Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı 2012

Ana Sayfa » Bilgi » Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı 2012
01 Ağustos 2012 - 19:02

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.08.0.OGM.0.04.00.00.010.06.00/19320                             01/08/2012

Konu   : Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim

Kurumlarına Elektronik Ortamda

Öğrenci Kaydı

GENELGE 2012/29

2012-2013 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtları, e-Kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Bu uygulama ile ortaöğretim kurumlannda okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması, veli ve öğrencilerin kendi ikamet bölgelerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşım sebebiyle zaman ve mali yönden oluşacak kayıplarda tasarruf sağlanması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha çok zaman ayırmalanna imkân sağlayarak eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlan gerçekleştirmek üzere öğrencilerin, velilerinin ikamet adreslerine tercihleri doğrultusunda en yakın genel liseler, meslek liseleri, çok programlı liseler veya meslekî ve teknik eğitim merkezlerine yerleştirilmesi sağlanacaktır.

Bu itibarla, sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlannm 9 uncu sınıflanna 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapılacak yeni kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1-           İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, veli ve öğrenciler e-Kayıt başvurulan konusunda, Bilgi İşlem Grup Başkanlığınca hazırlanan “e-okul modülü” üzerinden bilgi giriş işlemlerini, kayıt-kabul şartlarını, program/alan/dal tanıtımlannı takip edebileceklerdir.

2-     İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında “Öğrenci Yerleştirme Komisyonları” kurulacaktır.

3-     Uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamında kayıt yapılacak birden fazla ortaöğretim kurumunun bulunduğu ilçelerde gerçekleştirilecektir.

4- e-Kayıttan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim şube müdürleri ve ortaöğretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantıları yapılarak, başvuru ve kayıtlarda uygulanacak esaslar açıklanacaktır.

5-   İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, basın yayın organları aracılığıyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalanndaki bilgilerden de yararlanarak sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında uygulanan program/alan/dallar ile e-Kayıtın tanıtımın sağlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Aynca, okul tanıtım bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okulların web sayfalarında yayınlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir.

6-   Öğrenci Yerleştirme Komisyonlan, okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarım, ilgili okul müdürleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyuracaklardır.

7-   Kontenjan belirlemesi yapılırken, sınıf mevcutlan imkânlar dâhilinde 40’ı aşmayacak şekilde planlanacaktır.

8-    Okullar,   komisyonca   belirlenen   kontenjanlarını   http://e-okul.meb.gov.tr   internet adresinden programa kaydedeceklerdir.

9- Aday kayıtlan genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 13-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday kaydı yapılırken;

a)   Okul müdürlükleri, kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, adres bilgilerini e-okul sisteminden (http://e-okul.meb.gov.tr’), T.C. Kimlik Numarası ve ilköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp kontrol edeceklerdir.

b)   Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacaktır.

c)  Genel liselere aday kayıtlannda bölge ve ikametgâh adresi esas alınacaktır. Genel liseye kayıt olacak adayın ikameti, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlannca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırlan içerisinde ise kaydı yapılacaktır.

d)   Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılacaktır.

e) Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacaklardır.
10- Aday başvurularının, belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda;

a)    Meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim kurumu son 5 yıllık yılsonu basan puanlan ortalaması, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapılacaktır.

b)   Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim kurumu son 5 yıllık yılsonu basan puanlan ortalaması ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle aday kaydı yapılacak, kontenjan fazlası olan diğer Öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlannca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde dağıtılarak gerçekleştirilecektir.

c)         (a) ve (b) şıklannda belirtilen hususlann uygulanmasından sonra da herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için, hem genel lise hem de meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlannda ikili öğretim yapılacaktır.

11 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Komisyonlan, internet sayfalannda okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaşabilecekleri kişileri ve irtibat telefonlannı ilan edeceklerdir.

12-  Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okul idareleri ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 07 Eylül 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

13-             İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 07-14 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

14-  “2012 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı” esaslan ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlanndan söz konusu ortaöğretim kurumlanm yatılı olarak kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtlannda e-kayıt başvurusu şartı aranmayacaktır.

15-      Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca, sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının yeni kayıtlan, istemeleri hâlinde ikamet adreslerine bakılmaksızın görevli oldukları okullara yapılabilecektir.

16-      Kontenjan açığı bulunması hâlinde, öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne-babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dâhil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerimizin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri hâlinde, istedikleri genel lise veya meslek liselerine kayıt yaptırabileceklerdir.

Mazeretleri nedeniyle, 13-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecektir.

İlköğretimden mezun olan tüm öğrencilerin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda örgün ortaöğretime kaydedilmeleri için gerekli bilgilendirme ve rehberliğin yapılması, öğrenci ve velilerden kayıt sırasında hiçbir surette kayıt parası veya bağış adı altında para alınmaması ve gereksiz belge istenilmemesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Dinçer

Bakan

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. nezarettin
  07 Eylül 2012 - 04:51

  en başarısız bir bakan ve enbaşarısız milli eğitim tarihte em başarısız bir hükümet (milli eğitimde) artık lanet olsun diyoruz.

 2. busraaaa
  05 Eylül 2012 - 14:21

  4+4+4de karsı gelenler terorıst demısın hanı bende karsı geldımya ben onlardan degılım elhamdulıllah muslümanım…SEVGİLER SAYIN BAKANIMMMM SAKIN BENI YANLIS ANLAMAYIN SADECE SINIRLİ BIR OGRENCIYIMMM

 3. büşraaaaa
  05 Eylül 2012 - 14:12

  bakan bey sen bu 4+4+4 ü nereden cikardınız ben simdiye bi düz liseye kayıt olmustum gerızekaliben meslek lısesine kayıt olmak istemiyorummmmmmmm antepde 3 dene düz lise kalmı oda 80 kısılık sınıf gelde sen oku ne vardıda kaldırdın o duz liselerı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım