Antalya Finike SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Antalya Finike SYDV Personel Alım İlanı
22 Eylül 2012 - 10:52

T.C.

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FİNİKE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Antalya İli Finike İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 19/09/2012 tarih ve 2012/32 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasları kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek 2 (iki) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, 1 (bir) adet Büro Görevlisi ünvanlı personel alınacaktır.

MADDE 1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

İşin süresi                   : Belirsiz Süreli

İstenilen işgücü sayısı: 2 (iki) Kişi

Boş Kadro Ünvanı      :Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 

 

MADDE 2- A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

 8)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl  sağlığı ile ilgili bir engeli bulunmamak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Son 6 (altı) ay süreyle Antalya İl Sınırları İçinde ikamet ediyor olmak.

11) Finike İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt  ve kabul etmek.

12) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

B) ÖZEL ŞARTLAR

ÜNVAN SAYISI ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ 2 1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayının; 4 yıllık Üniversitelerin   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Birimlerinin birinden mezun olarak  lisans diplomasına sahip olmak.

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son

iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012) KPSS P3 puan türüne göre en az

60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına,

devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6) Başvuru tarihi itibariyle Son 6 (altı) ay  Antalya İl Sınırları İçinde ikamet ediyor olmak.

7) İyi Derecede Bilgisayar Programlarını Kullanma becerisine ve Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

8) En az B sınıfı Sürücü ehliyetine sahip olmak

 

C) ÖZEL ŞARTLAR

ÜNVAN SAYISI ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
BÜRO GÖREVLİSİ 1 1) Büro Görevlisi adayının; 4 yıllık Üniversitelerin  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Birimlerinin birinden mezun olarak  lisans diplomasına sahip olmak.

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son

iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012) KPSS P3 puan türüne göre en az

60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına,

devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6) Başvuru tarihi itibariyle Son 6 (altı) ay  Antalya İl Sınırları İçinde ikamet ediyor olmak.

7) İyi Derecede Bilgisayar Programlarını Kullanma becerisine ve Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

 

 

Belirlenen şartları taşıyan adayların, internet üzerinden

http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Default.aspx adresinden

 ya da ilan listesi sayfasında bulunan Başvur düğmesine tıklayarak müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Müracaat süresi 20.09.2012 – 28.09.2012 tarihleri arasıdır.

MADDE 3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş,  ikamet adresi ve iletişim bilgileri yazılı olarak  dilekçede yer alacaktır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Önlü arkalı Nüfus cüzdanı tasdikli sureti.

4) Geçerli (2011-2012 yıllarına ait)  KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti

) Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi.

6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

7) Varsa İş deneyim belgeleri,

8) Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası .

9) İkametgâh ilmühaberi (müracaat tarihi itibariyle  son 6 (altı) ay içinde Antalya İl Sınırları İçinde ikamet ediyor olma şartı).

10) Ehliyet Fotokopisi

11)Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge

20.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında başvuran adaylar yukarıdaki istenilen belgeleri 01.10.2012 ve 03.10.2012 tarihlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne,  şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

 

MADDE 4-SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

1) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da ilişiğinin olmadığına dair belge. (Kazananlardan istenecektir.)

2) Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış  Sağlık Kurulu Raporu, (Kazananlardan istenecektir.)

MADDE 5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ  DUYURULMASI VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

 

            Başvurular 20.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sitesinden online olarak alınacak ve sistem tarafından KPSS puan kontrolü yapılacaktır.

1-      Sosyal yardım İnceleme Görevlisi Kadrosu için alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 (2011-2012 yılları) puanına göre en yüksek puandan başlayarak sistem üzerinden sıralanır ve mülakata çağrılır. Mülakat neticesinde yeterli görülen aday sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

2-Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (madde 3.başvuru için istenilen belgeler)teslim eden adaylar arasında KPSS P3’ ten en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağırılacaktır.

3- Mülakata çağrılan adaylar www.finike.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

4- Mülakat yeri ve tarihi Kaymakamlığımızın sitesinde ilan edilecektir.

5-Sağlık Kurul raporu mülakat sonunda sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

MADDE 6-DİĞER HUSUSLAR

 

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-İşin süresi daimi olup, 2 (iki) ay deneme süresi vardır.

3-Vakfımız mülakat sonucunda aranan standartlar bulunmadığı takdirde personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN  DUYRULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym