Adıyaman Gerger SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adıyaman Gerger SYDV Personel Alım İlanı
08 Eylül 2012 - 7:49

ADIYAMAN – GERGER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Adıyaman İli Gerger İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aŞağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 4 (dört) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, 1(bir) “Büro Görevlisi” unvanlı, belirsiz süreli Sözleşmeli personel alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1)      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)      18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4)  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

* Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için;

1)   Üniversitelerin Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından
mezun olmak.  Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih sebebidir.

(Eğitim Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi mezunları hariç),

2)      ÖSYM tarafından 2011 ya da 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (ilan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.),

3)             Windows işletim sistemlerini, Microsoft Ofis Programlarının tamamını ve benzeri temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve iyi bir internet kullanıcısı olmak (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.),

4)      Başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay Adıyaman İli veya İlçelerinde ikamet ediyor olmak,

5)             Gerger İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

6)             Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,

7)             Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak (Tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.),

8)             16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma

Şartlarına ŞliŞkin Esasların EK (VIII) Personel İŞ Tanımlarında belirtilen niteliklere sahip olmak,

9)      Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

10)  Adayların kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi tercih sebebi olacaktır.

11)     İşaret dili bilmek tercih sebebidir.

12)     (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir.

13)     İşin süresi daimi olup 2 ay deneme süresi vardır.

* Büro Görevlisi için;

1)   Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

(Eğitim Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi mezunları hariç),

2)      ÖSYM tarafından 2011 ya da 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (ilan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.),

3)             Windows işletim sistemlerini, Microsoft Ofis Programlarının tamamını ve benzeri temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve iyi bir internet kullanıcısı olmak (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.),

4)      Başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay Adıyaman İli veya İlçelerinde ikamet ediyor olmak,

5)             Gerger İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

6)             Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,

7)             Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak (Tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.),

8)             16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasların EK (VIII) Personel İŞ Tanımlarında belirtilen niteliklere sahip olmak,

9)             Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

10) Adayların kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği,
muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, karşısındaki
insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi tercih sebebi olacaktır.

11)    İşaret dili bilmek tercih sebebidir.

12)    İşin süresi daimi olup 2 ay deneme süresi vardır.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENEN BELGELER

*       Başvurular 07.09.2012 – 16.09.2012 tarihleri arasında, 16.09.2012 günü saat 24:00’a kadar http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak yapılacaktır.

*      Başvuran adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini belirtilen başvuru tarihi süresinde Vakfa teslim edeceklerdir.

1)        Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (www.gerger.gov.tr adresinden veya Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan temin edilebilir.)

2)   Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)

3)        KPSS-P3 Sınav Sonuç Belgesi (2011 veya 2012 yılına ait)

4)   T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

5)        Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge (Aslı veya onaylı sureti)

6)        BaŞvuru tarihi itibariyle en az 6 ay Adıyaman İli veya İlçelerinde ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi

* Adaylar tarafından yapılacak online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup, belirtilen özel Şartları kanıtlayıcı belgeleri adayların kendileri tarafından Vakfımıza teslim etmeleri sonucu Sistem üzerinden kendilerine “Evrak Alındı Belgesi” verilecek ve böylece başvuru sonuçlanmış olacaktır.

D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

*Online olarak başvuran adayların sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuranlar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

* Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi unvanı için 12 (oniki), Büro Görevlisi için 3 (üç) kişi mülakata çağrılacaktır.

*Mülakata çağırılacaklar listesi 17.09.2012 tarihinde Gerger Kaymakamlığı resmi web sayfası olan www.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Mülakata çağrılan adaylar, MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 07 – 16.09.2012 tarihleri arasında Şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiŞ sayılacaklardır.

*Mülakat yeri, tarih ve saati 21.09.2012 tarihinde Gerger Kaymakamlığı resmi web sayfası olan www.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

E) MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

*Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından sözlü sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden;

a)     Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan)

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan)

c)     Genel kültürü ve bilgi birikimi (20 puan)

d)   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan)

e)     Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)

f)  Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilecektir.

*Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 4 asıl 4 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 asil 1 yedek Büro Görevlisi tespit edilecektir.

*Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.

* Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için 16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların EK (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak, sonuç sistem üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek, yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişilerin sistem üzerinden Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesinden sonra mülakat sonucu Gerger Kaymakamlığı resmi web sayfası olan www.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir. İşe alınmaya hak kazanan adaylar bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde işe başlatılacaklardır. Bu süre içerisinde görevine başlamayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır

F)  MÜLAKATI KAZANAN ADAYLARDAN ŞSTENECEK BELGELER

1- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çektirilmiş olacak),

2-   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü
bulunmadığını gösteren tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık
kurulundan alınacak sağlık raporu

3-      Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş (özgeçmişte doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)

4-  Varsa bilgisayar sertifikaları

G) DŞĞER HUSUSLAR

*Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle alım yapılması planlanan pozisyonlara yerleştirilenler herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

*İstenilen Şartları taşımayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. istenilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilir ve sözleşmeleri feshedilir.

*Diğer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarından müracaat edecek olanlar da ilan metninde belirtilen usule göre müracaatlarını yapacaklardır.

*Vakfımız Mülakat Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilememesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

*Vakfımız Mütevelli Heyeti işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapıp yapmamakta serbesttir.

H) VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Merkez Mahallesi Hal Sokak No: 10 Gerger/ADIYAMAN

Tel: 0 416 431 22 51

İrtibat Kurulacak Kişiler: Murat DAMARHAN (Büro Görevlisi)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker