkanı tarafından onanan aday için EK- ( VI ) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

5-Adayların evrakı üzerinde sürecin herhangi bir aşamasında yapılan kontrollerde şartlarının uygun olmadığı ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak sözleşmeleri yapılmaz. Bu durumda gerekli nitelikleri taşıyan puan sırasına göre sıradaki adayın bilgileri Vakıf tarafından onay için Genel Müdürlüğe gönderilebilir ve onaylanması halinde bu aday yerleştirmeye hak kazanır.

6-İşe başlaması için sözleşmeye davet edilip, Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra 10 iş günü içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların, yine sözleşmesi yapılmasına rağmen 3 aylık deneme süresi içerisinde yeterli performansı göstermediği Mütevelli Heyeti’ nin salt çoğunluğu ile tespit edilen sözleşmeli personelin sözleşmesi Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda gerekli nitelikleri taşıyan puan sırasına göre sıradaki adayın bilgileri Vakıf tarafından onay için Genel Müdürlüğe gönderilebilir ve onaylanması halinde bu aday yerleştirmeye hak kazanır.

7-Her şartta görevi yapabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu mülakat sonunda sadece yerleştirmeye hak kazanan adaydan istenecektir.

8- Sözleşmesi yapılan ve işe başlayan her personel özel ve / veya resmi iş hayatının her aşamasında asgari olarak devlet memurlarının uyması gereken kurallara uygun hareket etmek ve sahip olması gereken sorumluluğa sahip olmakla yükümlü olacaktır. Ayrıca ilave şartlar konulması mümkündür.

9-Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle ilana çıkılan bu pozisyonlara yerleştirilen personel ( eş durumu, sağlık, vb. sebeplerle ) herhangi bir nedenle nakil talebinde bulunamaz.

10-İstihdamı yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

11- Başvurular ” www.sosyalyardimlar.gov.tr ” adresinden on-line olarak yapılacaktır. Yukarıda sayılan belgeler başvuran adaylardan istenecektir. Mülakata girme hakkını elde edenler dilekçesine ekli belgeleri ile birlikte en geç müracaat bitim tarihini takip eden ilk iş günü içinde Vakıf Başkanlığına gelerek evraklarını bizzat teslim edeceklerdir. Mülakat, müracaat bitiş tarihini takip eden 2. Gün başlayacaktır. Başvuru süresinin bitimini takip eden gün veya mülakatın başlayacağı gün resmi tatil ise evrak teslimi ve / veya mülakat tatil sonrası ilk mesai günü yapılacaktır.

12-Mülakat sonucunda adaylarda aranan standartlar bulunamadığı takdirde KPSS puanları yüksek olsa dahi Vakfımız ilan edilen pozisyona asil ve/veya yedek hiçbir derecelendirme yapmayacak ve personel almayacaktır.

İLANEN DUYURULUR.

Erol RÜSTEMOĞLU

                              Kaymakam

                                                                                                                Vakıf Başkanı

———————————————————————

Serik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosu

İRTİBAT TEL    :    (242 ) 7228655
İRTİBAT FAX    :    (242 ) 7221404

ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Antalya İli Serik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ nda aşağıda belirtilen niteliklerde personel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar uyarınca istihdam edilecektir.

                Buna göre;

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

Yardımcı Hizmet Görevlisi                  :

İşin Süresi                                            : Belirsiz Süreli

İstenilen İş Gücü Sayısı                      : 1 ( bir )
Boş Kadro Ünvanı                               : Yardımcı Hizmet Görevlisi

Başvuru Tarihi                                     :19/09/2012   –     26/09/2012

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunu’ nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ”Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların Ek-( VIII ) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ ALIMINDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a ) En az lise mezunu, en fazla ön lisans mezunu olmak ve son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93-KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

b ) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
c  ) En az 6 aydır Serik İlçesi’ nde ikamet ediyor olmak.

d ) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak tercih sebebi olabilir.

e ) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

f  ) Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti’ nin inceleme, araştırma, haberleşme, sekretarya, ulaştırma vb. konularda vereceği her görevi yapmak ve bunları yapmasına mani herhangi bir engeli olmamak.

g ) Yardımcı Hizmetli sınıfında Vakıf Başkanı ya da Mütevelli Heyeti’ nin vereceği görevleri yapma istem ve yeteneğine psikolojik ve fizyolojik olarak gerçekten sahip olduğu hususunda mülakat komisyonunun olumlu kanaatine mazhar olmak

h ) Ayrıca Mesleğinde deneyim sahibi olmak, muhasebe bilmek vs. gibi özellikler tercih sebebi olabilir..

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

a ) Öz geçmişini izah eden bir dilekçe.
b ) Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti.
c ) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti.

d) Geçerliliğini yitirmemiş KPSS sınav sonuç belgesi aslı.
e ) Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi.
f) 2 Adet vesikalık fotoğraf.
g ) Erkek adaylar için askerlik tecil, muafiyet, ve/veya terhis belgesi aslı veya sureti.
h ) Tam teşekküllü hastaneden alınmış Heyet Raporu ( Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)
ı ) Sürücü belgesi sureti

i ) İkameti de gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği.

j ) Varsa iş deneyim belgeleri.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 21.05.2012 tarihli ”Personel Alım İlanlarına İlişkin Olarak” başlıklı duyuruları gereğince Yardımcı Hizmetli alımı ilanında ve müracaatında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün web adresi kullanılmayacaktır. Özel ve Genel Şartlar Hükümet Konağı İlan tahtasından ve Serik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ nin web sitesinden ( www.serik.gov.tr ) görülebilecektir. Müracaatlar bizzat Vakıf Başkanlığına yapılacaktır.

2-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından başvuruda bulunan adayların ilan edilen şartlara uygunluğu incelenir.

3-Mülakat, değerlendirme komisyonu marifetiyle Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacak olup komisyon tarafından mülakata çağrılmış olan adaylardan Yardımcı Hizmet Görevlisi ünvanı için en uygun 1 kişi asil ve ( 4′ ü geçmemek üzere ) yeteri kadar yedek aday belirlenir.

4-Mülakat sonucunda adaylardan uygun görülenler Asıl, Birinci yedek, ikinci yedek, üçüncü yedek vs. gibi belirlenip sıralanır. Öncelikle sözleşme hakkı asıl kazananın olacaktır. Ancak asıl kazanan işe başlamaz veya deneme süresinde işten ayrılırsa veya deneme süresi sonunda Mütevelli Heyeti’ nce performansı yeterli bulunmazsa yerine sıradaki aday sözleşmeye davet edilebilir. Bu durumda bir sonraki aday için süreç her deneme süresinde yeniden başlar.

5-Yardımcı Hizmet görevlisi kadrosu için Mülakat neticesinde yeterli görülen ve Vakıf Mütevelli Heyeti ve Başkanı tarafından onanan aday için EK- ( VI ) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

6-Adayın evrakı üzerinde, sürecin herhangi bir aşamasında yapılan kontrollerde şartları taşımadığı ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen aday tutanağa bağlanarak sözleşmesi yapılmaz. Bu durumda gerekli nitelikleri taşıyan puan sırasına göre sıradaki adayın bilgileri Vakıf tarafından onay için Genel Müdürlüğe gönderilebilir ve onaylanması halinde bu aday yerleştirmeye hak kazanır.

7-İşe başlaması için sözleşmeye davet edilip, Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra 10 iş günü içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların, yine sözleşmesi yapılmasına rağmen 3 aylık deneme süresi içerisinde yeterli performansı göstermediği Mütevelli Heyeti’ nin salt çoğunluğu ile tespit edilen sözleşmeli Yardımcı Hizmetli personelin sözleşmesi Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda gerekli nitelikleri taşıyan puan sırasına göre sıradaki adayın bilgileri Vakıf tarafından onay için Genel Müdürlüğe gönderilebilir ve onaylanması halinde bu aday yerleştirmeye hak kazanır.

8-Her şartta görevi yapabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu mülakat sonunda sadece yerleştirmeye hak kazanan adaydan istenecektir.

9- Sözleşmesi yapılan ve işe başlayan her personel özel ve / veya resmi iş hayatının her aşamasında asgari olarak devlet memurlarının uyması gereken kurallara uygun hareket etmek ve sahip olması gereken sorumluluğa sahip olmakla yükümlü olacaktır. İlave şartlar konulması mümkündür.

10-Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle ilana çıkılan bu pozisyonlara yerleştirilen personel ( eş durumu, sağlık, vb. sebeplerle ) herhangi bir nedenle nakil talebinde bulunamaz.

11-İstihdamı yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

12-Mülakata girme hakkını elde edenler dilekçelerine ekli belgeleri ile birlikte müracaat tarihini takip eden ilk iş günü içinde Vakıf Başkanlığına gelerek evraklarını bizzat teslim edeceklerdir. Mülakat müracaat bitiş tarihini takip eden 2. gün başlayacaktır. Başvuru süresinin bitimini takip eden gün veya mülakatın başlayacağı gün resmi tatil ise evrak teslimi ve / veya mülakat tatil sonrası ilk mesai günü yapılacaktır.

13-Mülakat sonucunda adaylarda aranan standartlar bulunamadığı takdirde Vakfımız ilan edilen pozisyona asil ve/veya yedek hiçbir derecelendirme yapmayacak ve personel almayacaktır.

İLANEN DUYURULUR.

Erol RÜSTEMOĞLU

                                     Kaymakam

                                                                                                                                                Vakıf Başkanı

———————————————————————

Serik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosu

İRTİBAT TEL    :    (242 ) 7228655
İRTİBAT FAX    :    (242 ) 7221404

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym