Adıyaman Samsat SYDV Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adıyaman Samsat SYDV Personel Alım İlanı 2012
13 Eylül 2012 - 21:15

SAMSAT  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1–13.08.2012 tarih 14575 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 kişi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi) istihdam edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A)GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5. Kamu haklarında mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

8. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek.

10.Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)

İşin Süresi : Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı :2(iki) kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  

B) ÖZEL ŞARTLAR

**Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin;

1- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( Üniversitelerin; Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olanlara öncelik tanınacak olup, bu bölümlerden yeterli aday bulunmaması durumunda sırayla iktisadi ve idari Bilimler, Eğitim Fakülteleri ve diğer okullardan mezun olma durumuna göre değerlendirme yapılacaktır.) yapılacak sıralama dahilinde, öncelikle örgün eğitim mezunu, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilen olmak

2- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Adıyaman ilinde (İl merkezi ve tüm ilçeler dahil, son altı ay içersinde ikamet etmiş olmak)

6-Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,

2) MÜLAKATA ALINACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Başvurusu kabul edilen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayların başvuru süresi bittikten sonra KPSS P3 puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve dilekçe, (www.samsat.gov.tr/ adresinden veya Samsat SYD Vakfından Temin edilebilir.)

2. Üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,(Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

3. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4. 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi.

5. Adli Sicil Belgesi,

6. Diploma belgesinin fotokopisi (aslı veya onaylı sureti)

7. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi,

8. Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

9. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı sağlık şartlarına haiz olmak.)

DİĞER HUSUSLAR

a-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

b- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 11/09/2012 – 21/09/2012 tarihleri arasında, 21/09/2012 Cuma günü saat 17:00’e kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden SYDV personel alım ilanlarından kayıt yapılacaktır. Evrak teslim adresi Adıyaman İli Samsat İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet konağı Kat:1Samsat / ADIYAMAN adresinde bulunan Vakıf bürosudur. En son evrak teslim tarihi 24 Eylül 2012 saat 17.00 a kadardır.

2-Başvuran adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce KPSSpuanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 6(Altı) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

3- İlgili web adresine başvurusu yapılan adaylar; Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına24.09.2012 tarihine kadar gerekli evraklarını elden teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

4- Mülakat tarihi 28.09.2012 -Mülakat Başlangıç Saati: 10:00

5- Mülakatla atanmaya hak kazanan adayların listesi www.samsat.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Mülakat sonrası kazanan adayların listesi aynı adreste yayınlanacaktır.

6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.

7-Personel alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.

8-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.   

İş şartları İş Tanım Formunda detaylı açıklanmış olup, iş’in deneme süresi 2 ay olup, memnuniyetsizlik durumunda bu süre zarfında sözleşme feshedilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.  

İsmail SÜNDÜK
Samsat Kaymakamı
Vakıf Başkanı
           

4- BAŞVURU ADRESİ VE VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ BAŞVURU ADRESİ:

Başvurularwww.sosyalyardimlar.gov.tr adresine online yapılacaktır. 

SYDV ADRESİ: Adıyaman İli Samsat İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet konağı Kat:1 Samsat/ ADIYAMAN 

 İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Mustafa TEPE 

Büro Görevlisi: Gökçe ÇERÇİ

Samsat İlçe SYD Vakfı: 0(416) 4112065

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.